Dansk-engelsk oversættelse af "A/S"

DA

"A/S" engelsk oversættelse

volume_up
A/S {substantiv} [forkortelse]
EN
DA

A/S {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. "Aktieselskab"
A/S
volume_up
Ltd {substantiv} [fork.]

Eksempelsætninger "A/S" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI 1999 købte UniCredito aktiemajoriteten i Pekao S.A., en af Polens største banker.
It is a subject that has caused a great deal of controversy in Poland.
DanishSolana talte også om Karine A ' s våbenleverancer.
Mr Solana also mentioned the weapons shipments on the Karine-A.
DanishVi kritiserer bl.a., at UCLAF ' s databaser ikke er fuldstændige og derfor ikke fuldt ud operationelle.
Amongst other things, we criticise the fact that the UCLAF databases are incomplete and therefore not fully usable.
DanishDerfor har min gruppe stillet en række ændringsforslag, som endnu en gang understreger dette, bl.a. om FN ' s manglende legitimering.
Secondly, I simply have to return to the issue of the ambiguity surrounding the start of the war, particularly in the first recitals.
DanishDet er en indsats, der skal erindres og tilskyndes til gentagelse af i det kommende arbejde med bl.a. revisionerne af EU ' s traktater.
This is merit that should be retained and encouraged for future projects, specifically future revisions of the European Union Treaties.
DanishDette giver sig bl.a. udslag i EU ' s handelsunderskud i forhold til Asien, som til dels på grund af krisen er steget til næsten det tidobbelte i løbet af de sidste fem år.
This results, for example, in the EU's trade deficit with Asia which, partly due to the crisis, has increased almost tenfold over the past five years.
DanishVi tilslutter os ubetinget FN ' s resolution A / 59 / 516 / Add 1, hvori det hedder, at praksisser, der strider mod menneskers værdighed - f.eks. reproduktiv kloning - ikke må være tilladt.
In my capacity as the PSE Group’ s shadow rapporteur, and in order to prevent misunderstandings, I would therefore like to make this clarificatory statement:
DanishDet foreslås derfor i dette ændringsforslag at forhøje sats A eller EU ' s del til 50 % og sats C eller de andre nationale eller regionale bidrag til 40 %.
This amendment proposes, therefore, to increase the A rate or the proportion of the European Union to 50 % and the C rate or the proportion of other national or regional contributions to 40 %.
DanishHvis De vælger mig som formand for Kommissionen, påhviler det mig at forsvare Europas almene interesser og fælles bedste og ikke land A eller B ' s udenrigspolitiske standpunkt.
If you confirm me as President of the Commission, it will fall to me to defend Europe's general interests and common good, and not country A or country B's foreign policy stance.
DanishDen svenske ekspertgruppe vedrørende studier i offentlig økonomi offentliggjorde i februar i år en rapport, hvori det bl.a hed, at EU ' s egne evalueringer ofte er mangelfulde.
The Swedish group of experts investigating public finance in February this year published a report which, amongst other things, said that the EU's own assessments were often defective.
DanishVi vidste godt, at it ' s a learning process, og at vi stadig vil opdage nye ting, men der skal tid til, også selvom vi i vores arbejde udsættes for pres som er vanskelige at modstå.
We were well aware that it is a learning process, and that we still have a lot more to discover, but for that we need time and it has put our work under well-nigh intolerable pressure.
DanishArbejdet mod dødsstraffen er et prioritetsanliggende for EU ' s fælles udenrigspolitik på menneskerettighedsområdet, som bl.a. ses i EU ' s retningslinjer, der blev vedtaget i 1998.
Work in opposition to the death penalty is a priority issue for the EU's common foreign policy within the area of human rights, as may partly be seen from the EU's guidelines adopted in 1998.

Lignende oversættelser "A/S" på engelsk

a conto adverbium
English
a la præposition
English
a la carte adjektiv
English
a la carte adverbium
English
a priori adjektiv
English
a priori adverbium
English
a la mode adverbium
English
Andre ord i vores ordbog