Dansk-engelsk oversættelse af "absolut"

DA

"absolut" engelsk oversættelse

EN

"absolutely" dansk oversættelse

volume_up
absolutism {substantiv}
volume_up
absolution {substantiv}
DA

absolut {adverbium}

volume_up
absolut (også: simpelthen)
Denne sammenligning med nationalsocialisternes dødslejre er absolut pervers!
This comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.
Det er virkelig absolut nødvendigt, at programmerne beholder de navne, de har nu.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Det er absolut meningsløst at holde Europa-Parlamentet uden for denne drøftelse.
It is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
Der foreligger absolut en henstilling vedrørende Udviklingsfonden fra Rådets side.
There is definitely a recommendation from the Council as regards the Development Fund.
Dette er absolut ikke tilfældet, som det vil være kommissæren helt bekendt.
This definitely is not the case, as the Commissioner will well know.
Fru kommissær, her er en ændring af direktivet absolut på sin plads.
An amendment to the Directive would definitely be appropriate here, Commissioner.
absolut (også: afgjort, udpræget)
EN

absolutely {adverbium}

volume_up
absolutely (også: definitely, decidedly)
This comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.
Denne sammenligning med nationalsocialisternes dødslejre er absolut pervers!
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Det er virkelig absolut nødvendigt, at programmerne beholder de navne, de har nu.
It is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
Det er absolut meningsløst at holde Europa-Parlamentet uden for denne drøftelse.
absolutely (også: simply)
We absolutely must do something with the reform of the European Commission's work.
Vi må simpelthen gøre noget ved reformen af Kommissionens arbejde.
We absolutely have to guarantee our citizens that a disaster of this type will never happen again.
Vi skal simpelthen garantere borgerne, at en sådan katastrofe ikke forekommer igen.
When you read the report it is absolutely incredible how such monies could be spent in that way.
Når man læser særberetningen, er det simpelthen fantastisk, hvordan sådanne midler kunne bruges på den måde.

Eksempelsætninger "absolut" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor er der også i dette tilfælde absolut behov for en social mindstestandard.
That is why a minimum social standard is absolutely essential in this case too.
DanishFor det andet er det absolut nødvendigt, at WTO får en parlamentarisk forsamling.
Secondly, the WTO is in urgent need of a parliamentary assembly to accompany it.
DanishI de sidste 10 år er antallet af kvinder, der lever i absolut fattigdom, steget.
Over the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
DanishAktioner, som tyder på, at man vil udskifte ham, er altså absolut berettigede.
Actions that signal a real will to replace him are therefore entirely justified.
DanishJeg understreger kraftigt, at vi absolut vil holde fast ved disse ændringsforslag.
I would state very clearly that we will certainly be retaining their amendments.
DanishKommissionen er absolut villig til at undersøge, hvordan dette kan gennemføres.
The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
DanishJeg mener, at undtagelser fra dette princip skal begrænses til et absolut minimum.
I think any exceptions to this principle should be kept to the absolute minimum.
DanishDet er virkelig absolut nødvendigt, at programmerne beholder de navne, de har nu.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, vi kan absolut tilslutte os komplimenteringen.
Mr President, ladies and gentlemen, we too would like to congratulate Mr Caudron.
DanishSamarbejde på EU-plan og internationalt om rumaktiviteter er absolut nødvendigt.
Cooperation at Community and international level in space activities is imperative.
DanishDet understreges ikke i beslutningen, at udvidelsen skal have absolut prioritet.
The resolution does not emphasise that enlargement must be given absolute priority.
DanishPerry, at han ønsker, at disse foranstaltninger skal være absolut faste og grumme.
Then Mr Perry says that he wants this action to be absolutely firm and ferocious.
DanishDet er absolut meningsløst at holde Europa-Parlamentet uden for denne drøftelse.
It is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
DanishDet bør være en absolut prioritet at sikre, at Irak ledes af irakere for irakere.
Ensuring that Iraq is run by Iraqis for Iraqis should be an absolute priority.
DanishI nogle tilfælde er den slags kritik jo også absolut belejlig for regeringerne.
Indeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
DanishJeg kan absolut ikke støtte det absurde forslag, som fremføres i denne betænkning.
There is no way in which I can support the absurd proposal made in this report.
DanishVirgin for hans betænkning, hvis tanker og synspunkter jeg er absolut enig i.
I congratulate Mr Virgin on his report and I fully share his thoughts and views.
DanishHr. formand, verdensøkonomien befinder sig virkelig i en absolut nævneværdig krise.
Mr President, the world economy is undoubtedly caught up in a significant crisis.
DanishJeg synes derfor, at det er absolut nødvendigt, at vi tager dette skridt her i dag.
I therefore think it is absolutely essential that we take this step here today.
DanishMen der er absolut endnu ingen grund til at begynde at hvile på vores laurbær.
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.

Synonymer (engelsk) for "absolutely":

absolutely
absolute
absolutism
absolution
absolute majority
English