Dansk-engelsk oversættelse af "acceptabel"

DA

"acceptabel" engelsk oversættelse

DA

acceptabel {adjektiv}

volume_up
acceptabel (også: antagelig)
Prispakken forekommer acceptabel i forbindelse med den nuværende budgetstramhed.
The prices package seems acceptable in the current context of strict budgetary rigour.
Det forekommer at være en ganske acceptabel metode at behandle fødevarer på.
This seems to be quite an acceptable method of dealing with foodstuffs.
Jeg må rimeligvis sige, at betænkningen er acceptabel for alle politiske grupper.
In fairness, the report is acceptable to all the political groups.
acceptabel (også: tilladelig, udholdelig)
Spørgsmålet om " er socialt afbalanceret " eller " socialt acceptabel " var omstridt.
The question of " is socially tolerable " or " socially acceptable " was disputed.
Such arrogance is no longer tolerable.
Det, vore banker gør her, er ikke længere acceptabelt.
What our banks are doing here is no longer tolerable.
acceptabel (også: velkommen)
Denne " bølle " strategi, som formodentlig skal få det faktiske resultat for næste år til at virke relativt acceptabelt, burde ikke indgå i en ny fælles fiskeripolitik.
This 'tough guy ' approach, presumably designed to make the actual outcome for next year seem relatively palatable, should have no place in a new CFP.
acceptabel (også: tilladt)
Vikararbejde er kun acceptabelt, hvis de berørte frit har valgt det og er ansat af et vikarbureau, og hvis de har alle en arbejdstagers normale rettigheder.
Temporary work is admissible only if it is a free choice on the part of the people involved, albeit in the service of the temping agency, and if they have all the normal rights of employees.
acceptabel (også: fair, passabel)
acceptabel (også: adækvat)
volume_up
cromulent {adj.} [humor.]

Eksempelsætninger "acceptabel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da vi nu er medlemmer, må nedskæringerne ske på en socialt acceptabel måde.
As we are now Members, however, the cuts must take socially acceptable forms.
DanishPrispakken forekommer acceptabel i forbindelse med den nuværende budgetstramhed.
The prices package seems acceptable in the current context of strict budgetary rigour.
DanishSpørgsmålet om " er socialt afbalanceret " eller " socialt acceptabel " var omstridt.
The question of " is socially tolerable " or " socially acceptable " was disputed.
DanishJeg er sikker på, at De heller ikke synes, at en sådan situation er acceptabel.
I am sure you will agree with me that this is not an acceptable situation.
DanishEt godt resultat i Luxembourg er også et bidrag til at gøre udvidelsen acceptabel.
A success in Luxembourg would also be a contribution to making enlargement acceptable.
DanishMed hensyn til komitologien har vi kunnet finde en løsning, der er helt acceptabel.
On the subject of the commitology, we have managed to find a very acceptable solution.
DanishJeg finder derfor heller ikke, fru formand, at den første indvending er acceptabel.
I therefore believe that his first objection is not acceptable either, Madam President.
DanishEn sådan generel opfordring er efter V-gruppens mening ikke acceptabel.
As far as the Green group is concerned, such a general request is unacceptable.
DanishVi skal nå frem til en løsning, hvis vi vil sikre EU en acceptabel rolle udadtil.
It must be resolved if we are to achieve an acceptable role for the EU's external actions.
DanishDisse prøver resulterer i en såkaldt " acceptabel daglig dosis " for dyr.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
DanishVi har haft til opgave at fremlægge en acceptabel plan for udviklingen.
Our task has been to produce an acceptable plan for the way development should look.
DanishJeg håber, at vi kan løse dette på en måde, som er acceptabel for os alle.
I hope that we can resolve this in a way that is acceptable to all of us.
DanishDenne linje med det europæiske ansvar i højsædet åbnede døren for en acceptabel løsning.
This approach based on European responsibility paved the way to an adequate solution.
DanishDet forekommer at være en ganske acceptabel metode at behandle fødevarer på.
This seems to be quite an acceptable method of dealing with foodstuffs.
DanishGennemførelsen af finansieringerne fra fonden i 2001 var generelt acceptabel.
The financial execution of the fund in 2001 was generally acceptable.
DanishJeg håber, at vi tillige opnår en aftale om teksten, som er acceptabel for alle.
I also hope that we manage to reach an agreement on the text which is acceptable to all of us.
DanishMin gruppe mener derfor, at betænkningen, som den nu foreligger, stadig ikke er acceptabel.
My group believes that the report as it is before us is still not acceptable.
DanishDe gør ikke noget forsøg på at gøre fonden mere acceptabel for unionisterne.
They have made no attempt to make the fund more acceptable to the broad Unionist community.
DanishJeg må rimeligvis sige, at betænkningen er acceptabel for alle politiske grupper.
In fairness, the report is acceptable to all the political groups.
DanishUnder alle omstændigheder er forligsaftalen efter vores opfattelse acceptabel.
We should also examine this problem in the context of the Cocilovo report on the Eurovignette.