Dansk-engelsk oversættelse af "ad"

DA

"ad" engelsk oversættelse

volume_up
ad {interj.}
EN
EN

"ad" dansk oversættelse

volume_up
ad {substantiv}
volume_up
ad {substantiv} [forkortelse]
volume_up
AD {adv.} [forkortelse]
DA
volume_up
AD [forkortelse]
volume_up
added {kort til.}
DA

ad {præposition}

volume_up
ad (også: efter, forbi, hos, med, ovre, , ved)
Det er helt bestemt fornuftigt at sende flere varer ad søvejen end ad landevejen.
It is certainly sensible to ship more goods by sea rather than by road.
Denne afdeling finder anvendelse på transporter med jernbane, ad vej og ad sejlbare vandveje.2.
This Section shall apply to transport by rail, road and inland waterway.2.
Derpå drog han bort ad en anden Vej og vendte ikke hjem ad den Vej han var kommet til Betel.
So he went another way, and returned not by the way that he came to Bethel.
ad (også: hos, ovre, , til, ved)
Bemærk, at der kan kun være én AdWords-konto linket til en Analytics-konto ad gangen.
Please note that only one AdWords account can be linked to one Analytics account at one time.
Endelig tør vi håbe på, at en varig fred nu kan garanteres ad demokratisk vej.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Kære kolleger, jeg vil ikke kun pege fingre ad serberne.
Fellow Members, I do not only want to point the finger at the Serbs here.
Der er også givet udtryk for bekymring med hensyn til muligheden for oversvømmelser oppe ad floden.
Concerns have also been expressed regarding the potential for flooding upstream.
Jeg har taget det, De sagde om Kommissionens forslag, ad notam.
I have taken note of what you said regarding the Commission proposal.
Hvad angår den nordlige dimension er vi nu kommet et langt stykke ad vejen: Den politiske rammeaftale skal underskrives i efteråret.
Regarding the Northern Dimension, we have now come a long way: the political framework agreement is to be signed in the autumn.
De opfordrer til på alle fronter at være opmærksom på transport ad vandveje som en rimeligt billig løsning på trafiktætheden.
They call for alertness on all fronts concerning transport by water as a reasonably cheap solution to congestion.
Vedrørende ændringsforslag 3 kan aftalen i henhold til dens artikel 13 fornys for tre år ad gangen, medmindre en af parterne opsiger den skriftligt.
Concerning Amendments Nos 1 and 2, the Commission fully shares the concern to keep Parliament informed on various aspects of the implementation of the protocol.
Således lyder det Ord HERREN talede imod ham: Hun håner hun spotter dig Jomfruen Zions Datter Jerusalems Datter ryster på Hovedet ad dig!
This is the word that the LORD hath spoken concerning him; The virgin the daughter of Zion hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee!
EN

ad {substantiv}

volume_up
1. generel
In order to request an ad, you must prepare an ad request with relevant parameters.
For at kunne anmode om en annonce skal du udforme en annonceanmodning med relevante parametre.
(Only visitors who've clicked your AdWords ad will have this cookie.)
(Kun besøgende, der har klikket på din AdWords-annonce, har denne cookie).
You want to see the specific ad that was displayed and received the click.
Du ønsker at se den specifikke annonce, der blev vist, og som modtog klikket.
2. "advertisement", hverdags

Eksempelsætninger "ad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishdu gør os til Mundheld blandt Folkene lader Folkeslagene ryste på Hovedet ad os.
My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
DanishEndelig tør vi håbe på, at en varig fred nu kan garanteres ad demokratisk vej.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
DanishMange AdWords-kunder vælger at bruge Google Analytics til konverteringssporing.
Many AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
DanishVi bør fortsætte ad dette spor, og vi vil i sidste ende gøre yderligere fremskridt.
We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
DanishNej, det drejer sig også om, hvordan man fortsætter ad lovgivningsmæssig vej.
No, we are also dealing with how we can make further progress with legislation.
DanishVi er alle enige om, at dette er første skridt på den vej, vi skal videre ad.
We all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
DanishDenne funktion i vores system fremgår af Google AdWords Vilkår og betingelser.
This function of our system is included in the Google AdWords Terms and Conditions.
DanishMit kundecenter (MCC) er et effektivt værktøj til håndtering af flere AdWords-konti.
My Client Center (MCC) is a powerful tool for handling multiple AdWords accounts.
DanishGoogle AdWords-annoncører med konti af enhver størrelse kan bruge AdWords Editor.
Google AdWords advertisers with accounts of any size can use AdWords Editor.
DanishNår du vælger en indstilling, hentes den relevante rapport direkte fra AdSense.
Selecting an option will retrieve the relevant report directly from AdSense.
DanishPronks betænkning når et stykke ad vejen i den retning og gør det godt.
This report by Mr Pronk goes some way towards doing that and doing it very well.
DanishParterne på begge sider må indse, at denne konflikt ikke kan løses ad militær vej.
Both sides have to realise that there can be no military solution to this conflict.
DanishDerved etableres der en offentlighed, som man aldrig kan nå ud til ad papirvejen.
It creates the kind of publicity that can never be achieved through pieces of paper.
DanishManden formåede at gå et par km, han dræbte sin kone og kastede hende ud ad vinduet.
On that occasion I was seized by an emotion that is probably often felt by women.
DanishDisse programmer har brug for et særligt instrument og bør finansieres ad anden vej.
These programmes require a differentiated instrument funded from other sources.
DanishDet andet, som jeg gerne vil komme ind på, er spørgsmålet om ad hoc-proceduren.
The second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.
DanishArbejdstidsforkortelser bør komme ad frivillig vej på et fleksibelt arbejdsmarked.
Cuts in working hours should come on a voluntary basis in a flexible labour market.
DanishStrategien bør være at reducere konflikterne, ikke at løse dem ad retlig vej.
The strategy must be to reduce such conflicts, not to resolve them by legal force.
DanishDa sagde Sara: "Gud ham beredt mig Latter; enhver der hører det vil le ad mig.
And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
Danisheller fra fanen Rapportering i din AdWords-konto ved at klikke på "Google Analytics".
or from the Reporting tab of your AdWords account and click 'Google Analytics.'

Synonymer (engelsk) for "ad":

ad
AD