Dansk-engelsk oversættelse af "adfærd"

DA

"adfærd" engelsk oversættelse

DA

adfærd {en}

volume_up
adfærd
Det er en uacceptabel adfærd i en multilateral konvention at regulere fiskeriet.
It is unacceptable behaviour in a multilateral convention to regulate fishing.
Vi tror ikke, at denne ustabile adfærd er udtryk for en personlighedsspaltning.
We believe that this inconstant behaviour is not the result of a split personality.
Og det er helt i overensstemmelse med god adfærd med hensyn til vækst og inflation.
And this is not inconsistent with good behaviour in terms of growth and inflation.

Eksempelsætninger "adfærd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMindst 30 % af det nuværende energiforbrug kunne spares med en rationel adfærd.
At least 30 % of the energy used today could be saved through rational behaviour.
DanishDet er en uacceptabel adfærd i en multilateral konvention at regulere fiskeriet.
It is unacceptable behaviour in a multilateral convention to regulate fishing.
DanishVi tror ikke, at denne ustabile adfærd er udtryk for en personlighedsspaltning.
We believe that this inconstant behaviour is not the result of a split personality.
DanishFor det første deler jeg opfattelsen og bekymringen over den koreanske adfærd.
First of all, I share fully in the deprecation and concern about Korean behaviour.
DanishJeg beklager, at man ikke talte om diskrimination i forhold til seksuel adfærd.
I regret that discrimination on the ground of sexual orientation was not discussed.
DanishOg det er helt i overensstemmelse med god adfærd med hensyn til vækst og inflation.
And this is not inconsistent with good behaviour in terms of growth and inflation.
DanishHr. formand, en adfærd, som tilsyneladende er irrationel, har normalt en forklaring.
Mr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Danish- Hr. formand, jeg vil gerne tale om selskabet Irish Ferries amoralske adfærd.
Mr President, I wish to speak on the immoral behaviour of the company Irish Ferries.
DanishSå Deres lektioner i passende adfærd kan marokkanerne sagtens klare sig uden.
So the Moroccans can do without your lessons on the right way to behave, as can we.
DanishDine rapporter bruger disse udtryk til at give dig et indtryk af de besøgendes adfærd.
Your reports will use these terms to give you an idea of your visitor's behavior.
DanishDet er ikke skilsmisser, alkoholisme eller noget andet, som driver denne adfærd frem.
It is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.
DanishMåske skulle jeg lige sige et par ord om ngo ' ernes adfærd under hele konferencen.
I would like to briefly mention the behaviour of the NGOs throughout the conference.
DanishDet siger meget om dens autoritære adfærd og foragt for befolkningerne og landene.
This says a lot about its authoritarianism and its contempt for people and countries.
DanishSkal det være bureaukraten, der skal træffe afgørelse om min gode adfærd som landmand?
Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
DanishProduktansvar for primære produkter stimulerer landmænds ansvarlige adfærd.
Product liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
DanishJeg synes altså, at Kommissionen skal anmodes om at gøre rede for sin adfærd.
I therefore take the view that the Commission should justify its behaviour.
DanishECB må heller ikke fremover tillade nogen moral hazard gennem sin egen adfærd!
Even in future, the ECB must not permit its own conduct to give rise to moral hazards!
DanishDer er mindst to vigtige områder, hvor dette land nu er nødt til at ændre adfærd.
There are at least two areas in which that country must sooner or later change it ways.
DanishMen det er ikke kvinderne, der er problemet, det er mænds voldelige adfærd.
But it is not women who are the problem, it is the violent behaviour of men.
DanishTag nu for eksempel fænomener som tolerance, vandalisme og asocial adfærd.
Think of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.