Dansk-engelsk oversættelse af "adgang til oplysninger"

DA

"adgang til oplysninger" engelsk oversættelse

volume_up
adgang til oplysninger {substantiv} [eksempel]
DA

adgang til oplysninger {substantiv} [eksempel]

volume_up
adgang til oplysninger
Forbyder traktaten specifikt Europa-Parlamentet at få adgang til oplysninger?
Does the Treaty specifically forbid the European Parliament from having access to information?
Offentligheden har fået bedre adgang til oplysninger.
Public access to information has improved.

Eksempelsætninger "adgang til oplysninger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForbyder traktaten specifikt Europa-Parlamentet at få adgang til oplysninger?
Does the Treaty specifically forbid the European Parliament from having access to information?
DanishLoven om fri adgang til oplysninger i henhold til artikel 255 vil sætte en stopper for dette hemmelighedskræmmeri.
The freedom of information act foreseen in Article 255 will rip it asunder.
Danish- offentlig adgang til oplysninger om luftfartsselskabernes overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne,
I therefore welcome the joint text at third reading, which contains three items that I consider essential, namely:
DanishAt have ret til adgang til oplysninger i miljøspørgsmål er ikke bare en rettighed, men også et magtspørgsmål.
To be entitled to access information on environmental issues is not only a right but also an issue of power.
DanishOffentligheden har fået bedre adgang til oplysninger.
DanishHurtig og udbredt adgang til Nettet er meget vigtig for at give folk adgang til oplysninger om luft- og vandkvalitet.
Rapid and widespread access to the Net is crucial for giving people access to information on air and water quality.
DanishUdgiften hertil bør ikke være et filter for adgang til oplysninger, som også de kommercielle leverandører bør nyde godt af.
Cost must not act as a filter for access to the information from which commercial suppliers ought also to benefit.
DanishUndertiden gør praktiske løsninger som denne mere for at give reel adgang til oplysninger end blot politiske erklæringer.
Sometimes practical solutions like this do more to provide genuine access to information than mere political statements.
DanishJeg finder det derfor meget relevant, at man har styrket mekanismerne for adgang til oplysninger og til informationsteknologi.
I therefore feel it is quite appropriate to strengthen the mechanisms for access to information and to information technologies.
DanishDet ville være første gang, at den lov om adgang til oplysninger, der for nylig blev vedtaget af parlamentet i Zimbabwe, blev gennemført i praksis.
This would be the first application of the Access to Information Act recently adopted by the Parliament in Zimbabwe.
DanishJeg bifalder tankerne om offentlig adgang til oplysninger og beredskabsplaner for områder med jævnlige oversvømmelser, hvorfor vi støtter disse forslag.
Broadly speaking, we welcome the amendments tabled by the rapporteur to the directive on managing bathing waters.
Danishadgang til oplysninger
DanishPersoner med adgang til oplysninger, der er omfattet af en juridisk bindende EU-retsakt, der pålægger tavshedspligt, er underlagt denne forpligtelse.
Persons having access to data covered by a legally binding Union act imposing an obligation of secrecy shall be subject to that obligation.
DanishDet gælder navnlig forslaget om give myndigheder med ansvar for udstedelse og behandling af visum adgang til oplysninger i SIS.
This applies primarily to the proposal seeking to give the bodies responsible for issuing and studying permits the opportunity to access the data contained in the SIS.
DanishFri og umiddelbar adgang til oplysninger, dvs. inden for projektet vedrørende det humane genom, er forudsætningen for en nyttig brug af disse oplysninger.
Free and immediate access to information, i. e. in the human genome project, is the prerequisite for the beneficial use of this information.
DanishBestemmelserne i Århus-konventionen om adgang til oplysninger, deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til domstolsprøvelse i miljøsager skal gælde i hele Unionen.
I hope that this Regulation will be applied as soon as possible, in order to guarantee access to justice on all environmental issues.
DanishSpørg de 3 000 fanger som er indsat i amerikanske fængsler, mistænkt for terrorisme - overvejende udlændinge - uden at de kan få adgang til oplysninger.
Ask the 3 000 prisoners - overwhelmingly foreigners - suspected of terrorism and consigned to American jails without having access to any information.
DanishAdgang til oplysninger er det mindste, vores borgere kan forvente, og vi i Europa-Parlamentet må sørge for, at denne adgang fremmes og ikke nægtes dem.
Access to information is the very least our citizens deserve and we in the European Parliament must act so that this access is promoted and not denied.
DanishDet er meget vigtigt at gennemføre denne reform, så kontrolinstanserne i tide får adgang til oplysninger, der kan muliggøre flerårlige sammenligninger.
The reform we are now studying must be developed, to enable information facilitating multiannual comparisons to be made available to the monitoring bodies in good time.
DanishDet er derfor af stor betydning, at Kommissionen i kølvandet på Århus-konventionen har udarbejdet lovgivning om offentlig deltagelse og adgang til oplysninger.
It was therefore very important that, in the wake of the Aarhus Convention, the Commission has legislated on public participation and public access to information.

Lignende oversættelser "adgang til oplysninger" på engelsk

adgang substantiv
til præposition
adgang til kultur substantiv