DA

administration {en}

volume_up
administration (også: regering, styre, styrelse)
Strukturfondenes administration forekommer langsom og bureaukratisk.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
Forslagene omfatter et minimum af administration og dokumentation.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
administration (også: direktion, forvaltning, styre, styrelse)
Internettets organisation og administration - Politiske aspekter 1998-2000
Organisation and management of the Internet - Policy issues 1998 - 2000
Jeg vil gerne sikre, at udgifterne til administration holdes nede på et minimum.
I want to ensure that the expenditure on administrative management is kept to the minimum possible.
Vi er ligeledes meget bekymrede med hensyn til den økonomiske administration af bevillingerne.
We also have a great worry regarding economic management of appropriations.
administration (også: anvisning, retning)
Det binder jo administrationen, og det kan føre til en alt for ringe fleksibilitet og manglende ansvarlighed, hvis vi går for vidt i den retning.
These tie down the administration and can lead to far too little flexibility and a lack of accountability if we go too far in that direction.
Også en decentralisering af administrationen, bl.a. ved Kommissionens tilsyn med ansøgerlandene, er en foranstaltning i den rigtige retning.
The partial decentralisation of administration to the applicant countries under the supervision of the Commission is also a step in the right direction.
EN

administration {substantiv}

volume_up
administration (også: management, direction)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Strukturfondenes administration forekommer langsom og bureaukratisk.
Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Forslagene omfatter et minimum af administration og dokumentation.
The administration that succeeded Clinton ’ s put a stop to all these efforts.
Den regering, der kom efter Clinton-regeringen, kappede alle disse bestræbelser.
There is therefore no need to renegotiate the action plan with that administration.
Der er således ikke noget behov for at genforhandle handlingsplanen med den regering.
The US Administration is not going to change its position before the election.
Den amerikanske regering vil ikke ændre sin holdning inden valget.
In the short-term, these obviously relate to the fiscal reforms which will improve the administration of taxes.
På kort sigt er det naturligvis via skattereformerne, at vi får mulighed for bedre at styre skatterne.
This is a serious matter because it raises the question of who runs this Parliament - the Members or the Administration?
Det er en alvorlig sag, fordi det rejser spørgsmålet om, hvem der styrer Parlamentet - medlemmerne eller administrationen.
Now, Colin Powell says that the US administration is considering a system of sanctions which will hit the Iraqi regime rather than the Iraqi people.
Nu siger Colin Powell, at den amerikanske regering overvejer et sanktionssystem, som ikke rammer befolkningen, men det irakiske styre.
administration (også: board, management, antecedent)

Eksempelsætninger "administration" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg Prodi talte om, at vi skulle have en åben, moderne og effektiv administration.
And Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
DanishFor det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
DanishVi skal have en bedre struktur, en bedre administration og mere gennemskuelighed.
We need a better structure, a better administration and greater transparency.
DanishEuropa-Parlamentet er naivt, hvis vi giver decharge for Deres administration.
This Parliament will be naive if it gives discharge for your administration.
DanishFor det andet en bemærkning om organisationen af den europæiske administration.
Secondly, I wish to say something about the organisation of the European administration.
Danish1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
DanishDet var derfor, at jeg mente, at det er nødvendigt med en hvidbog om administration.
It is for this reason that I have continued to push for a White Paper on governability.
DanishDe vil tjene som grundlag for en ordentlig kultur i den europæiske administration.
They will form the base for a true culture of European administration.
DanishDet var simpel bølleadfærd fra en administration, som handlede i panik.
This was a simple exercise in thuggery by an administration acting in panic.
DanishStrukturfondenes administration forekommer langsom og bureaukratisk.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
DanishDe må reformere Kommissionen, kabinetterne og Kommissionens administration.
You have to reform the Commission, its cabinets and its administration.
DanishI den europæiske offentligheds øjne vil den nye administration være en europæisk regering.
In the eyes of the European public the new Commission will be a European government.
DanishInternettets organisation og administration - Politiske aspekter 1998-2000
Organisation and management of the Internet - Policy issues 1998 - 2000
Danish" forvaltningsorganer, der oprettes eller udvides til administration af dette program "
‘ any executive agency created or extended to administer this programme’
DanishForslagene omfatter et minimum af administration og dokumentation.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
DanishDer er en kæmpe administration involveret i den nuværende ordning.
There is an enormous amount of administration involved in the present scheme.
DanishVi taler simpelthen om budgetstøtte til FN ' s administration i området.
We are talking simply about budget aid for the United Nations administration in the area.
DanishUdøvelsen af falkoneri må ikke underordnes overdreven tung administration.
The pursuit of falconry must not be surrounded by excessive red tape.
DanishMin administration gennemførte meget skrappe foranstaltninger på det område.
My administration took much more vigorous measures to deal with it.
DanishDette viser dog, hvor tung og besværlig vores administration er.
However, it shows how ponderous and cumbersome our administrative procedures are.