Dansk-engelsk oversættelse af "adskille"

DA

"adskille" engelsk oversættelse

DA

adskille [adskiller|adskilte] {verbum}

volume_up
adskille (også: dele, skille)
I mange dele af Den Europæiske Union er det umuligt at adskille disse to ting.
In many parts of the European Union, it is impossible to separate the two.
Man kan ikke adskille kvindens rettigheder fra anerkendelsen af hendes særpræg.
We cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
Det er bare det, at man ikke kan adskille handel og bæredygtig udvikling.
The point is that you cannot separate trade and sustainable development.
Dette konkretiseres i socialhygiejnen, hvor man stræber efter at adskille de forkerte livsformer fra de gunstige og destruere de uduelige.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong ' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
Vi skal integrere de sociale og økonomiske politikker, ikke adskille dem.
We have to integrate social and economic policies, not segregate them.
adskille (også: frakoble)
Rådet har givet tilsagn om at sikre instrumenter til at adskille økonomisk vækst fra energiforbrug.
The Council has declared a commitment to adopt instruments to be able to decouple economic growth from energy consumption.
Angående trafik understreges det i denne handlingsplan, at det er vigtigt at adskille transportmål og målene for bruttonationalprodukter.
As far as traffic is concerned, the Sixth EAP stressed the decoupling of transport goals and GDP goals.
Det betyder i virkeligheden, at EU har sat sig som mål varigt at adskille økonomisk vækst og energiforbrug.
What that in fact means is that the EU is setting itself the long-term target of decoupling economic growth from energy consumption.

Eksempelsætninger "adskille" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan kan ikke adskille kvindens rettigheder fra anerkendelsen af hendes særpræg.
We cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
DanishVed kryds skal du angive det samme, men adskille vejnavne med "og" eller "&" .
For intersections, enter the same, but separate road names with "and" or "&".
DanishHensigten med denne er at adskille de stridende parter og undgå nye ulykker.
This is geared to keeping the warring parties apart and avoiding new disasters.
DanishI mange dele af Den Europæiske Union er det umuligt at adskille disse to ting.
In many parts of the European Union, it is impossible to separate the two.
DanishDen kristne humanistiske tradition vil binde os sammen og ikke adskille os.
Without Christianity, Europe would only have a brain, but its heart would be missing.
DanishAndre ville adskille de to, da det stemte overens med deres pladsstrategi.
Some, because it corresponded to their market strategy, wanted to keep the two separate.
DanishDet er bare det, at man ikke kan adskille handel og bæredygtig udvikling.
The point is that you cannot separate trade and sustainable development.
DanishDet er sikkert rigtigt at adskille PACT-pilotprojekter fra forskningsprojekterne.
It is certainly right to make a distinction between PACT pilot projects and research projects.
DanishEn første løsning består efter min mening i at adskille mobile og ikke-mobile beskæftigelser.
One solution, in my opinion, would be to separate non-mobile jobs from mobile jobs.
DanishVil du adskille dine bogmærker, temaer og indstillinger fra de andres?
Do you want to keep your bookmarks, themes, and settings separate from everyone else’s?
DanishDet afgørende spørgsmål er, om vi kan overbevise atleterne om at adskille sport fra penge.
It is the same root cause that so often turns individuals into criminals.
DanishVi skal integrere de sociale og økonomiske politikker, ikke adskille dem.
We have to integrate social and economic policies, not segregate them.
DanishDen protestantiske tradition i nord gør det let at adskille religion og politisk magt.
The Protestant tradition in the north makes separation of religion and political power easy.
DanishVi må adskille dette spørgsmål fra debatten om et særligt motiv.
We must separate this issue from the debate relating to any particular motive.
DanishAt man på sigt ikke kan adskille transittrafikken fra de øvrige trafikformer, er klart.
Obviously, transit traffic cannot be separated from other types of traffic in the long term.
DanishEndelig forekommer det mig absurd at adskille prisspørgsmålet fra spørgsmålet om jordudtagning.
It seems absurd to separate the question of prices from that of set-asides.
DanishMan kan således efter min mening ikke adskille værktøjet og det menneske, der bruger det.
In short, yes we must equip schools, but we must do more than that.
DanishDer kan kun skabes innovation i denne sektor, hvis et produkt kan adskille sig fra et andet.
The key is to know the content and then you can make your own choice.
DanishMan kan ikke adskille den virkning, som det ene har på konkurrenceevnen i forbindelse med det andet.
You cannot separate the effect one has on the competitiveness of the other.
DanishDen var også meget klar med hensyn til behovet for at adskille den interne revision fra finanskontrollen.
It was clear too on the need to separate internal audit from financial control.