Dansk-engelsk oversættelse af "adskillelse"

DA

"adskillelse" engelsk oversættelse

DA

adskillelse {en}

volume_up
adskillelse
Jeg mener, at sådan en adskillelse også skal finde sted i Parlamentet.
I am of the opinion that such separation should also take place within Parliament.
Jeg nævner den påkrævede adskillelse af den regeludstedende og den operationelle funktion.
Take the necessary separation of regulation and management.
En sådan adskillelse af absolut nødvendig, så der ikke kan opstå konkurrenceforvridninger og privilegier.
This separation is vital to prevent distortion of competition and discrimination.
adskillelse (også: opdeling, segregation)
Det har været igennem år med social adskillelse og apartheid, som har efterladt uudslettelige indtryk.
It has emerged from years of social segregation and apartheid which have left permanent marks.
De gængse oplagrings- og transportmetoder kan også gøre det vanskeligt eller ekstremt dyrt at sikre fuldstændig adskillelse.
Storage and transportation practices may also make it difficult or extremely costly to ensure total segregation.
Vi må også fokusere på de kunstige hindringer på alle dele af arbejdsmarkedet, der forårsager adskillelse og diskriminering.
We must also focus on the artificial barriers in all parts of the labour market that cause segregation and discrimination.
adskillelse (også: skot)
adskillelse (også: løsrivelse)
adskillelse (også: spaltning)
Vi giver alt i alt det politiske beslutningsorgan et nyt ansvar, og vi skal arbejde for, at dette ansvar går i retning af integration og ikke adskillelse.
Overall, we are allocating new responsibilities to the political decision-making body, and we must try to make these responsibilities promote integration rather than dissociation.

Eksempelsætninger "adskillelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen humanitære hjælp og den militære indsats kan ikke klare en kunstig adskillelse.
There can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
DanishOgså kontrollen mellem adskillelse og lovgivning er et glædeligt reformskridt.
Another welcome reform is the checks introduced between this stage and legislation.
DanishVi er klar over den adskillelse, som visse udenlandske familier lever under.
We are not unsympathetic to the fact that some foreign families have to live apart.
DanishDer har længe været behov for en adskillelse af forvaltningsbudgettet og gruppebudgetterne.
The administrative and group budgets should have been separated a long time ago.
DanishJeg mener, at sådan en adskillelse også skal finde sted i Parlamentet.
I am of the opinion that such separation should also take place within Parliament.
DanishHvordan forholder De Dem til en eventuel adskillelse af begge områder, nu eller fremover?
What is your view on possibly separating the two areas, either now or in the future?
DanishParlamentet ville have en adskillelse af finanskontrol og revision.
Parliament wanted financial inspection and audit functions to be separated.
DanishFor det tredje er en skarp adskillelse af energiproduktion og forvaltning af nettene nødvendig.
Thirdly, we need the strict division between energy generation and grid management.
DanishDenne adskillelse har vanskeliggjort dialogen og en fælles forståelse.
And this division has made dialogue and mutual understanding difficult.
DanishOgså her er det nødvendigt med en " adskillelse af kirke og stat ".
This is another area where we need to insist on the ‘ separation of Church and State’.
DanishDer er ingen adskillelse af magten og heller intet uafhængigt retsvæsen.
There is no division of powers, and no independent judiciary power.
DanishDe nationale og militære myndigheder kan tage udfordringen op og ophæve denne adskillelse.
It is up to national and military authorities to take up the challenge to end this division.
DanishVi ser stadig følgerne af krigsherrernes kamp, etnisk adskillelse og blomstrende handel med narkotika.
We still see the evils of warlordism, ethnic division and a flourishing drug trade.
DanishDa der er sket denne adskillelse, kære fru Oomen-Ruijten, forstår jeg heller ikke Deres bestyrtelse.
For this very reason, Mrs Oomen-Ruijten, I do not understand your outburst.
DanishEn sådan adskillelse af absolut nødvendig, så der ikke kan opstå konkurrenceforvridninger og privilegier.
This separation is vital to prevent distortion of competition and discrimination.
DanishFor os er princippet om adskillelse af staten og kirken et grundlæggende princip for Unionen.
As far as we are concerned, the principle of secularism is a founding principle of our Union.
DanishFor det andet er vi ikke enige, når det drejer sig om den obligatoriske adskillelse af infrastrukturerne.
Secondly, we have differing views on the compulsory separation of infrastructures.
DanishEn fuldstændig strukturel adskillelse er en af de muligheder, man kan overveje.
Full structural unbundling is one option to consider.
DanishEt af de vigtigste forslag er at lave en adskillelse mellem revisionen og de finansielle kontrolstillinger.
One of the key proposals is to separate the audit and financial control functions.
DanishJeg nævner den påkrævede adskillelse af den regeludstedende og den operationelle funktion.
Take the necessary separation of regulation and management.