Dansk-engelsk oversættelse af "adskillige"

DA

"adskillige" engelsk oversættelse

DA

adskillige {adjektiv}

volume_up
adskillige
Der findes adskillige konkrete forslag om sikkerhed i forfatningstraktaten.
There are several concrete proposals on security in the Constitutional Treaty.
Hensynet til menneskerettighederne skal her inddrages på adskillige niveauer.
Human rights considerations are involved here at several levels.
Adskillige euroregionale initiativer har udviklet sig helt naturligt nedefra.
Several Euroregion initiatives have come into being naturally, as bottom-up initiatives.
adskillige
Globalisering øgede presset betydeligt på adskillige dele af sektoren.
Globalisation has increased pressure on various parts of the sector.
Det har gjort det nødvendigt at indkalde til adskillige ekstraordinære møder.
This has necessitated the convening of various extraordinary meetings.
Det sker med kontaktgrupperne og mellem adskillige lande i forskellige sammenhænge.
This happens at contact group level and in the relations between various countries in various contexts.
adskillige (også: talrig)
Disse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
Siden lejren blev åbnet, har der været adskillige selvmordsforsøg.
Since the camp opened, there have been numerous suicide attempts.
Det punkt har været bragt på bane ved adskillige lejligheder.
This issue has already been addressed on numerous occasions.
adskillige (også: flere, gentagende)
Og hvis man tænker sig, at man gik ind i adskillige forretninger og ansøgte om kontokort den samme dag, kan dette reducere ens kreditværdighed.
Indeed, if you were to go to a high street and make multiple applications for shop credit cards on the same day, that could lower your credit-worthiness.

Eksempelsætninger "adskillige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSiden da har Kommissionen og dens sydafrikanske partnere mødtes adskillige gange.
Since then, the Commission and its South African partners have met several times.
Danishadskillige punkter mangler vi stadig at udjævne kløften mellem EU og Sydafrika.
At several points the gap between the EU and South Africa remains to be bridged.
DanishDet har jeg påvist ved adskillige lejligheder, og De kan være mine vidner herpå.
I have demonstrated this on many occasions, and you can bear witness to that.
DanishEuropa-Parlamentet har også selv adskillige gange sat fingeren på de svage punkter.
The European Parliament has also pointed out the weaknesses on several occasions.
DanishKommissionen har allerede givet udtryk for sin holdning ved adskillige lejligheder.
The Commission has already made its point of view clear on a number of occasions.
DanishDenne ændring led jo skibbrud i Nice på grund af adskillige staters modstand.
Such an amendment failed in Nice because of opposition from several Member States.
DanishUdvidelsesprocessen forudsætter nemlig, at man tilbagelægger adskillige etaper.
In fact, the enlargement process means that many bridges have to be crossed.
DanishNu, kort før afstemningen, hænger der stadig adskillige plakater på væggene.
Now, just before the vote, there are still numerous posters hanging on the walls.
DanishDer har også i adskillige kontekster været talt om fælles miljøafgifter i hele EU.
EU-wide environmental taxes have also been talked about in several contexts.
DanishFor det andet har Kommissionen i går desværre afvist adskillige af vores punkter.
Secondly, it is unfortunate that the Commission rejected some of our points yesterday.
DanishEuropa-Parlamentet fremlagde ved førstebehandlingen adskillige ændringsforslag.
At the time of the first reading, the European Parliament proposed several amendments.
DanishDer findes adskillige konkrete forslag om sikkerhed i forfatningstraktaten.
There are several concrete proposals on security in the Constitutional Treaty.
DanishFor noget mere end ti år siden blev Tshisekedi også fængslet adskillige gange.
Just over ten years ago Tshisekedi was imprisoned on a number of occasions.
DanishArbejdsløsheden i Polen påvirker adskillige dusin ud af hver hundrede mennesker.
Unemployment in Poland affects several dozen out of every hundred people.
DanishDisse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
DanishVi har haft århundreder med krige, adskillige gange ødelæggelse og ruin.
We suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
DanishJeg stemte til gengæld mod adskillige ændringsforslag af ordføreren, fru Kuhn.
However, I have voted against several amendments proposed by the rapporteur, Mrs Kuhn.
DanishDer er dog fortsat adskillige regeringer, som skal overbevises om, at det er tilfældet.
Several governments, though, remain to be persuaded that this is indeed the case.
DanishDet er derfor, vi støtter adskillige programmer omkring overvågning af budgetter.
That is why we support several programmes in the field of budget supervisory functions.
DanishDer er adskillige punkter i beslutningsforslaget, vi gerne tilslutter os.
There are many paragraphs in our resolution that we would like to see approved.