Dansk-engelsk oversættelse af "adskilt fra"

DA

"adskilt fra" engelsk oversættelse

DA

adskilt fra [eksempel]

volume_up
adskilt fra (også: forskelligt fra)
Schengen-samarbejdet er adskilt fra politisamarbejdet, idet Europol udvikles særskilt.
Schengen cooperation is distinct from police cooperation, with the development of Europol being a separate matter.
Jeg tror i øvrigt, det er nødvendigt at oprette særlige ungdomsprogrammer, adskilt fra uddannelsesprogrammerne.
Furthermore, I think it necessary to implement youth programmes which are distinct from education programmes.
Ifølge denne lære skal den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt holdes adskilt fra hinanden, ellers udsættes borgerne for magtens forgodtbefindende.
According to this, the legislative, the executive and the judicial powers have to remain distinct from one another; otherwise a nation's citizens are vulnerable to despotism.

Eksempelsætninger "adskilt fra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan skal se på det som en helhed, næsten adskilt fra alle disse andre spørgsmål.
It must be looked at as an entity, almost separately from all these other matters.
DanishVi har holdt kravene om fødevaresikkerhed adskilt fra andre forbrugerinteresser.
We have kept food safety requirements apart from other consumer interests.
DanishDer er mange grund til, at børn opholder sig i institutioner adskilt fra deres familier.
There are many reasons why children remain in institutions away from their families.
DanishOg til sidst, den monetære politik kan slet ikke stå helt adskilt fra finanspolitikken.
And finally, monetary policy can in no way be entirely separated from economic policy.
DanishHr. formand, information og propaganda må holdes adskilt fra hinanden.
Mr President, a distinction must be made between information and propaganda.
DanishDen Europæiske Centralbank risikerer at blive stadig mere adskilt fra medlemsstaterne.
The European Central Bank is in danger of being cut increasingly loose from the Member States.
DanishDe vil have bemærket, at støtteordningerne er blevet adskilt fra produktion.
You will have taken note of the fact that the supports there have been decoupled from production.
DanishFor øjeblikket har vi en politik, der er helt adskilt fra udvidelsen.
The European Initiative for Democracy and Human Rights can play an important role in this regard.
DanishSpørgsmålet er for øvrigt helt adskilt fra debatten om abortens lovlighed.
The issue is, incidentally, totally separate from the debate on the legality or otherwise of abortion.
DanishFor det første er medlemsstaterne stadig individuelle medlemmer af WTO adskilt fra Fællesskabet.
First, Member States are still, separately from the Community, individual members of the WTO.
DanishAlle disse ting er på en måde adskilt fra familiepolitikken, men kan tilsammen udgøre en sådan.
All these things are separate in a sense from family policies but may add up to the same thing.
DanishSåledes indføres der for almindelig luftfart med små fly afgrænsede zoner, der er adskilt fra resten af lufthavnen.
Parliament was very keen to approve the Regulation at the earliest opportunity.
DanishDet egentlige ønske er at oprette noget, som er adskilt fra NATO.
The real desire is to create something separate from NATO.
DanishVurdering af risici i tilknytning til levnedsmidler bør holdes adskilt fra spørgsmålet om produkternes kvalitet.
We must not confuse food risk assessment with questions of product quality.
DanishDenne tilgang skal forblive komplementær og adskilt fra de øvrige politikker til fordel for SMV ' er og industrien.
This is a blinkered view that does not take account of the reality of the situation.
DanishSchengen-samarbejdet er adskilt fra politisamarbejdet, idet Europol udvikles særskilt.
Schengen cooperation is distinct from police cooperation, with the development of Europol being a separate matter.
DanishParlamentet har klart angivet, at dette udvalg skal holdes adskilt fra Udvalget for Lægemiddelvurdering.
The directive, as adopted, finally brings order to an area that is very confused and much debated.
DanishJa, vi skal holde fremstillingen af animalske foderstoffer adskilt fra fremstillingen af vegetabilske foderstoffer.
Yes, we need to separate the production of animal and plant-based feeds.
DanishEn debat om indholdsmæssige ændringer bør føres adskilt fra det nuværende forslag.
Any debate on altering the substance of the regulations should be conducted separately from that on the present proposals.
DanishDen første del - forslaget, adskilt fra bilaget - kunne forblive som forslag, hvad det også gjorde.
The first section - the proposal, separate from the annex - could remain as a proposal, as it in fact did.

Lignende oversættelser "adskilt fra" på engelsk

fra præposition
English
adskilt adjektiv
English
gå ud fra verbum
vælge fra verbum
hvor ... fra adverbium
koble fra verbum
melde fra verbum
hælde fra verbum
English
tage modet fra verbum
udgå fra verbum
English
tale fra verbum
vænne fra verbum
English
hoppe fra verbum
English