Dansk-engelsk oversættelse af "advarsel"

DA

"advarsel" engelsk oversættelse

DA

advarsel {en}

volume_up
advarsel (også: alarm, varsling)
Jeg støtter den nederlandske forbrugerorganisations advarsel imod det.
I support the warning against this of the Consumer Association in the Netherlands.
Disse forhandlinger om posttjenesterne er også en advarsel til Kommissionen.
This debate on postal services is also a warning to the Commission.
Endelig det tredje spørgsmål, som er en advarsel til Kommissionen.
My third and final question is by way of a warning to the Commission.
advarsel (også: forsigtighed)
Det er en vigtig advarsel om, hvordan brændstofskatterne kan forvride de lokale økonomier.
That is an important caveat to put down about ways in which fuel taxes can distort local economies.
Jeg kan godt lide programmets og betænkningens muligheder og potentielle daglige virkninger, og jeg anbefaler dem på det varmeste, med den forudsigelige advarsel med hensyn til budgetterne.
I like the scope and the potential day-to-day impact of the programme and the report, and I wholeheartedly commend them, with the predictable caveat on budgets.
Med denne advarsel in mente glæder Kommissionen sig over Revisionsrettens bekræftelse af sidste års tilfredsstillende resultat, hvad angår regnskaber, kvitteringer og forpligtelser.
With this caveat in mind the Commission welcomes the Court's confirmation of last year's satisfactory result with respect to the accounts, to receipts and to commitments.

Eksempelsætninger "advarsel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSet fra den synsvinkel kan jeg ikke modstå fristelsen til at gentage en advarsel.
From this point of view, I cannot resist the pleasure of repeating a warning.
DanishBSE er den første store advarsel imod dem, som i årtier har ført denne politik.
BSE is the first great warning to those who have conducted this policy for decades.
DanishDet voksende antal sofavælgere bør være os en advarsel, som vi skal tage alvorligt.
The growing number of people who do not vote should be a serious warning to us.
DanishHar De ikke hørt den politiske advarsel fra det danske folk den 28. september?
Did you not hear the political warning given on 28 September by the Danish people?
DanishNu kan vi se, at der måske er god grund til denne advarsel fra Parlamentet.
We can now see that there is perhaps some reason for this warning from Parliament.
DanishFru formand, jeg vil gerne tilføje mine lykønskninger og afslutte med en advarsel.
Madam President, I should like to add my congratulations and conclude with a warning.
DanishDen traditionelle advarsel om, at rygning er sundhedsfarlig, har ingen virkning på dem.
The traditional warning that smoking harms your health cuts no ice with them.
DanishBöge sagde, at vi havde fået en advarsel om, hvad vi kan have i vente.
In winding up, Mr Böge said that we had been given a warning for the future.
DanishJeg vil blot komme med en advarsel om, at vi ikke skal undervurdere ordene.
The political groups and you as well, Mr Barroso, have spoken very clearly.
DanishDet er jo indlysende, at børn på et par år ikke kan forstå en skriftlig advarsel.
It is obvious that children who are only a few years old cannot assimilate a warning text.
DanishNår det er bevist, at produktet er sikkert, er det ikke længere relevant med en advarsel.
Once it has been proven that the product is safe, a warning is no longer relevant.
DanishMed henblik på denne advarsel er der brug for mere plads og helst også illustrationer.
The message on the packet should take up more space and should ideally be illustrated.
DanishJeg støtter den nederlandske forbrugerorganisations advarsel imod det.
I support the warning against this of the Consumer Association in the Netherlands.
Danishnæste gangSend disse oplysninger, og send ikke advarsel igen Send ikke oplysninger 7.
timeSend this information and do not warn againDo not send information7.
DanishEr det en advarsel mod min forhenværende partner, som kan være temmelig eksplosiv?
Is it a warning concerning my ex-partner who can be rather explosive?
DanishJeg tror, at forhandlerne bør betragte denne indrømmelse som en advarsel.
I think that the negotiators should consider this admission as a warning.
DanishJeg vender gerne tilbage til Deres advarsel, bevidstheden i folks hoveder skal ændres.
I would like to come back to your idea that awareness needs to develop inside our heads.
DanishDen ekstremt dårlige situation for søtransport må faktisk være en advarsel for os.
The extremely poor situation in respect of maritime transport must indeed be a warning to us.
DanishJeg vil imidlertid gerne komme med en lille advarsel på en række områder.
I would like, however, to sound a word of caution on a number of fronts.
DanishDet er en tydelig advarsel til alle, og måske hjælper det alene os videre.
This is a clear warning to everyone, and perhaps this alone will help us to move forward.