Dansk-engelsk oversættelse af "ældre"

DA

"ældre" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

ældre {komparativ}

volume_up
ældre
BSE er en sygdom, som rammer ældre køer, især ældre malkekøer.
BSE is a disease of older cows, primarily older dairy cows.
I USA er det forfatningsstridigt at tvangspensionere ældre mennesker.
In the United States, it is unconstitutional to force older people to retire.
Parlamentet insisterede særligt på situationen for ældre kvinder.
The European Parliament insisted particularly on the situation of older women.

Eksempelsætninger "ældre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
DanishVi har under debatten nævnt spørgsmålet om en tilstrækkelig indtægt til de ældre.
We mentioned in the debate the issue of an adequate income for older people.
DanishHvordan støtter vi, at de ældre kan klare sig længere i erhvervslivet end før?
How do we support older people so that they can remain in the job market for longer?
DanishDet er på tide for alvor at planlægge at afvikle disse ældre atomkraftreaktorer.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
DanishMed deres ringe erfaring er de unge uden tvivl udsat for en større risiko end de ældre.
Young people lack experience and are certainly at greater risk than the elderly.
DanishDe ældre udgør ikke en homogen gruppe, og deres behov er derfor også forskellige.
Elderly people do not make up an homogenous group and their needs therefore also vary.
DanishI 2005 rejste 500 millioner europæere med bus, heraf mange ældre mennesker.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
DanishOg jo ældre man bliver, desto mere bevidst bliver man om, hvad man gerne vil lære.
With increasing age, you also become more aware of what it is you would like to learn.
DanishDer findes jo ældre mennesker, der er meget glade for at kunne fortsætte med at arbejde.
There happen to be elderly people who are very glad that they can go on working.
DanishOm: Lige muligheder for ældre arbejdstagere ved ansættelse i Europa-Kommissionen
Subject: Equal opportunities for older workers in recruitment to the European Commission
DanishSvovlfrie brændstoffer reducerer partiklerne, netop også fra disse ældre køretøjer.
Zero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
DanishI fremtiden bør vi i højere grad huske de små ældre selvstændige landmænd.
In future, we must pay more attention to the needs of elderly family-based farmers.
DanishJeg stemte for denne betænkning med pensionisterne og de ældre i tankerne, hr. formand.
I voted for this report with pensioners and the elderly in mind, Mr President.
DanishVi skal også være opmærksom på, at ikke alle ældre falder ind under den samme kategori.
We must also be aware that not all elderly people fall into the same category.
DanishDer bliver stadig flere husstande med én beboer og ældre mennesker, som bor alene.
There are an increasing number of one-person households and elderly people living alone.
DanishAntallet af kvinder, ældre og personer med et handicap i arbejde er også for lavt.
The number of women, older people and people with disabilities in employment is too low.
DanishI Irland har vi en meget aktiv sundhedspolitik, der skal give de ældre et bedre liv.
In Ireland we have a very active health policy to give old people a better way of life.
DanishDet vedrører de psykologiske virkninger, som det har på de børn, når de bliver ældre.
It deals with the psychological effects that has on those children as they grow older.
Danishat programmet har børnefattigdom samt kvinder og ældre som førsteprioritet,
the programme is spearheaded by measures to help child poverty, women and the elderly,
DanishDet er også kulturelt betinget, hvordan vi tackler ældre menneskers behov og angst.
The way in which we respond to older people ’ s needs and fears is also a cultural issue.