Dansk-engelsk oversættelse af "ændre"

DA

"ændre" engelsk oversættelse

DA ændre
volume_up
[ændrer|ændrede] {verbum}

1. generel

Solana sagde, at Hamas ikke kan ændre fortiden, men at det kan ændre fremtiden.
Mr Solana said that Hamas cannot change the past, but it can change the future.
Hamas kan ikke ændre sin fortid, men den kan og bør ændre sin fremtid.
Hamas cannot change its past, but it can and must change its future.
Hvis vi ønsker at ændre det, skal vi vedtage betænkningen og stemme for ændringer.
If we want to change that, we have to vote on this report and vote for change.
Det er imidlertid her, der skal gøres en indsats for at ændre situationen.
It is on those things that efforts to modify the system should be concentrated.
Måske skulle vi ændre på denne generalisering: Fattigdom har et barns ansigt.
We should perhaps modify this generalisation: poverty has a child’ s face.
Og der er et andet punkt i Kommissionens forslag, som vi bør ændre.
There is another aspect of the Commission's proposal that we must modify.
ændre (også: forandre, veksle, vende)
De vil nemlig ændre det til et forslag om materialeidentifikation.
They will in fact turn it into a proposal on material identification.
Vi vil gerne ændre» kan appellere« til» insisterer på, at der appelleres«.
We want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
Derfor er jeg af den mening, at vi skal vende bladet, at vi skal ændre politik.
This is why I believe that it is time to turn a new leaf, to change existing policy.
ændre (også: forandre)
I sådanne tilfælde var det efter min mening fremskridtet, der måtte ændre kurs.
At this point, I considered it should be progress that should alter its course.
Men sagen er, at en gradvis udbygning af en positivliste kan ændre denne situation.
But, unfortunately, gradually extending the allowed list could alter this situation.
Ændringsforslag 2, som vores gruppe stiller, tager sigte på at ændre valget af kurs.
Amendment No 2 proposed by our group seeks to alter the choice of the rate.

2. jura

Derfor er det nødvendigt med enstemmighed for at ændre direktivet.
Consequently, unanimity will be necessary to amend this directive.
I den henseende er den nødvendige normative rang for at ændre et direktiv et andet direktiv.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Kommissionen har derfor besluttet at ændre sit oprindelige forslag.
The Commission has therefore decided to amend its original proposal.

Eksempelsætninger "ændre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DanishDet første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
There are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
DanishOpfattelsen af forholdet til naturen er ved at ændre sig drastisk i vores tid.
The concept of relationships with nature is changing radically in our own time.
DanishDet har De ikke været tidligere, men jeg ville være villig til at ændre på det.
You have not occupied that position in the past, but I am prepared to think again.
DanishDer er således to fordele forbundet med at ændre henstillingen til et direktiv.
The advantage of transforming the recommendation into a directive is twofold.
DanishDen fælles holdning er en afbalanceret tekst, som vi ikke skal ændre for meget.
The common position forms a balanced text which we should not tinker with too much.
DanishHr. formand, Parlamentet har udtrykt et ønske om at ændre den fælles holdning.
Mr President, Parliament has expressed the wish for changes to the common position.
DanishVi skal være ansvarlige, mere gennemsigtige, og vi skal ændre vores prioriteringer.
We need to be accountable, more transparent, and we need to reform priorities.
DanishJeg tror, det bliver nødvendigt at ændre pensionsordningerne i alle EU-lande.
I believe that the pension system must be altered in all of the EU countries.
DanishJeg støtter alle, der forsøger at ændre dele af denne fejlslagne kvægpolitik.
Anyone who attempts to tackle parts of this failing livestock policy has my support.
DanishVi har derfor fået råd fra Parlamentets Juridiske Tjeneste om at ændre punkt 2.
Since this Regulation came into force in the 1970s, it has been fundamentally revised.
DanishHvis man prøver at ændre pakken på dette tidspunkt, taber man hele aftalen på gulvet.
If you try to re-draw the package at this stage you will lose the whole deal.
DanishDisse specifikke punkter bør Kommissionen gøre en specifik indsats for at ændre.
Those specific points should be specifically tackled by the Commission.
DanishMan var tværtimod fristet til at ignorere befolkningen i stedet for at ændre politik.
In fact there was a temptation to ignore the people, instead of changing the policy.
DanishMine damer og herrer, den demografiske udvikling er ved at ændre vores samfund.
Ladies and gentlemen, demographic developments are changing our society.
DanishSådan har den hidtidige praksis været, og den er der ingen grund til at ændre.
I certainly agree that our goal is to ensure excellent bathing water quality in Europe.
DanishHvis man stræber efter at opnå lighed, må man enten anvende reglerne eller ændre dem.
In the interests of equality, either the Code must be applied or it must be modified.
DanishVi støtter imidlertid Rådets beslutning om at ændre lidt på sanktionerne.
We, however, second the Council's decision to give the sanctions a different focus.
DanishJeg ved ikke, om vi nu er i færd med at ændre det med de rigtige tiltag.
I do not know whether we are taking the right approach to changing this situation.
DanishTiden er inde til at ændre kurs og give rumfartsudgifterne et gevaldigt skub opefter.
An extra 4.6 % increase in space expenditure every year is good, but it is a minimum.