Dansk-engelsk oversættelse af "ændre mening"

DA

"ændre mening" engelsk oversættelse

DA

ændre mening {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "ændre mening" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAftalerne var forkerte tidligere, de er stadig forkerte, og vi ser ingen grund til at ændre mening.
The agreements were wrong before, they are still wrong and we see no reason to change our mind.
DanishMen vi har været tvungne til at ændre mening, og vi har sandsynligvis den værste tid foran os.
We had to face up to reality then, and once again we are confronted by an extremely tough challenge.
DanishJeg mener, at Parlamentet vil ændre mening i morgen, selv om der ikke vedtages nogen beslutning.
I believe that Parliament will express its views vigorously tomorrow even if there is no resolution.
DanishTilbage har vi håbet om, at Rådet en dag alligevel kan overtales til at ændre mening.
We can only hope that it will, after all, be possible to persuade the Council to have a change of heart one day.
DanishDet giver kun mening at ændre det forkerte som led i udvidelsen og gøre det rigtige i fællesskab.
The only thing that makes sense is using enlargement to change what is wrong and, together, doing the right thing.
DanishKan De forklare, hvad der har fået Dem til at ændre mening?
DanishDen Europæiske Union bør efter min mening fuldstændigt ændre sin måde at bruge de 15 EU-landes penge på.
I believe that the European Union must completely reassess the way in which it spends the monies of the 15 Member States.
DanishSå jeg synes sandelig, at det er en skam, og jeg gad vide, om det ikke stadig er muligt for den britiske regering at ændre mening?
So I think that this is a great shame and I wonder if even yet it is not possible for the UK Government to change it's mind?
DanishHer håber vi, at Parlamentets flertal på torsdag vil ændre mening og stemme anderledes, og at vi igen får Life ud af reserven.
We are hoping that the majority of MEPs will have second thoughts about this on Thursday and vote accordingly, and that we will succeed in reclaiming LIFE from the reserve.
DanishEuropa-Parlamentet kan derfor tage æren for en succesrig lobbykampagne for at få Urban på dagsordenen igen og få Kommissionen og Rådet til at ændre mening.
Parliament, therefore, can take credit for a successful lobbying campaign to put URBAN back on the agenda and get the Commission and Council to make a U-turn.
DanishVi bør efter min mening ændre vores kvotesystem fuldstændigt og endelig beslutte os for at give støtte til alle de landmænd, der ønsker at øge deres landbrugsproduktion.
It is my belief that we must totally change our quota system and at last resolve to provide aid to any farmer who wants to increase their agricultural output.
DanishÆrede hr. formand, nationale organisationer inden for miljøbeskyttelse arbejder hårdt for at ændre den offentlige mening og få den til at værdsætte miljøet og miljøbeskyttelsen.
Mr President, national agencies working on ways to protect the environment are doing a serious job to change public opinion on the environment and its preservation.
DanishI lederen står der: " At forsøge at få irerne til at ændre mening vil være stik mod alle EU-løfter om behovet for en bredere folkelig debat og forankring.
According to this leader, 'To try to get the Irish to change their opinion would be completely contrary to all the EU promises about the need for a wider public debate and for grassroots support.
DanishJeg er blot ked af, at jeg ikke vil være i stand til at hilse kommissær Fischler velkommen i Nordirland, inden valget er overstået, men hvis han skulle ændre mening, ville han være yderst velkommen.
I am sorry I am not going to be able to welcome Commissioner Fischler to Northern Ireland before the election is over, but if he wants to change his mind he would be very welcome.

Lignende oversættelser "ændre mening" på engelsk

mening substantiv
forudfattet mening substantiv
den offentlig mening substantiv
give mening