Dansk-engelsk oversættelse af "ængstelse"

DA

"ængstelse" engelsk oversættelse

DA

ængstelse {en}

volume_up
ængstelse (også: angst, frygt)
Men de positive forventninger er blandet med en vis mængde ængstelse og bekymring.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
Og, som det allerede er blevet nævnt her, så er der ængstelse og usikkerhed.
As has already been said, there is anxiety and uncertainty.
Den beklager disse hændelser mellem de to nabostater og deler den ængstelse, der her er blevet udtrykt.
It deplores these incidents between neighbouring countries and shares the anxiety expressed.
Hvis disse forslag føres ud i livet, bør de gøre det muligt at omdanne den forståelige ængstelse til legitim forventning.
If these proposals are put into practice, they should help turn understandable apprehension into legitimate expectation.
Den permanente reduktion af flåderne imødeses selvfølgelig med ængstelse af fiskerne og fiskeindustrien.
A permanent reduction of the fishing fleets is, of course, viewed with apprehension by fishermen and others in the industry.
Jeg vil med det samme sige, fru formand, mine damer og herrer, at Rådet til fulde deler Deres bekymring og ængstelse omkring situationen i Algeriet, som vi alle følger på tæt hold.
From the outset, Madam President, ladies and gentlemen, I can assure you that the Council fully shares your apprehension about the situation in Algeria, which we are following closely.

Eksempelsætninger "ængstelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen de positive forventninger er blandet med en vis mængde ængstelse og bekymring.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
DanishDet vil være en stor fejl at tro, at Iran handler af frygt eller ængstelse.
It would be a gross error to think that Iran is reacting out of fear or alarm.
DanishDette skaber i øjeblikket stor ængstelse i vores medlemsstaters offentlighed.
This is currently the cause of much public concern in EU Member States.
DanishDenne ængstelse skal vi imødegå, og det har Kommissionen også gjort i sin meddelelse.
We have to allay these fears and the Commission has indeed done so in its communication.
DanishEndelig mærker vi under kategori 5 en stor ængstelse for at tage hul på pensionsproblemet.
In category 5, finally, we note a great reluctance to tackle the problem of pensions.
DanishFor så vidt angår tjenesteydelser, kan jeg konstatere ængstelse, som er kommet klart til udtryk.
As far as services are concerned, I note the concerns that have been expressed.
DanishMen de afslørede også en omfattende ængstelse blandt vognmændene.
But they have also revealed the deep-rooted malaise of the road haulage operators.
DanishDen samme uklarhed og ængstelse gælder den fremtidige økonomiske ramme.
There is the same imprecision and the same timidity regarding the future financial framework.
DanishNu spreder politiet og banderne ængstelse, terror og vold.
Today there is the rule of fear, terror and violence by the Police and by gangs.
DanishOg, som det allerede er blevet nævnt her, så er der ængstelse og usikkerhed.
As has already been said, there is anxiety and uncertainty.
DanishTil sidst vil jeg sige, at jeg forstår Deres ængstelse og bekymringer.
In conclusion, I understand all your misgivings and anxieties.
DanishPå samme måde skal der tages henyn til forbrugernes ængstelse.
At the same time, we must take the fears of consumers into account.
DanishDe første vaklende forhandlingsskridt er blevet taget med en del ængstelse.
The first hesitant steps towards a negotiated solution have been accomplished with a certain amount of pain.
DanishMen det blev en dag med ængstelse for fremtiden for en fredsproces, der hænger i en tynd tråd.
It was, in fact, a day of anguish for the peace process which is now only held together by a thread.
DanishDen beklager disse hændelser mellem de to nabostater og deler den ængstelse, der her er blevet udtrykt.
It deplores these incidents between neighbouring countries and shares the anxiety expressed.
DanishOg meget af denne ængstelse og usikkerhed kommer frem, fordi der ikke er en entydig model for udvidelsen.
And much of this anxiety and uncertainty exists because we have no clear model for enlargement.
DanishEndvidere især fordi disse ændringsforslag slet ikke tager hensyn til patienternes ængstelse.
I am also and above all opposed to these amendments because they totally disregard the concerns of patients.
DanishDenne ængstelse skal vi resolut og konsekvent imødegå.
We must work resolutely and systematically to allay those fears.
DanishDer er imidlertid grund til ængstelse over udviklingen af sikre lande på fællesskabsplan.
There is nonetheless cause for concern about the development of the principle of safe countries at Community level.
DanishMen vi må i dag forstå forbrugerens ængstelse.
Even so, we do need to understand the anxieties of today's consumers.