Dansk-engelsk oversættelse af "ærlighed"

DA

"ærlighed" engelsk oversættelse

DA

ærlighed {en}

volume_up
ærlighed
Dermed overtrådte han alle regler om ærlighed, tillid og kollegialitet.
In so doing, he violated all the rules of honesty, trust and collegiality.
Det drejer sig om anstændighed og ærlighed fra EU ' side i forhold til sine partnere.
This is a question of the EU's loyalty and honesty towards its partners.
Der mangler seriøsitet, åbenhed og ærlighed på dette område.
There is a lack of seriousness, transparency and honesty in this area.
ærlighed
Når man fører denne debat, er der brug for en stor dosis ærlighed.
A high degree of sincerity is required in the conduct of this debate.
A high degree of sincerity is required.
Hr. formand, de fire betænkninger, som vi er ved at drøfte i øjeblikket, har slået mig ved deres mangel på ærlighed omkring de væsentligste spørgsmål.
Mr President, the four reports that we are debating now have struck me with their lack of sincerity about the essential matters.

Eksempelsætninger "ærlighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig om anstændighed og ærlighed fra EU ' side i forhold til sine partnere.
This is a question of the EU's loyalty and honesty towards its partners.
DanishECB har altid lagt stor vægt på ærlighed i sin kommunikationsstrategi.
The ECB's approach to communication has always placed a premium on honesty.
DanishDermed overtrådte han alle regler om ærlighed, tillid og kollegialitet.
In so doing, he violated all the rules of honesty, trust and collegiality.
DanishHr. formand, det er vigtigt, at vi møder vores tyrkiske venner med ærlighed og åbenhed.
Mr President, it is important that we treat our Turkish friends with honesty and openness.
DanishDer er behov for minimumsstandarder, som sikrer ærlighed i markedsføringen.
What we need is minimum standards that ensure honesty in marketing.
DanishJeg takker for hans ærlighed, for de to begreber modsiger på en måde hinanden.
Mr President, Mr Patten has defined these agreements with two words: ‘ strategy’ and ‘ transitional’.
DanishDet er kun under NATO, at denne ærlighed og mangel på national partiskhed kan nås.
If we were to continue procurement as we do now, we would have to increase tax by between 3 % and 4 %.
DanishÆrlighed og gennemskuelighed er blevet ofret til fordel for bekvemmelighed.
Honesty and transparency have been sacrificed to expedience.
DanishNår man fører denne debat, er der brug for en stor dosis ærlighed.
A high degree of sincerity is required in the conduct of this debate.
DanishKonsekvens og ærlighed bør være adelsmærkerne for vores fremfærd over for ethvert ansøgerland.
Consistency and honesty should be the hallmarks of our dealings with any applicant country.
DanishDet er således altid rigtigt, at» ærlighed varer længst«.
When all is said and done, it is always true that the guilty have something to fear.
DanishDen var i strid med princippet om budgettets særlige karakter og princippet om budgetmæssig ærlighed.
It was contrary to the principles of entering funds for a specific and genuine purpose.
DanishÆrlighed: De skal fortælle sandheden, selvom det er ubehageligt.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
DanishDer mangler seriøsitet, åbenhed og ærlighed på dette område.
There is a lack of seriousness, transparency and honesty in this area.
DanishJeg håber også, hr. formand, at denne debat vil bevare et mindstemål af ærlighed og værdighed.
I also hope, Mr President, that this debate will retain a minimum standard of honesty and dignity.
DanishMåske ville større ærlighed fra begyndelsen have hjulpet med til at skabe en mere realistisk atmosfære.
Perhaps greater honesty at the outset might have helped provide a more realistic atmosphere.
DanishJeg håber, gruppen har politisk ærlighed nok til at vedgå, at den fortsat støtter dette synspunkt.
I hope the group has the political honesty to accept that it continues to support that point of view.
DanishMen De kan kun gøre det, hvis De viser følgende kvaliteter: klarhed, lederegenskaber, ærlighed og ydmyghed.
You will only do that if you show these qualities: clarity, leadership, honesty and humility.
DanishDet er i højere grad seriøsitet, gennemsigtighed og ærlighed, der er målestokken for budgettet for 2003.
The 2003 budget will instead be measured against the yardstick of seriousness, transparency and honesty.
DanishHvad Tyrkiet kan forvente af os - og det kan landet virkelig - er ærlighed, åbenhed, seriøsitet og retfærdighed.
What Turkey can expect from us - and it really can - is honesty, openness, seriousness and fairness.