Dansk-engelsk oversættelse af "af"

DA

"af" engelsk oversættelse

EN

"lit af" dansk oversættelse

DA

af {adverbium}

volume_up
1. generel
Målingen af f.eks. brugen af computere eller af Internettet er kun én af måleværdierne.
Measuring computer use or Internet use, for example, is just one of the elements.
I henhold til den gældende lovgivning skal en del af landbrugsarealet tages ud af drift.
The regulations in force provide for the set-aside of some agricultural land.
Det kræver vi af de associerede lande, men vi kræver det ikke af os selv.
We demand it from associated states, but we do not demand it of ourselves.
2. ""Filmen er produceret af…""
af (også: for, om, omkring, siden, ved)
For første gang bliver hver af de tre institutioner repræsenteret af en kvinde her.
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
Det blev igen og igen gjort helt tydeligt og klart både af mig selv og af mine embedsmænd.
This was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Dette vil sige, at overgangsordningen derefter fastsættes af Parlamentet.
That means that the transitional regime will be established afterwards by Parliament.
3. ""Jeg fik gaven af…""
af (også: siden, ud)
Regnskabsafslutningsproceduren er på ingen måde tilfredsstillende af flere grunde.
The procedure for closing the accounts is far from satisfactory for several reasons.
Liberaliseringen af det amerikanske energimarked var langtfra en succeshistorie.
In the case of the American energy market, liberalisation was far from being a success.
Men Kommissionens forslag til ændring af kræftdirektivet er langt fra godt nok.
But the Commission proposal to amend the cancer directive is far from satisfactory.
4. "de kom ud af huset"
af (også: ud)
Udfasningen af støtten til bl.a. dele af disse regioner er urovækkende og uklar.
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
Navnlig understregede det sandsynligheden af en dramatisk forøgelse af arbejdsløsheden.
They point out in particular the probability of drastically increased unemployment.
I 2003 foretog Parlamentet en undersøgelse af kontrol af tilgængelighed.
In 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
EN

lit af {adjektiv}

volume_up
1. amerikansk engelsk, slang
lit af (også: wasted)

Eksempelsætninger "af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
This panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
DanishMindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
Minorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
DanishFor det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
Firstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
DanishHvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
DanishSituationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
You already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
DanishEt andet vigtigt punkt vil være omgangen med og forvaltningen af vandressourcer.
A further key point will be the approach to, and management of, water resources.
DanishDet danske formandskab giver dernæst bekæmpelse af terrorisme højeste prioritet.
The Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
DanishDer er så afgjort brug for en mere effektiv fordeling af vandet i hele regionen.
Definitely a more effective allocation of water throughout the region is needed.
DanishUddannelse bliver stadig vigtigere, ikke mindst af beskæftigelsesmæssige grunde.
Education is increasingly important, not least from an employment point of view.
DanishDet gælder for eksempel professor Harold Varmus, Nobelpristager og leder af NIH.
One such is Professor Harold Varmus, Nobel Prize winner and director of the NIH.
DanishDer er stadig for mange tilfælde af ukorrekt gennemførelse af fællesskabsretten.
There are still too many instances of incorrect implementation of Community law.
DanishJeg er ikke af den opfattelse, at Kommissionen ikke står stærkt i forhandlinger.
I do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
DanishLatinamerika blev varslet som slutningen af det 20. århundredes gigantiske magt.
. Latin America was heralded as the giant power for the end of the 20th century.
DanishOgså smugling af unge kvinder er i højeste grad rentabelt, men risiciene er små.
The smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
DanishMen i slutningen af processen vil volontørerne have gjort nogle gode erfaringer.
But at the end of the process the volunteers will have gained a rich experience.
DanishDanmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.
Denmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
DanishSpanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
DanishUdfasningen af støtten til bl.a. dele af disse regioner er urovækkende og uklar.
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.