Dansk-engelsk oversættelse af "afbalancere"

DA

"afbalancere" engelsk oversættelse

DA

afbalancere {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "afbalancere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal overvåge situationen i Eritrea og om nødvendigt afbalancere den humanitære bistand.
We must watch the situation in Eritrea and balance humanitarian aid there, if required.
DanishDet er ikke tilstrækkeligt at afbalancere forbindelserne for at løse et sådant problem!
Adjusting the balance of its relationships is not enough to solve a problem of this nature.
DanishMålet med pagten var at afbalancere medlemsstaternes budgetter og skabe budgetoverskud inden 2003.
At the heart of this debate is the future of the Stability and Growth Pact.
DanishEndelig er det absolut nødvendigt at afbalancere den monetære stabilitet med økonomisk vækst.
It is also indispensable to strike a balance between monetary stability and economic growth.
DanishVi er ved at overveje, hvorledes man bedst kan afbalancere disse indbyrdes modstridende interesser.
We are assessing the best way of balancing out these - at times conflicting - interests.
DanishSå vi ser på måder, hvorpå vi kan afbalancere stokken og guleroden.
So we are looking at ways of balancing the stick and the carrot.
DanishDisse foranstaltninger vil afbalancere udbud og efterspørgsel på markedet.
These measures will balance out market supply and demand.
DanishVi får at vide, at vi skal afbalancere interesserne, men helt ærligt, så er alle interesser ikke lige stærke.
We are told we must balance interests but, quite frankly, all interests are not equal.
DanishI PPE har vi prøvet at finde frem til kompromiser og at afbalancere vore synspunkter forud for denne forhandling.
We in the PPE tried to compromise and to balance our views before this debate.
DanishDen har derfor foreslået at afbalancere det tab ved at øge bankgarantien til 40 % af præmien.
Therefore it has proposed to balance that loss by increasing the bank guarantee to 40 % of the premium.
DanishFor mig at se er det vigtigt at afbalancere bestemmelserne med andre love, der tangerer det samme sagsområde.
I believe that it is important to bring this directive into line with other legislation on the same subjects.
DanishHvis vi ser på statistikkerne, og hvis vi forsøger at afbalancere de sager, der er tale om, så er bundlinjen tilfredsstillende.
If we look at the statistics and try to consider the exchanges in question, the results are satisfactory.
DanishAndre, der rejste eller afspejlede problemer, herunder af politisk karakter, har vi forsøgt at afbalancere mest muligt.
This issue only affects those ships which have regular routes, that is, once again, the issue of short sea shipping.
DanishDerimod må vi afbalancere disse krav.
DanishAt stræbe efter forud at afbalancere produktionen og markedsføringen er fordelagtigt både for produktionskæden og alle andre.
The aim to balance production and marketing beforehand will be of benefit to the production chain and to everyone else as well.
DanishTrakatellis betænkning værdsætter vi ligeledes behovet for at afbalancere de forskellige igangværende programmer og handlinger.
We also agree with the need stated in Mr Trakatellis's report to balance the different programmes and actions which are underway.
DanishI Europa har vi et fællesmarked, som er underforsynet med fisk, hvorfor fiskeriaftalerne bidrager til at afbalancere forbruget i forhold til vores egne bestande.
There is a shortfall of fish in the Community market, and fisheries agreements therefore help to balance supply and demand.
DanishDet drejer sig dog ikke kun om at yde bistand, men også om at afbalancere udnyttelsen af de naturlige ressourcer mellem alle jordens befolkninger.
It is not just a question of providing aid, but also of restoring balance in the use of natural resources among all of the world's inhabitants.
DanishDet, vi her står overfor, er vanskeligheden ved at afbalancere de rettigheder, der tilkommer de forskellige samfund, der før var dele af Jugoslavien, efter hinanden.
What we are confronting is the difficulty of balancing the rights of the various communities who used to form part of Yugoslavia.
DanishRealpolitik har altid at gøre med interesser, og EU gør klogt i at afbalancere sine egne velforståede interesser med sine partneres.
Realpolitik always has something to do with interests, and the EU does well to strike a balance between its own well-understood interests and those of its partners.