Dansk-engelsk oversættelse af "afdæmpet"

DA

"afdæmpet" engelsk oversættelse

DA

afdæmpet {adjektiv}

volume_up
For selvom tonen i meddelelserne her i dag er ret så afdæmpet, udgør de en overskridelse af en væsentlig institutionel tærskel.
Even if the tone of the communications today is rather low-key, they represent the crossing of a major institutional threshold.

Eksempelsætninger "afdæmpet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInflationen var fortsat afdæmpet trods en række ugunstige forhold.
Inflation has remained subdued, despite a sequence of adverse disturbances.
DanishLønudviklingen har været afdæmpet siden 4. kvartal 2003, og denne tendens bør fortsætte.
Wage developments have remained moderate since the last quarter of 2003, and this trend should continue.
DanishHan skal være meget mere afdæmpet og ikke anvende sådanne ord.
He should show some respect and not use such figures of speech.
DanishForhandlingsmaskineriet er tungt, og dertil kommer en helt igennem afdæmpet interesse fra den amerikanske regerings side.
The machinery of negotiation is sluggish, and interest on the part of the American administration is also anything but lively.
DanishIndførelsen af kerosinskatter, opkrævning af startgebyrer eller billetafgifter vil kun medføre en afdæmpet efterspørgsel.
The introduction of a kerosene tax and the levying of departure or airline-ticket taxes would only result in dampening demand.
DanishFlere fanger er blevet frigivet, attituden over for NLD er blevet mere afdæmpet, og flere partikontorer er blevet åbnet.
Several prisoners have been released, attitudes towards the NLD have softened and several party offices have been allowed to open.
DanishFor selvom tonen i meddelelserne her i dag er ret så afdæmpet, udgør de en overskridelse af en væsentlig institutionel tærskel.
Even if the tone of the communications today is rather low-key, they represent the crossing of a major institutional threshold.
DanishDen store ubalance mellem EUinvesteringer i Japan og japanske investeringer i Europa burde hurtigt blive mere afdæmpet.
Therefore the imbalance that exists between European Union investments in Japan and Japanese investments in Europe should rapidly even out.
DanishMen siden da er der sket store tilbageskridt, som alene er blevet afdæmpet på grund af den recession, der har ramt de fleste af vore lande.
Since then, however, there has been major regression tempered only by the recession which has hit most of our countries.
DanishVi kan drøfte dette emne med hinanden på en mere afdæmpet måde, men jeg må dog ærligt sige, at det er med blandede følelser, jeg behandler dette emne.
We can debate this matter in a somewhat more peaceful frame of mind, but I have to tell you honestly that I am discussing it with mixed feelings.
DanishDet er højst chokerende, at gamle europæiske kolonimagter stadig i dag fortsætter med at føre samme politik som tidligere, om end på en afdæmpet måde, men lige så ødelæggende.
It is outrageous that old European colonial powers are even today continuing to conduct the same policy as before, and just as destructively, albeit in a more subtle form.
DanishHr. formand, den forelagte betænkning er særdeles afdæmpet i omtalen af den grundlæggende asymmetri, der præger de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem Den Europæiske Union og USA.
Mr President, the report by our colleague remains very quiet about the serious imbalance that characterises the economic and trade relations between the European Union and the United States.