Dansk-engelsk oversættelse af "afdeling"

DA

"afdeling" engelsk oversættelse

DA

afdeling {en}

volume_up
1. generel
afdeling
Hvert kommissionsmedlem er ansvarligt og skal stå til regnskab for sin afdeling.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Det kan ikke være let at være ansat i Europas afdeling for klager.
It cannot be easy to be the complaints department of Europe.
Som det vil være de tilstedeværende bekendt, omfatter Europol en særlig afdeling for terrorismebekæmpelse.
As you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
afdeling (også: sektion)
Denne afdeling finder anvendelse på transporter med jernbane, ad vej og ad sejlbare vandveje.2.
This Section shall apply to transport by rail, road and inland waterway.2.
Del III, afsnit III, kapitel I, afdeling 3, underafdeling 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Rådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
A European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
2. business
afdeling
Hvert kommissionsmedlem er ansvarligt og skal stå til regnskab for sin afdeling.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Det kan ikke være let at være ansat i Europas afdeling for klager.
It cannot be easy to be the complaints department of Europe.
Som det vil være de tilstedeværende bekendt, omfatter Europol en særlig afdeling for terrorismebekæmpelse.
As you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
afdeling
Gødningsfabrikken ejes af Atofina, som er den kemiske afdeling af TotalFinaElf-koncernen.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
Adskillige protestantiske missionærer er også udvist, og sidste år blev afdelingen for Frelsens Hær i Moskva nedlagt.
A number of Protestant missionaries were similarly expelled, and last year the Moscow branch of the Salvation Army was disbanded.
Denne positive manifestation viste, at Rådet, Kommissionen og anden afdeling af budgetmyndigheden delte de samme mål.
This positive action demonstrated that in this matter the Council, the Commission and the second branch of the budgetary authority shared the same objectives.
3. "militær afdeling"
afdeling
4. "som del af et tog", transport
afdeling
Man har her erindret om, at Kommissionen er et kollegium, men vi har en fornemmelse af, at der i lidt for høj grad er tale om vandtætte skot mellem de forskellige afdelinger.
Mention has been made here of the collegiate nature of the Commission; yet one does get the feeling that it works rather too much in separate compartments.

Eksempelsætninger "afdeling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvert kommissionsmedlem er ansvarligt og skal stå til regnskab for sin afdeling.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
DanishRådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
A European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
DanishAfgørelser truffet af den store afdeling er kun gyldige, når ni dommere er til stede.
Decisions of the full Court shall be valid only if fifteen Judges are sitting.
DanishDeres spørgsmål om den italienske afdeling er blevet rejst mange gange, og andre er også berørte.
The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
DanishKommissionens egen afdeling for bekæmpelse af svig, UCLAF, er også aktiv.
The Commission's own fraud fighting service, UCLAF, is also active.
DanishDenne afdeling finder anvendelse på transporter med jernbane, ad vej og ad sejlbare vandveje.2.
This Section shall apply to transport by rail, road and inland waterway.2.
DanishGødningsfabrikken ejes af Atofina, som er den kemiske afdeling af TotalFinaElf-koncernen.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
DanishSom det vil være de tilstedeværende bekendt, omfatter Europol en særlig afdeling for terrorismebekæmpelse.
As you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
DanishDet kan ikke være let at være ansat i Europas afdeling for klager.
It cannot be easy to be the complaints department of Europe.
DanishFølgelig kan jeg ikke være enig i afdeling 17 i ændringsforslag 9.
Consequently, I cannot agree with part 17 of Amendment No 9.
DanishMen en Mand i Kæsarea ved Navn Konelius en Høvedsmand ved den Afdeling som kaldes den italienske
There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
DanishKommissionen er nemlig selv ansvarlig for finansforvaltningen i denne afdeling.
After all, it is the Commission itself that has exclusive responsibility for financial management within this department.
DanishFiskeriudvalget har foreslået, at der oprettes en særlig afdeling for vådområder under PESCA-programmet.
The Committee on Fisheries has proposed the creation of a wetlands section under the PESCA programme.
DanishDenne afdeling vedrører bomuld, ikke kartet eller kæmmet, henhørende under KN-kode 5201 00.
This Section concerns cotton, not carded or combed, falling within subheading 5201 00 of the Combined Nomenclature.
DanishDel III, afsnit III, kapitel I, afdeling 3, underafdeling 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
DanishDe bliver nødt til at tilvejebringe langt flere oplysninger, ellers bør de udskifte hele deres PR-afdeling.
They need to give a lot more information or they need to change their whole public relations department.
DanishDet hører i øjeblikket under en anden afdeling.
That, for the moment, is the concern of another department.
DanishDisse forslag tager hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er nævnt i denne afdeling.
These proposals shall take account of the interdependence of the agricultural matters referred to in this Section.
DanishDen store afdeling sættes af tretten dommere.
The Grand Chamber shall consist of thirteen Judges.
DanishProdi taler altid smukt om åbenhed, men han har også en afdeling for afslag for aktindsigt.
Mr Prodi always has fine things to say about transparency, but he also has a department for refusing the right of access to documents.