Dansk-engelsk oversættelse af "afgørende"

DA

"afgørende" engelsk oversættelse

DA

afgørende {adjektiv}

volume_up
Et godt tilsyn er afgørende ligesom liberaliseringen af pensionsfondenes virkeområde.
Adequate supervision is crucial, as is liberalising the scope of pension funds.
Den forvaltningsmæssige kapacitet er afgørende, hvis der skal opnås resultater.
Administrative capacity is crucial if results are to be achieved.
Adgang til information er afgørende for udøvelse af unionsborgerskabet.
Access to information is crucial to the full exercise of European citizenship.
afgørende (også: livsnødvendig)
Alle job i dette område er af afgørende betydning for disse samfunds overlevelse.
Every job there is of such vital importance to the whole survival of communities.
Det hele er afgørende for en bedre konkurrenceevne og en bæredygtig udvikling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
Det bliver også en afgørende søjle for strategien for bæredygtig udvikling.
It also forms a vital cornerstone of the strategy for sustainable development.
afgørende
Af afgørende betydning er imidlertid de kompetente serbiske myndigheders holdning.
What is decisive, however, is the attitude of the competent Serbian authorities.
Hr. formand, vi er midt i et afgørende øjeblik for Den Europæiske Unions fremtid.
Mr President, this is a decisive moment for the future of the European Union.
Det anser jeg for det afgørende spørgsmål, og jeg håber, at det vil ske med succes.
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
afgørende (også: bestemmende)
TAC ' er og kvoter er den afgørende faktor ved forvaltningen af fiskebestanden.
TACs and quotas are the determining factor in managing fish stocks.
Militæret spiller fortsat en afgørende rolle i det politiske liv.
The army is still the determining factor in political life.
Men det er netop den politiske udgang, der siden begyndelsen har været det afgørende spørgsmål.
From the outset, the political issue has been the determining factor.
afgørende (også: endegyldigt, endelig)
Når det er tilfældet, indtager man nogle afgørende holdninger, og jeg ville ønske, at hele Parlamentet kunne følge hende i dette emne.
Nevertheless some definitive advice has been taken here, and I would like the whole Parliament to follow her on this subject.
Jeg tror, at de små og mellemstore virksomheder vil komme til at spille en afgørende rolle for den europæiske økonomiske vækst de kommende år.
I believe that the sector of SMEs will play a definitive part in the development of Europe's economy over the next few years.
Nemlig at konkurs i Den Europæiske Union - i de fleste medlemsstater - opfattes som en absolut afgørende begivenhed for den, der oplever det.
It is that bankruptcy is experienced within the European Union, in the majority of States, as an absolutely definitive event for the person it affects.
afgørende
volume_up
governing {adj.} (factor)
Det handler om et afgørende punkt, nemlig at vi ændrer proceduren med henblik på vores støtte.
This matter hinges on a vital point, namely that we are changing the procedures governing our support.
Det, som var afgørende for mig, da jeg første gang så nærmere på dette spørgsmål, var, at der er et alternativ.
Current regulations governing the use of such chemicals leave much to be desired, and immediate action should be taken to change this state of affairs.
For os består det afgørende derfor i en understregning af reglerne og procedurerne, som styrer anvendelsen af forsigtighedsprincippet.
The most important thing for us therefore is the clarification of the regulations and procedures governing the application of the precautionary principle.
afgørende (også: central)
Vi vil også være opmærksomme på Ukraine i betragtning af landets afgørende position i regionen.
We will also devote attention to the Ukraine, given its pivotal position in the region.
Hr. formand, den forgangne uge var afgørende for EU ' s fremtid.
Mr President, the past week has been pivotal for the future of the Union.
Egypten indtager en nøgleposition ud fra et geopolitisk synspunkt og spiller en helt afgørende rolle.
It occupies a pivotal position in terms of geopolitical affairs and plays a leading role.
afgørende (også: bestemmende)
De kan høres, men de må ikke være afgørende, således som det foreslås i nogle ændringsforslag.
On this issue, their advice may be sought, but such advice must not be determinative in the way that several amendments on this point propose.

Eksempelsætninger "afgørende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
DanishUnder disse omstændigheder bør forsigtighedsprincippet spille en afgørende rolle.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
DanishDette spørgsmål er vigtigt og involverer afgørende aspekter af det indre marked.
The issue is important and essential aspects of the internal market are at stake.
DanishHvad angår pensioner, er det spørgsmålet om tryghed, der er afgørende for folk.
With regard to pensions, it is the issue of security which is crucial to people.
DanishHer er Deres støtte afgørende, når der skal træffes beslutninger om budgettet.
Your support here will be crucial when the budgetary decisions have to be taken.
DanishDet er afgørende at sikre, at små investorer ikke vildledes af markedsinsidere.
It is vital to protect consumer investors from the misconduct of market insiders.
DanishAf afgørende betydning er imidlertid de kompetente serbiske myndigheders holdning.
What is decisive, however, is the attitude of the competent Serbian authorities.
DanishAndre lige så bitre overvejelser vedrører Europas rolle i denne afgørende fase.
And equally bitter considerations relate to Europe's role in that decisive phase.
DanishAlle job i dette område er af afgørende betydning for disse samfunds overlevelse.
Every job there is of such vital importance to the whole survival of communities.
DanishDet er afgørende at opretholde den offentlige støtte til fornyelse af fiskerflåden.
It is crucial that public aid for the renewal of the fleet should be maintained.
DanishBeslutningen om dette afgørende spørgsmål i debatten er blevet udsat i seks år.
The decision on this crucial issue in the debate has been postponed for six years.
DanishDet afgørende er virkelig selve arbejdspladsen, som det også hedder i teksten.
The critical point really is the job as such, and indeed the text states as much.
Danish2006 bliver et afgørende år for iværksættelsen af den fornyede Lissabon-strategi.
2006 will be a crucial year for the implementation of the renewed Lisbon Strategy.
DanishBiomasse bør spille en afgørende rolle, da dets potentiale kun er lidt udnyttet.
Biomass must play a fundamental role, since its potential is under-exploited.
DanishDet hele er afgørende for en bedre konkurrenceevne og en bæredygtig udvikling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
DanishEn afgørende forbrugerpolitisk landvinding opnår vi ikke med denne nye myndighed.
This new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
DanishDen sociale og økonomiske samhørighed i EU er en afgørende opgave for Fællesskabet.
Economic and social cohesion in the EU is a fundamental task of this Community.
DanishHr. formand, vi er midt i et afgørende øjeblik for Den Europæiske Unions fremtid.
Mr President, this is a decisive moment for the future of the European Union.
DanishBåde Europol og Schengen bidrager i afgørende grad til en isolering af Fort Europa.
Both EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
DanishDet er af afgørende betydning, at deponering så vidt muligt bliver noget fortidigt.
It is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.