Dansk-engelsk oversættelse af "afgifter"

DA

"afgifter" engelsk oversættelse

EN
DA

afgifter {flertal}

volume_up
afgifter (også: skatter)
Der er for mange enkelte skatter og afgifter, og de er for komplekse.
There are too many individual taxes, and these taxes are excessively complex.
Vi vil have miljøafgifter for at kunne sænke skatter og afgifter på andre områder.
We want environmental taxes in order to reduce taxes and duties in other areas.
Jeg håber, at vi her i Parlamentet stemmer ja til nye afgifter og nej til flere afgifter.
In terms of Parliament's approach to it I hope we vote 'yes ' to new taxes, but 'no ' to more taxes.

Eksempelsætninger "afgifter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe høje afgifter, som Rusland kræver for at overflyve Sibirien, skal afskaffes.
The high levies which Russia demands for flying over Siberia must be abolished.
DanishVi vil have miljøafgifter for at kunne sænke skatter og afgifter på andre områder.
We want environmental taxes in order to reduce taxes and duties in other areas.
DanishMiljø- og energiafgifter er de afgifter, som jeg mener kan fastlægges på EU-niveau.
Secondly, the Commission proposal is of course about improving the environment.
DanishOg hertil er der ingen anden løsning end at nedsætte de obligatoriske afgifter.
And to do that, there is no other solution than to reduce obligatory contributions.
DanishHvem sælger egentlig tobakken og de millioner cigaretter til smuglerne uden afgifter?
For who sells the smugglers the tobacco and the millions of cigarettes tax free?
DanishOrdføreren fokuserer meget på afvikling og harmonisering af nationale afgifter.
The rapporteur focuses strongly on settling and harmonizing national levies.
DanishGensidig assistance ved inddrivelse af skatter og afgifter bliver endnu vigtigere.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
DanishDe offentlige underskud skal nedbringes, uden at skatter og afgifter forhøjes.
Public deficits are to be reduced without increasing taxes or other charges.
DanishKommissionen må nu skride hurtigt til handling i WTO for at omstøde disse afgifter.
The Commission must now act swiftly within the WTO to overturn these tariffs.
DanishBåde PASOK-regeringen og Nyt Demokratis regering har beholdt de høje afgifter.
Both the socialist government and the conservative government maintained high taxes.
DanishVi bliver så nødt til at nedsætte vores skatter og afgifter til det tyske niveau.
We shall then be forced to lower our taxes and duties to the German level.
DanishSom jeg har sagt, har 84 eksportører fået tilsagnene erstattet af afgifter.
As I have said, 84 exporters have had the undertakings replaced by duties instead.
DanishFørste regel er, at de obligatoriske afgifter ikke må stige mere end udviklingen i BNP.
Rule one: compulsory deductions must not increase faster than the growth of GDP.
DanishFru formand, vi bliver hørt om et direktivforslag om afgifter for biobrændstoffer.
Madam President, we are being consulted on a proposal for a tax directive on biofuels.
DanishAt dække totalomkostningerne ved afgifter kan lykkes i meget trafikerede områder.
Covering overall costs with fares will work in areas where there is a lot of transport.
DanishBefolkningen har ret til denne viden, og de ansvarlige bør pålægges afgifter.
The people have a right to know and the people responsible should be taxed.
DanishI princippet er det ikke rimeligt at lægge afgifter på denne type aktiviteter.
In principle, it does not seem a good idea to place a burden on this type of activity.
DanishRegistrerings- og motorkøretøjsafgifter henhører ikke under de harmoniserede afgifter.
Registration and motorised vehicle tax do not belong to the harmonised taxes.
DanishFormålet er at skabe et grundlag for opkrævning af afgifter for personbiler i EU.
The aim is to introduce a European Union-wide basis for levying taxes on passenger cars.
DanishSådanne afgifter kan være et middel til at fremme nitratdirektivets mål.
Such levies may provide a means of furthering the aims of the nitrates directive.