Dansk-engelsk oversættelse af "afgive tilbud"

DA

"afgive tilbud" engelsk oversættelse

DA

afgive tilbud {transitivt verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "afgive tilbud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er afsendt opfordringer til at afgive tilbud for strækningerne mellem Tyskland og Finland og mellem Frankrig og Spanien.
The calls for proposals between Germany and Finland, and between France and Spain, are now in progress.
DanishJeg mener, det er mere overskueligt for dem, som skal afgive tilbud på disse programmer, hvis de er mere adskilte.
It then appears less ambiguous to me for those who subscribe to these programmes if these programmes are kept more separate.
DanishDette betød, at alle centrale virksomheder ville være nødt til at udelukke sig selv fra revisionsprocessen, hvis de ønskede at afgive tilbud.
This meant that all the top companies had to exclude themselves from the revising process if they wanted to bid.
DanishDet praktiske aspekt heri er, at de uden denne form for anerkendelse er ude af stand til at afgive tilbud på kontrakter uden for deres eget land.
The practical aspect of it is that without this kind of recognition they are unable to tender for contracts outside their own country.
DanishDet drejer sig om, hvilke lande der skal have ret til og mulighed for at afgive tilbud og få kontrakter under det aktuelle bistandsprogram.
It is a matter of which countries should be given the right and the opportunity to submit tenders and obtain contracts as part of the current aid programme.
DanishEn nederlandsk virksomhed har som reaktion herpå meddelt kontoret i Luxembourg, at det gerne vil afgive tilbud, og at det til den ende gerne vil have tilsendt papirer.
A Dutch company subsequently indicated to the Bureau in Luxembourg that it was interested in bidding and would like to receive the documents.
DanishEnhver kan yde rådgivning og stadig afgive tilbud på kontrakten, så længe den rådgivning, der er blevet ydet, ikke udelukker andre fra at konkurrere på lige vilkår.
Anyone can give advice and still bid for the contract, as long as the advice that has been given does not preclude others from competing fairly.
DanishDet var bl.a. det, der motiverede Parlamentets indtrængende beslutning om, at disse lande burde have mulighed for at afgive tilbud i forbindelse med hjælpen til Jugoslavien.
It was this that motivated the firm decision by Parliament that these countries should be given the opportunity to submit tenders under the aid programme for Yugoslavia.
DanishFor det andet må vi antage, at vinderens tilbud var det bedste, da man anvendte en gennemsigtig procedure, hvor mange andre virksomheder blev opfordret til at afgive tilbud på CSI.
Secondly, since there was a transparent procedure under which a lot of other companies were asked to bid for CSI, we must assume that the winner offered the best terms.

Lignende oversættelser "afgive tilbud" på engelsk

tilbud substantiv
afgive verbum
komme med et frækt tilbud verbum