Dansk-engelsk oversættelse af "afgivelse"

DA

"afgivelse" engelsk oversættelse

DA

afgivelse {en}

volume_up
afgivelse
Vi har behov for et samlet sæt betingelser og en dato for afgivelse af bud.
We need a complete set of rules and a date for the submission of bids.
En myndighed oplyste, at 75 % af tilbudene fra SMV måtte smides ud på grund af ringe afgivelse af tilbud.
One utility reported that 75 % of tenders from SMEs had to be binned due to bad submissions.
afgivelse (også: overgivelse)
Uddelegeringen af ansvar må ikke føre til afgivelse af det primære ansvar!
When you delegate responsibility, you must take care not to surrender your key responsibility!
Spørgsmålet er blevet stillet - Rådets holdning til føderalisme - om afgivelse af suverænitet til fordel for flertalsafgørelser.
The question is asked - the opinion of the Council about federalism - about surrendering sovereignty to majority voting.

Eksempelsætninger "afgivelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDernæst er spørgsmålet om princippet om gratis afgivelse af blod stadig grundlæggende.
Secondly, the question of remuneration for blood donations is fundamental.
DanishFor det andet kan vederlag for afgivelse af blod få negativ indflydelse på kvaliteten.
Secondly, remunerating blood donation could be counter-productive in terms of quality.
DanishVi har behov for et samlet sæt betingelser og en dato for afgivelse af bud.
We need a complete set of rules and a date for the submission of bids.
DanishUddelegeringen af ansvar må ikke føre til afgivelse af det primære ansvar!
When you delegate responsibility, you must take care not to surrender your key responsibility!
DanishDet er sandt, at der er tale om en procedure for afgivelse af en udtalelse, og dette er en alvorlig sag.
It is true that this is a consultation procedure, and that is a serious matter.
DanishDet, jeg godt vil understrege med dette, er, at det drejer sig om afgivelse af magt fra begge sider.
What I want to emphasise by saying this is that it is a matter of both sides'surrendering power.
DanishEn myndighed oplyste, at 75 % af tilbudene fra SMV måtte smides ud på grund af ringe afgivelse af tilbud.
One utility reported that 75 % of tenders from SMEs had to be binned due to bad submissions.
DanishVi skal tilskynde til en kodeks med frivillig afgivelse af blod, men vi kan ikke forbyde betalt afgivelse af blod.
We must encourage the ethos of voluntary donation, but we cannot ban paid donations.
DanishFor det første mener jeg, at frivillighed med hensyn til afgivelse af blod fortsat skal være udgangspunktet.
Firstly, I believe that in principle, donations must remain voluntary.
DanishDerfor glæder jeg mig over modstanden ved fredagens ministerrådsmøde mod yderligere afgivelse af det nationale veto.
For me, criminal justice matters are intrinsically national issues and must remain so.
DanishMåske burde man undersøge mulighederne for at sætte grænser, der kan hindre en total afgivelse af rettigheder.
Perhaps we should consider setting barriers so that this waiving of rights will not be total.
DanishVi må naturligvis tilskynde til vederlagsfri afgivelse af blod.
Of course we must encourage unremunerated donation.
DanishKvalitet og sikkerhed er nøgleordene, og det er grunden til, at jeg i princippet støtter frivillig afgivelse af blod.
Quality and safety are the watchwords, that is why in principle I support voluntary donation.
DanishForenklet procedure - Procedure uden afgivelse af betænkning
Simplified procedure - Procedure without report
DanishFru formand, det er mig en stor fornøjelse at imødekomme Parlamentets anmodning om afgivelse af en redegørelse om Albanien.
Madam President, I am happy to respond to Parliament's request for a statement on Albania.
DanishUd over selvforsyning inden for EU er det frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod og blodkomponenter.
Besides self-supply within the Union, this is the voluntary and unpaid provision of blood and blood products.
DanishNej til en yderligere afgivelse af national selvbestemmelse.
DanishFor øvrigt finder vi det yderst upassende, at virksomheder skal kunne tjene på gratis afgivelse af blod.
Furthermore, we find it extremely shocking that companies should be able to profit from blood donated without remuneration.
DanishDet er mit indtryk, at virksomhederne er positivt stemt over for det foreslåede system med afgivelse af udtalelser.
My impression is that the proposed system for formulating opinions would be favourably received by the business world.
DanishVi er her i Parlamentet og inden for denne institution konsekvent gået ind for frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod.
We as a parliament, and within the institutions, have consistently advocated voluntary, non-remunerated donations.