Dansk-engelsk oversættelse af "afgrænse"

DA

"afgrænse" engelsk oversættelse

DA

afgrænse {verbum}

volume_up
Og desuden er det ikke muligt at afgrænse forhandlingen til nogle få aktører, Unionen og dens venner, USA og Cairns-gruppen.
Secondly, it is no longer possible to circumscribe negotiation to just a few participants, the Union and its friends, the United States and the Cairns group.
afgrænse (også: springe)
Derfor er det afgørende, at vi foretager nogle prioriteringer og også kommer i gang med at afgrænse de forskellige kompetencer.
That is why it is key for us to establish our priorities here and to make a start on demarcating the various competences.
For det første er det ikke let at afgrænse krisesituationer præcist.
Firstly, it is not easy to delimit crisis situations precisely.
Det bliver naturligvis først ved det blandede udvalgs møde, at man får mulighed for at afgrænse og definere nogle af de prioriterede sager, som skal gennemføres.
Naturally, it will only be at the meeting of the joint parliamentary committee that there will be an opportunity to delimit and define certain of the priorities which need to be established.

Eksempelsætninger "afgrænse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det andet drejede det sig om at afgrænse mellem infrastruktur og suprastruktur.
Secondly, we had to draw a dividing line between infrastructure and superstructure.
DanishAlle nødvendige midler skal tages i brug for at afgrænse vores territorium.
In order to make our territories safer, all useful means must be implemented.
DanishBruxelles skal ikke afgrænse instituttets handlingsmuligheder for meget.
Brussels should not be allowed to overly restrict the Foundation's field of activity.
DanishHvis vi ikke kan komme ind til problemets kerne, er vi således nødt til at afgrænse problemet.
It would, of course, be better if this meeting were held in Brussels at long last.
DanishFor det første er det ikke let at afgrænse krisesituationer præcist.
Firstly, it is not easy to delimit crisis situations precisely.
DanishEU ' s mandat går i stedet ud på at afgrænse sine opgaver og fokusere på sine kerneområder.
Instead, the EU's task is to limit its responsibilities and to focus upon its core areas of concern.
DanishDet skal siges til EF-Domstolens forsvar, at begrebet offentlige tjenesteydelser ikke er let at afgrænse.
In the Court’ s defence, it must be said that the concept of public service is not easy to define.
DanishJeg støtter dog ikke ordføreren, når han siger, at vi skal afgrænse denne debat til en lille del af tobaksspørgsmålet.
However, I do not support the rapporteur when he says that we should limit this debate to a small part of the tobacco issue.
DanishIfølge ham ville vores vestlige demokratier ikke have de nødvendige midler til at kontrollere og afgrænse en politisk debat om spørgsmål af den art.
Commissioner Michel explained why that was when he was still Foreign Affairs Minister in Belgium.
DanishDerfor er det afgørende, at vi foretager nogle prioriteringer og også kommer i gang med at afgrænse de forskellige kompetencer.
That is why it is key for us to establish our priorities here and to make a start on demarcating the various competences.
DanishUdfordringen i Lissabon er at afgrænse en politik og metoder til afhjælpning af disse mangler og at frigøre denne potentielle dynamik.
The Lisbon challenge is to delineate policy and methods for redressing these deficiencies and to release this potential dynamic.
DanishJeg foreslår derfor, at vi, ud over at afgrænse højrisikogrupper, også bør tillade de lande, der har råd til det, at købe vaccine.
I therefore propose that besides defining high-risk groups, we should also allow those that can afford to do so to purchase vaccine.
DanishTil den tid vil det give et større krav om, at EU ' s opgaver koncentreres, samt et behov for at afgrænse Unionens beslutningsbeføjelser.
In turn, that will lead to growing demands for a concentration of the EU's tasks and the need to limit the EU's powers of decision-making.
DanishDe tre ændringsforslag 5, 18 og 19, ungdom, vil afgrænse programmet til de ungdomsorganisationer, som er af en sådan karakter, hvilket vi vedtager.
Naturally the Commission imposes an obligation on those people who have received a European subsidy to publicise the fact adequately.
DanishOg desuden er det ikke muligt at afgrænse forhandlingen til nogle få aktører, Unionen og dens venner, USA og Cairns-gruppen.
Secondly, it is no longer possible to circumscribe negotiation to just a few participants, the Union and its friends, the United States and the Cairns group.
DanishLad os ikke begrænse de offentlige myndigheders indgreb på området, lad os ikke kun afgrænse lægemiddelsektoren inden for industripolitikken.
We must not limit the action of the public authorities in this field and confine the pharmaceutical sector to the area of industrial policy alone.
DanishAt traktatfæste det ville betyde, at statens forsyningspligtsydelser ville få en dimension, der overhovedet ikke mere ville være til at afgrænse.
Writing it into the treaty would mean that state services of general interest would represent a dimension to which it would no longer be possible to set any limit.
DanishHer søger Rådet i den fælles holdning at afgrænse handlemulighederne på EU-plan, så de udelukkende består i at fremme foranstaltninger på nationalt plan.
Here the Council in its common position seeks to limit the possibilities of action at EU level, so that they amount to no more than promoting measures at national level.
DanishMen det skyldes, at både medlemsstaterne og Kommissionen i den nye situation, der er skabt af alliancerne inden for luftfarten, er i færd med at afgrænse deres kompetenceområder.
This is because both the Member States and the Commission have been staking out their own territory in the new situation created by air transport alliances.
DanishNu hvor Middelhavet takket være de moderne transportmidler så og sige ikke udgør en materiel hindring, er man i færd med juridisk og helt konkret at afgrænse det med pigtråd.
Now that the Mediterranean is no longer a physical obstacle as such, thanks to modern transport facilities, it is being surrounded by legal and material barbed wire.