Dansk-engelsk oversættelse af "afhænge af"

DA

"afhænge af" engelsk oversættelse

DA

afhænge af {verbum}

volume_up
afhænge af (også: komme an på)
Beslutningstagning vil først og fremmest afhænge af enighed blandt regeringer.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Fremtidige udvidelser vil afhænge af enighed blandt de nuværende medlemmer.
Future enlargement will depend on consensus among existing members.
Dette vil naturligvis afhænge af den politiske farve hos vore fremtidige ledere.
This will depend, of course, on the political complexion of our future leadership.
Det vil afhænge af Dem, kære gruppeformænd, at træffe den.
It will depend upon you, the Chairmen of the Groups, whether it is taken or not.
Vi siger, at enhver lempelse af sanktionerne må afhænge af, at Irak overholder FN-resolutionerne.
We are saying that any relaxation of sanctions must depend upon Iraq respecting United Nations resolutions.
Hvem skulle have troet, at fornyelsen af dem skulle afhænge af, om Rådet indvilligede i, at Mugabe kunne aflægge besøg i Paris!
Who would believe that their renewal would depend upon the Council's agreement to Mugabe visiting Paris!
Det må naturligvis også afhænge af Kommissionen og Rådet.
That is of course also dependent on the Commission and the Council.
Denne definition kan, udelukkende, afhænge af 75 % -kriteriet.
These and these alone can be dependent on the 75 % criterion.
Det blev også nævnt, at offentlig støtte skulle afhænge af, om beskæftigelsen bevares.
There were also references to making public aid dependent upon the maintenance of employment.

Eksempelsætninger "afhænge af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en skam, at den skal afhænge af den situation, som vi nu har kendskab til.
It is a shame that it is caused by a situation that we have recently experienced.
DanishDette vil naturligvis afhænge af den politiske farve hos vore fremtidige ledere.
This will depend, of course, on the political complexion of our future leadership.
DanishMin gruppes stemme vil afhænge af, hvilke ændringsforslag der bliver vedtaget.
My group's vote on these texts will depend on what amendments are adopted.
DanishI dag synes det i høj grad at afhænge af, hvorvidt landet er afhængigt af EU-bevillinger.
Too much today this seems dependent on how far there is dependence on EU funding.
DanishFor det første, halvdelen af præmien skal afhænge af produktionens kvalitet.
Firstly, half of the premium must depend on the quality of the production.
DanishDet vil afhænge af denne fælles vision, om vi kan støtte et sådant kammer.
It will depend on that common vision whether we can support such a chamber.
DanishEn betydelig del af Den Europæiske Unions kommende udvikling vil afhænge af denne balance.
The future progress of the European Union will largely depend on this balance.
DanishDet vil afhænge af regeringerne, om der anmodes om denne støtte eller ej.
It will depend on the governments whether or not this subsidy is requested.
DanishMin stemme for eller imod denne betænkning vil afhænge af disse forslags skæbne.
The fate of these proposals will determine how I vote on the report.
DanishEn forøgelse af biobrændslets markedsandel bør afhænge af en senere bedømmelse.
We should leave the matter of increasing the market share of biofuels for a later appraisal.
DanishProgrammets succes vil afhænge af de ressourcer og den ekspertise, der er til rådighed.
The success of the programme will depend on the availability of resources and expertise.
DanishDenne succes vil dog i høj grad afhænge af, at der opstilles nogle realistiske målsætninger.
However, its success will depend largely on achievable objectives being set.
DanishEU ' s succes og stabilitet vil afhænge af, hvad vi gør, og hvordan vi samarbejder.
I am particularly grateful to you, ladies and gentlemen, for all your support and solidarity.
DanishBeslutningstagning vil først og fremmest afhænge af enighed blandt regeringer.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
DanishDer er risiko for stigninger, men vores indsats vil afhænge af udviklingen.
There will be upside risks, but what we do about this depends on how the situation develops.
DanishDet vil naturligvis også afhænge af vores egen troværdighed i forbindelse med klimaændringerne.
This will of course depend on our own credibility when it comes to climate change.
DanishMuligheden af at udføre disse projekter vil afhænge af støtte fra strukturfondene.
The feasibility of these projects will depend on the financial support of the structural funds.
DanishDet vil afhænge meget stærkt af emnet og aktiviteten fra sag til sag.
This will depend very much on the subject and activity from case to case.
DanishHverken forhandlingerne eller tiltrædelsen bør afhænge af en løsning af Cypern-problemet.
Neither the negotiations nor accession should depend on a solution of the Cyprus problem.
DanishFremtidige udvidelser vil afhænge af enighed blandt de nuværende medlemmer.
Future enlargement will depend on consensus among existing members.

Lignende oversættelser "afhænge af" på engelsk

af adverbium
i form af
tørre af verbum
runde af verbum
fra nu af adverbium
English
prale af verbum
være ked af verbum
gå glip af verbum
holde af verbum
pa baggrund af
på grund af
English
tage tøjet af verbum
ved foden af
drage nytte af verbum
tage af verbum
English