Dansk-engelsk oversættelse af "afhængig"

DA

"afhængig" engelsk oversættelse

DA

afhængig {adjektiv}

volume_up
afhængig
Politikken og forvaltningen er afhængig af opbakningen inden for sektoren.
Policy and management are dependent on the support base within the sector.
Jeg repræsenterer en region, der er stærkt afhængig af tekstilindustrien.
I represent a region which is heavily dependent on the textile industry.
Flåden vil økonomisk set også være sundere og mindre afhængig af støtte.
The fleet will also be healthier economically and less dependent on aid.
afhængig
Som tidligere nævnt gør Irland meget hyppig brug af deponering - det er vist kun Grækenland, der er mere afhængig af deponering.
As has been said, Ireland relies very heavily on landfill - I think only Greece is more reliant.
Det ville være en meget farlig situation, hvis europæerne skulle blive logistisk afhængige af Rusland.
It would be a very dangerous situation if the Europeans were to become logistically reliant on Russia.
Companies are reliant on their employees.

Eksempelsætninger "afhængig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAfhængig af din placering kan du få rutevejledning fra en placering til en anden.
Depending on your location, you can get directions from one location to another.
DanishVi ønsker et system, hvor godtgørelsen gøres afhængig af de faktiske udgifter.
We want to see a system in which refunds are made on the basis of actual costs.
DanishDenne tillægstold er fastsat til 0 %, 12,6 % eller 32,4 % afhængig af situationen.
The additional duties will be 0 %, 12.6 % or 32.4 % depending on the situation.
DanishDette område er i virkeligheden næsten totalt afhængig af den fælles fiskeripolitik.
This sector is, in fact, almost totally dependent on the common fisheries policy.
DanishSaltindholdet stiger og falder afhængig af, hvordan vandet strømmer gennem Øresund.
The salt content goes up or down depending on how the water flows through the Sound.
DanishKommissionen er afhængig af Rådet på den ene side og Parlamentet på den anden.
The Commission is in the hands of Council on the one hand and Parliament on the other.
DanishEn levende landsby er helt afhængig af, om der findes lønsomme landbrugsforetagender.
Thriving rural areas are entirely dependent upon the existence of profitable farms.
DanishDer anvendes forskellige ruter alt afhængig af narkotikaens art og oprindelse.
Different routes are used depending on the nature and origin of the drugs.
DanishEU er mere og mere afhængig af andre landes goodwill til at lade os fiske.
The EU is ever more dependent upon the goodwill of other countries to let us fish.
DanishDet siger jeg, der kommer fra en valgkreds, der er meget afhængig af turismen.
I say that coming from a constituency which is very dependent on tourism.
DanishWEU er i mange henseender afhængig af NATO ' s kapaciteter og NATO ' s logistik.
The WEU depends on NATO capacities and NATO logistics in many respects.
DanishVores største industrisektor, fødevareindustrien, er altså afhængig af det.
Our largest industrial sector, the food industry, is also dependent on it.
DanishMed henblik på indsamlingen af disse data er Kommissionen afhængig af medlemsstaterne.
The Commission relies on the Member States for the collation of this data.
DanishPolitikken og forvaltningen er afhængig af opbakningen inden for sektoren.
Policy and management are dependent on the support base within the sector.
DanishHr. formand, verden er i dag langt mere indbyrdes afhængig end nogensinde før.
Mr President, the world today is more interdependent than ever before.
DanishDen er afhængig af virksomhedens goodwill til konkret at slette ham eller hende.
The latter is dependent on the goodwill of the company in actually deleting his or her name.
DanishLandet er afhængig af sin eksport af jernmalm og fiskeri - blot to eksportvarer.
It depends on its exports of iron ore and fishing - just two things.
DanishMoldova importerer alle råvarer fra udlandet og er yderst afhængig af energiimport.
Moldova imports all its raw materials from abroad and is very dependent on energy imports.
DanishFiskeriet er ulig nogen anden industri i høj grad afhængig af sæson- og vejrfaktorer.
Fisheries, unlike any other industry, depend so much on seasonality and weather factors.
DanishEU vil i fremtiden være afhængig af Ruslands naturressourcer, specielt af gassen.
In the future, the EU will be dependent on Russia for her natural resources, especially gas.