Dansk-engelsk oversættelse af "afkald"

DA

"afkald" engelsk oversættelse

DA

afkald {et}

volume_up
afkald (også: frafaldelse)
Men samtidig betyder det også, at jo mere Den Europæiske Union uddybes, desto mere skal tiltrædelseskandidaterne overveje, om de dermed er parate til at give afkald på deres suverænitet.
But, at the same time, this means that the stronger the European Union is made, the more candidate countries must consider if they are prepared to accept the concomitant waiver of sovereignty.
afkald
De nationale regeringer skulker sædvanligvis med en lethed, der er så utrolig, at den kun kan skjule frivillige afkald.
On their side, the national governments habitually fall into the trap with such unbelievable facility that it can only conceal voluntary renunciations.
Den vej, Kommissionen fulgte under Uruguay-Runden, var at lade EU-landene betale en højere pris mod, at USA gav afkald på at anvende sin ensidige praksis.
The path chosen by the Commission at the time of the Uruguay-Round was to make European countries pay a high price, in counterpart to the United States renunciation of unilateral practices.

Eksempelsætninger "afkald" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUden disse tre grundlæggende betingelser kan vi godt give afkald på alt andet!
Unless we have these three basic elements of life, everything else is irrelevant.
DanishVi må hjælpe disse ofre til at tale ud, til at give afkald på deres levevilkår.
We must help these victims to speak out and denounce their living conditions.
DanishIndustrien giver allerede i dag frivilligt afkald på kadmium i pvc-produkter.
Industry already voluntarily refrains from using cadmium in PVC products today.
DanishHan skal først give afkald på sit forehavende om at udvikle kemiske og biologiske våben.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
DanishUnder forhandlinger og i aftaler har de allerede givet afkald på en hel masse.
In the negotiations and in the agreement they have already given up a lot.
DanishHr. formand, takket være Deres fornuftige ord giver jeg afkald på min taletid.
Mr President, thanks to your wise words, I shall give up my speaking time.
DanishDet ville give afkald på det, der gav det grund til at leve, for at leve.
Every nation inherits from its ancestors a civilisation that it must preserve.
DanishI dette tilfælde ville det være bedre helt at give afkald på» road-pricing«.
In that case it would be better simply to give up the idea of road pricing altogether.
DanishSeppänen giver afkald på at få ordet - meget elskværdigt - giver jeg ordet til fru McKenna.
Since Mr Seppänen has very kindly given up the floor, Mrs McKenna has the floor.
DanishDen vil vi ikke give afkald på, og erhvervslivet kan slet ikke undvære bilen.
We do not want to give it up, and the car is essential for our economy.
DanishVi giver afkald på menneskerettighederne af verdenspolitiske og militære årsager.
We are giving up human rights for geopolitical and military reasons.
DanishDen pålægger oven i købet Parlamentet at give afkald på nogle grundlæggende principper.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
DanishMed en sådan frist ville det være bedre at give afkald på idéen om et direktiv.
It would be better to give up the idea of a directive rather than establish such a time limit.
DanishNaturligvis skal Det Fælles Forskningscenter heller ikke her give afkald på sin uafhængighed.
Obviously, the Joint Research Centre's independence should not be overlooked here.
DanishTil det formål giver vi gerne afkald på noget suverænitet, men ikke for en MIA i denne form.
We will gladly give up sovereignty for this, but not for an MAI in this form.
DanishDet koster mere, og til gengæld giver vi afkald på plantebeskyttelsesmidler.
That costs more, and it means that we dispense with plant protection.
DanishParlamentet bad Kommissionen om at give afkald på dens overdrevne privilegier.
Parliament asked the Commission to waive its excessive privileges.
DanishBegrænsning af ophavsretten er ikke ensbetydende med et afkald på vederlag.
Limiting copyright is not synonymous with doing without compensation.
DanishOg dét har gjort det vanskeligt for de bosniske kroater at give afkald på BosnienHercegovina.
And that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.
DanishEuropa-Parlamentet anfører i sit beslutningsforslag, at vi giver afkald på 20 millioner euro.
In its resolution, our Parliament says that we are giving up EUR 20 million.