Dansk-engelsk oversættelse af "afkræve"

DA

"afkræve" engelsk oversættelse

DA

afkræve {verbum}

volume_up
Men blot for at ændre et par ord i selvsamme dokument ville de nu afkræve mig 500 engelske pund.
But to vary a couple of words in the self-same document, they proposed to charge me GBP 500.
Og alligevel er jeg enig med fru Fraga i hele spørgsmålet, om det er rigtigt at afkræve fiskerne penge for privilegiet at fiske.
Nevertheless, I agree with Mrs Fraga on the whole matter of whether or not it is right to charge the fishermen for the privilege of fishing.
Det gælder bl.a. forslaget om, at Kommissionen er berettiget til at afkræve registraturen en forvaltningsafgift for tjenesteydelser.
These include the proposal that the Commission would be authorised to levy a management charge on the registry for services provided.

Eksempelsætninger "afkræve" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen blot for at ændre et par ord i selvsamme dokument ville de nu afkræve mig 500 engelske pund.
But to vary a couple of words in the self-same document, they proposed to charge me GBP 500.
DanishDa svarede de: Ja vi vil give det tilbage og ikke afkræve dem noget; som du siger vil vi gøre!
Then said they, We will restore them, and will require nothing of them; so will we do as thou sayest!
DanishHar den til hensigt at afkræve bøder i tilfælde af overtrædelser?
Does it intend to impose fines in the event of violations?
DanishAt afkræve edsaflæggelse af inspektører er desværre, tror jeg, at gøre det alt for kompliceret.
Requiring inspectors to be sworn in would unfortunately, I believe, merely over-complicate the whole situation.
DanishRådet og Parlamentet kan jo ikke afkræve Kommissionen ting, som de ikke har bemyndiget den til.
Of course, the Council and Parliament cannot expect the Commission to do things which they do not give it the power to do.
DanishI sidste måned bemyndigede Kommissionen sig selv til at afkræve Parlamentet et tillidsvotum gennem proceduren herfor.
Last month the Commission empowered itself to demand of this House a vote of confidence through the censure route.
DanishVores partnere kunne i realiteten af og til afkræve os redegørelser for denne måde, hvorpå vi dømmer deres interne situation.
Our partners may from time to time ask us for explanations about how judgments are passed on the internal situation of a particular country.
DanishDet gælder bl.a. forslaget om, at Kommissionen er berettiget til at afkræve registraturen en forvaltningsafgift for tjenesteydelser.
These include the proposal that the Commission would be authorised to levy a management charge on the registry for services provided.
DanishOg alligevel er jeg enig med fru Fraga i hele spørgsmålet, om det er rigtigt at afkræve fiskerne penge for privilegiet at fiske.
Nevertheless, I agree with Mrs Fraga on the whole matter of whether or not it is right to charge the fishermen for the privilege of fishing.
DanishHun blev ved med at afkræve Kommissionen flere og flere oplysninger, som gik langt ud over henstillingerne i det beslutningsforslag, der blev vedtaget den 13. april 2000.
She kept on asking the Commission for more and more information, going beyond the recommendations made in the resolution adopted on 13 April.
DanishMan kan ikke på den ene side afgive store erklæringer om subsidiaritetsprincippet og på den anden side konstant afkræve Kommissionen nye initiativer.
We cannot make high-sounding declarations about the principle of subsidiarity on the one hand, and constantly demand fresh initiatives from the Commission on the other.
DanishSom følge heraf kan De vanskeligt afkræve Kommissionen en forklaring på grunden til, at De traf beslutning om yderligere at nedsætte den allerede i sig selv beskedne budgetpost.
As a consequence, it is difficult to ask the Commission for an explanation of why you decided to further reduce the already modestly funded budget line.
DanishFru formand, kære kolleger, det var beretningen fra ekspertgruppen, som fik gennemført, hvad dette Parlament ikke kunne, nemlig at afkræve Kommissionen et politisk ansvar.
Madam President, ladies and gentlemen, it was the Wise Men's report that achieved what this Parliament could not achieve, namely to hold the Commission to account.
DanishVi kan ikke afkræve Kommissionen større, specialiseret, synlig og effektiv tilstedeværelse i udviklingsverdenen, hvis vi ikke forsyner den med tilstrækkelige midler dertil.
We cannot expect the Commission to have a growing, skilled, visible and efficient presence in the developing world if we do not provide it with the necessary means to achieve it.