Dansk-engelsk oversættelse af "afløser"

DA

"afløser" engelsk oversættelse

DA

afløser {en}

volume_up
afløser (også: genanskaffelse)
Næstformand Oomen-Ruijten bliver her dog og afløser ham på en værdig måde.
Nonetheless, the vice-chairman, Mrs Oomen-Ruijten, remains and is a worthy replacement for him.
Vi har sagt det mange gange, at volontørtjeneste hverken erstatter eller afløser noget andet.
Of course, as we have said many times, voluntary work cannot be a replacement or a substitute.
afløser (også: erstatning, stedfortræder)
Vi har sagt det mange gange, at volontørtjeneste hverken erstatter eller afløser noget andet.
Of course, as we have said many times, voluntary work cannot be a replacement or a substitute.
afløser (også: arving, efterfølger)
Amsterdamtraktatens afløser skal ikke komme som en overraskelse, men som et resultat af en demokratisk proces.
The successor to the Treaty of Amsterdam must not come as a surprise but as the result of a democratic process.
Den 30. april stemte et overvældende flertal imod enhver ændring af formandens otteårige embedstid samt en forudgående bestemmelse af nationaliteten af formandens afløser.
We voted on 30 April overwhelmingly against any modification of the President's eight-year term and against any setting in advance of the nationality of the President's successor.

Eksempelsætninger "afløser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStriden om navnene euro og cent som afløser for ECU er kun et bevis på det.
The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
DanishDet må vi overlade til det nye Parlament, til det Parlament, der afløser os.
The task would have to be delegated to the new incoming Parliament.
DanishNæstformand Oomen-Ruijten bliver her dog og afløser ham på en værdig måde.
Nonetheless, the vice-chairman, Mrs Oomen-Ruijten, remains and is a worthy replacement for him.
DanishDet luxembourgske formandskab afløser vores nederlandske venners formandskab.
The Luxembourg Presidency follows that of our Dutch friends.
DanishVi har sagt det mange gange, at volontørtjeneste hverken erstatter eller afløser noget andet.
Of course, as we have said many times, voluntary work cannot be a replacement or a substitute.
DanishDerfor afløser jeg ham på denne talerstol for at åbne mødet.
That is why I am taking his place in the chair to open the sitting.
DanishJeg afløser min kollega Peter Mandelson under denne debat.
Mr President, honourable Members, I am replacing my colleague Peter Mandelson in this debate.
DanishHr. formand, den ene mødeperiode afløser den anden, og så vidt jeg kan se, ligner de hinanden.
Mr President, one part-session follows another and, as far as I am concerned, they are all starting to look alike.
DanishAmsterdamtraktatens afløser skal ikke komme som en overraskelse, men som et resultat af en demokratisk proces.
The successor to the Treaty of Amsterdam must not come as a surprise but as the result of a democratic process.
DanishKonflikt, dialog, handel, kritik afløser hinanden.
There are disputes, talks, deals and criticisms.
DanishDette betyder også, at når der udformes ny sektorlovgivning, så afløser den de tilsvarende bestemmelser i dette direktiv.
This also means that when new sectoral legislation is devised it supersedes the corresponding provisions of this directive.
DanishDa forandringerne sker så hurtigt, som de gør, og da teknologierne afløser hinanden i så hastigt et tempo, er livslang uddannelse en nødvendighed.
In view of the rapid changes and advances in technology, we must adopt the concept of lifelong learning.
DanishVi forventer her især af Kommissionen et integreret tiltag, der afløser den hidtidige ad-hoc-fremgangsmåde.
In particular, we wish to see the Commission adopting an integrated approach in this area, instead of the present ad hoc way of dealing with things.
DanishHr. formand, jeg er afløser for fru Barthet-Mayer, der skulle komme med dette indlæg, men er forhindret af helbredsmæssige grunde.
Mr President, I am speaking in place of Mrs Barthet-Mayer who was due to make this speech but is unable to for health reasons.
DanishKommissionens Agenda 2000-forslag indeholder ingen bestemmelse om en afløser for Retexprogrammet, og mål 2-områderne skal reduceres.
The Commission's Agenda 2000 proposal makes no provision to replace the RETEX programme, and Objective 2 areas are to be reduced.
DanishDer hersker kaos, og den ene despotiske administrator afløser den anden, fordi amerikanerne og briterne ikke ved, hvad de skal stille op.
It is a chaos in which one military governor succeeds another because the Americans and the British do not really know exactly what to do.
DanishErfaringen fra vores tidligere formandskaber kan uden tvivl være nyttig og kostbar, men formandskaberne afløser hinanden, og de er forskellige.
The experience of our previous presidencies might indeed prove to be valuable, but presidencies come and go and have different characteristics.
DanishÉn ting vil jeg især gerne fremhæve her: For første gang anføres vores budget i euro, som afløser ecuen efter 20 år.
I should like to emphasise one other thing at this point, namely that for the first time our budget is being expressed in euros, with the ECU being replaced after 20 years.
DanishJeg beklager, at kommissæren, som afløser fru de Palacio, siger, at det er meget vanskeligt at indføre et natteforbud.
I regret that the Commissioner - the Commissioner who is standing in for Commissioner de Palacio that is - is of the opinion that it is very difficult to institute a night ban.
DanishTekniske standarder afløser detaljerede lovbestemmelser og forenkler reglerne, hvilket i den sidste ende vil gøre hele den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig.
   – I would like to start by thanking my colleague, the Slovak Member Mrs Ple š tinska, for her work in creating this thorough report.