Dansk-engelsk oversættelse af "aflægge"

DA

"aflægge" engelsk oversættelse

DA

aflægge {verbum}

volume_up
aflægge (også: gøre, lave, mærke, tilberede)
Jeg håber at kunne aflægge en så fyldestgørende rapport som muligt i marts måned.
I want to be able to make the fullest possible report in March.
Derfor vil vi som Europa-Parlament aflægge et fast løfte.
So, as the European Parliament, we want to make a firm commitment.
Jeg har påtaget mig at foretage omfattende høringer og aflægge rapport for Det Europæiske Råd i marts.
I have undertaken to consult intensely and to make a report to the March European Council.
Pligt til at aflægge regnskab og gennemsigtighed betyder ikke, at ECB skal offentliggøre mere og mere.
Accountability and transparency do not mean that the ECB should publish more and more material.
Det er min opgave at aflægge beretning, i tilfælde af at nogle af kollegerne ikke kender vores holdning.
In case there are any colleagues here who do not know, it is my role to report it.
Han må derfor også aflægge regnskab for sit arbejde, sin indkomst og sin formue.
He must provide a full accounting of what he has done and what he has earned and what assets he holds.
aflægge (også: gøre, lave, opnå)
Jeg vil selv aflægge besøg i Washington om nogle få uger, og jeg har til hensigt at drøfte disse spørgsmål med formanden eller den fungerende formand for Securities and Exchange Commission.
I myself will be visiting Washington in a few weeks ' time and I intend to discuss these matters with the chairman or acting chairman of the securities exchange commission.

Eksempelsætninger "aflægge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er stadig et smukt feriemål, og I er alle velkommen til at aflægge øen et besøg.
It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
DanishAf hensyn til åbenheden bør Kommissionen endvidere regelmæssigt aflægge rapport.
To satisfy the need for transparency, the Commission needs to submit regular reports.
DanishDerefter vil vi aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2007.
We will then report to the European Parliament and to the Council by June 2007.
DanishJeg gik ind i alle tre områder, og jeg vil nu gerne aflægge rapport til Dem her i dag.
The debates, for example, on the and disasters led to real remedial legislation.
DanishDenne arbejdsgruppe vil aflægge rapport på det næste symposium, som er planlagt til 2005.
The working party will report to the next symposium, which will be held in 2005.
DanishDet ville glæde mig, hvis Kommissionen hvert år vil aflægge rapport herom til Parlamentet.
I would welcome an annual report from the Commission to the European Parliament.
DanishSig mig, hvilket andet land i verden forbyder paven at aflægge besøg?
Tell me, which other country in the world prohibits the Pontiff from visiting it?
DanishJeg er blevet anmodet om at aflægge beretning om tilbagetagelsesaftalen med Hongkong.
I have been asked to report on the readmission agreement with Hong Kong.
DanishDette udvalg skal aflægge rapport for Det Europæiske Råd under fransk formandskab.
This Committee should present its report to the European Council under the French Presidency.
DanishJeg er enig med alle, som har sagt, at Rådet skal aflægge en eksamen.
I agree with everyone who has said that the Council must be put to the test.
DanishJeg opfordrer Kommissionen til at aflægge en årlig rapport om menneskerettighedssituationen.
I invite the Commission to report on an annual basis on the human rights situation.
DanishDa samlingen stadigvæk er i gang, kan jeg endnu ikke aflægge rapport om resultaterne.
However, since the session is still in progress, I am not yet able to report on its results.
DanishDe skal aflægge regnskab for, at den europæiske skatteyders penge anvendes på en god måde.
They must ensure that the money of the European taxpayer is spent wisely.
DanishTil efteråret vil Kommissionen aflægge rapport om de fremskridt, der er sket i denne henseende.
In the autumn the Commission will report back on the progress made in this respect.
DanishGabon skal årligt aflægge skriftligt regnskab for 70 % af beløbet.
Gabon is required annually to submit a written justification for 70 % of the amount.
DanishJeg håber at kunne aflægge en så fyldestgørende rapport som muligt i marts måned.
I want to be able to make the fullest possible report in March.
DanishMen vi vil naturligvis undersøge de episoder, De har nævnt, og aflægge rapport til Dem om det.
But we will of course examine the things you mention and report back to you.
DanishGruppen har til hensigt at aflægge besøg i alle medlemsstaterne for at drøfte disse spørgsmål.
The group intends to visit all the Member States to discuss these issues.
DanishHan må derfor også aflægge regnskab for sit arbejde, sin indkomst og sin formue.
He must provide a full accounting of what he has done and what he has earned and what assets he holds.
DanishPå et senere tidspunkt, når disse samtaler er afsluttet, skal jeg gerne aflægge beretning om dem.
I will be happy to report to you on this at a later date, once these talks are concluded.