Dansk-engelsk oversættelse af "aflaste"

DA

"aflaste" engelsk oversættelse

DA

aflaste {verbum}

volume_up
Støtte til privat oplagring kan på kort sigt aflaste et overskudsmarked.
Private storage aids can relieve an over-supplied market in the short term.
Denne transportform bør faktisk få en større plads for at aflaste de andre.
There is a need to give a greater role to this mode of transport, so as to relieve pressure on the others.
Det er ligeledes nødvendigt at indlede procedurer for at øge jernbanetransporten med henblik på at aflaste vejene.
We must also undertake procedures to increase rail transport in order to relieve the pressure on the roads.
aflaste (også: lette, lindre, slappe)
Hvis vi vil løse problemet, må vi aflaste vores bidragydere, det vil også sige sænke skatterne.
If we want to solve the problems, we must ease the burden on our contributors, which also means cutting taxes.
Prisnedsættelserne vil ødelægge landmændenes eksistens i Europa og dermed aflaste markedet for en tid.
The price reductions will destroy farmers ' livelihoods in Europe and thus temporarily ease the pressure on the market.
Nu, hvor 2 millioner kreaturer skal dræbes og destrueres for at aflaste markedet, taler man om et etisk problem.
Now that two million cattle are to be slaughtered and destroyed in an effort to ease the burden on the markets, there is talk of an ethical problem.

Eksempelsætninger "aflaste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStøtte til privat oplagring kan på kort sigt aflaste et overskudsmarked.
Private storage aids can relieve an over-supplied market in the short term.
DanishDenne transportform bør faktisk få en større plads for at aflaste de andre.
There is a need to give a greater role to this mode of transport, so as to relieve pressure on the others.
DanishHvis vi vil løse problemet, må vi aflaste vores bidragydere, det vil også sige sænke skatterne.
If we want to solve the problems, we must ease the burden on our contributors, which also means cutting taxes.
DanishPrisnedsættelserne vil ødelægge landmændenes eksistens i Europa og dermed aflaste markedet for en tid.
The price reductions will destroy farmers ' livelihoods in Europe and thus temporarily ease the pressure on the market.
DanishDet er ligeledes nødvendigt at indlede procedurer for at øge jernbanetransporten med henblik på at aflaste vejene.
We must also undertake procedures to increase rail transport in order to relieve the pressure on the roads.
DanishDer skal benyttes aflåste beholdere hos producenten og på gården, hvor foderet skal opbevares og bruges.
The locked-box or locked-store system must apply to the manufacturer and on the farm where the feed is to be stored and used.
DanishDet skal være vores mål at aflaste borgeren, så vi tager så lidt som muligt af den løn, han har arbejdet sig til, fra ham.
Our aim must be to reduce the burden on our citizens in order to have to take away as little as possible of their wages.
DanishNu, hvor 2 millioner kreaturer skal dræbes og destrueres for at aflaste markedet, taler man om et etisk problem.
Now that two million cattle are to be slaughtered and destroyed in an effort to ease the burden on the markets, there is talk of an ethical problem.
DanishDerfor er en koordinering påkrævet med henblik på at aflaste pengepolitikken som helhed og sikre et lavt renteniveau.
This is a further example of the effectiveness of the Stability and Growth Pact and a practical example of the spirit stemming from the reform of the Pact.
DanishSelv om dette direktiv ikke særligt favoriserer nogen bestemt transportart, så forventer vi dog, at det vil være muligt at aflaste landevejene.
Although no one particular type of transport is given special attention in this directive, we expect traffic on the roads to be relieved.
DanishJeg tror, at netop en kontrol foretaget af en tredje, neutral instans ville være et vigtigt instrument til at aflaste markedsovervågningen.
I believe that testing by a third party, an impartial agency, would be an important means of easing the pressure on market-monitoring programmes.
DanishDesuden vil de parkeringskældre, der for øjeblikket er ved at blive opført, bidrage til at aflaste Athens centrum i trafikmæssig henseende.
Furthermore, the underground car park that is currently under construction will contribute to relieving traffic congestion in Athens city centre.
DanishAt aflaste EU-budgettet gennem kreative løsninger, såsom medfinansiering, forekommer os også selv for landbrugssektoren at være en bedre løsning.
Relieving the EU budget by means of creative solutions, such as cofinancing, seems to us a better option for the agricultural sector itself.
DanishDet gælder om at reducere forbruget af energi, og det gælder endvidere om at aflaste faktoren arbejde, og derfor bliver man nødt til at overveje det.
Energy consumption should be reduced and taxes on labour should also be reduced, and it is for this reason that this should be considered.
DanishDe har bekendtgjort en strategi - det hilser jeg velkomment - til, hvordan vi på grundlag af objektive data kan aflaste særligt belastede lufthavne.
You have announced a strategy, which I welcome, for how the burden on particularly busy airports can be eased on the basis of objective data.
DanishFor det tredje: Når vi udvikler en egen forsvarspolitik, så gør vi det ikke for at aflaste det amerikanske budget, men for at tilgodese vores egen identitet.
Thirdly, if we develop our own defence policy we should do it not to relieve the American budget, but in order to reflect our own identity.
DanishMen i den forbindelse må det generelle mål være af aflaste markedet og så tidligt som muligt få produktionen ført tilbage til et niveau, der gør, at den kan afsættes.
But our general objective must be to ease the strain on the market and cut back production to a marketable level as quickly as we possibly can.
DanishOg det er jo, hvad vi ønsker på de korte strækninger: En større satsning på tog end på fly for at aflaste luftrummet og for at forbedre miljøbeskyttelsen.
This is something we want to see for shorter trips - in other words, more journeys by train than by aeroplane - in order to decongest air space and preserve the environment.
DanishVi kan ikke på samme tid ville afskaffe landevejstransporten og nægte adgang til en flodvej, som i høj grad vil kunne aflaste landevejstrafikken.
We cannot say that we have to put a stop to road transport while, at the same time, rejecting transport by river and inland waterway which would relieve much of the pressure on the roads.
DanishDet ville aflaste Tyskland, hvilket er positivt, ikke mindst set ud fra et miljøsynspunkt, og det ville samtidig øge konkurrencen, hvilket er godt for erhvervslivet.
This would ease the burden on Germany, which is something positive - especially from an environmental point of view - and it would also increase competition, which is good for trade.