Dansk-engelsk oversættelse af "aflastning"

DA

"aflastning" engelsk oversættelse

DA

aflastning {en}

volume_up
1. generel
aflastning (også: lettelse, oprejsning, relief)
For middelstanden handler det om aflastning, om skattemæssig og bureaukratisk aflastning.
What these businesses want is relief from the burden of taxation and red tape.
Hvis der blev virkelig mangel på råolie, ville selv 120 dage kun give minimal aflastning.
If there were to be a real shortage of crude oil, even 120 days ' worth of it would bring only minimal relief.
aflastning
2. medicin
aflastning

Eksempelsætninger "aflastning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor middelstanden handler det om aflastning, om skattemæssig og bureaukratisk aflastning.
What these businesses want is relief from the burden of taxation and red tape.
DanishEU-Kommissionen har undladt at gennemføre handlingsprogrammerne til aflastning af grundvandet.
The Commission has neglected to implement the action programmes on cleaning up groundwater.
DanishDet ville i øvrigt være en aflastning for Amerika, hvis man gjorde sig dette klart i Europa.
We would therefore lighten the burden on America by being more aware of these things in Europe.
DanishMan må håbe, at opsvinget nu bliver stærkere, og at der omsider sker en aflastning på arbejdsmarkedet.
Hopefully, the upturn is now gathering pace and unemployment will finally be reduced.
DanishHvis der blev virkelig mangel på råolie, ville selv 120 dage kun give minimal aflastning.
If there were to be a real shortage of crude oil, even 120 days ' worth of it would bring only minimal relief.
DanishHvis man tager miljøbeskyttelsen alvorligt, skal vi styre i den retning og søge efter en virkelig regulær aflastning.
If we are to take pollution seriously, then it has to be combated and real ways of preventing pollution sought.
DanishFælles og enklere procedurer og en aflastning af myndighederne samt en uddelegering af procedureskridt er en del af dette direktiv.
Uniform and simplified procedures, a relieving of the burden on the authorities as well as the removal of procedural steps are all part of this directive.
DanishDe europæiske styrkers stærke tilstedeværelse i Afghanistan betyder en aflastning af de amerikanske styrker og dermed besættelsesstyrkerne i Irak.
I have voted in favour of rejecting the directive because we had only been given the option of voting for or against the original Commission proposal.
DanishDerfor fremdrages i betænkning af van Velzen med rette en omlægning af roret i form af skattereformer og skattemæssig aflastning af faktoren arbejde.
In this respect, the van Velzen report is right to emphasise changing the system by means of implementing tax reforms and reducing taxation on labour.
DanishDet ville ikke alene være et konsekvent skridt at tage som en logisk følge af udviklingen, men ville også, netop hvad angår nettoyderproblematikken, føre til en betydelig aflastning.
It would not only be a logical development, but would also go a considerable way towards alleviating the problem of net contributions.
DanishI forbindelse med fordelingen af skatte- og afgiftsbyrden har vi brug for en omfordeling i form af en øget afgiftsbyrde for at udnytte miljøet og en aflastning af faktoren arbejde.
We need a redistribution of taxes and charges, increased taxation on use of the environment and a reduction in the burden on the labour factor.
DanishHvis der ikke træffes omfattende foranstaltninger til aflastning af vejnettet, vil vejgodstransporten, som ordføreren understregede det, globalt være steget med mere end 60 % i 2013.
As the rapporteur stressed, if nothing is done to reduce congestion on the roads, goods transport by road will increase overall by more than 60 % by 2013.
DanishHvorledes stiller man sig til en aflastning af erhvervslivet, en aflastning af de små og mellemstore virksomheder, som betaler mest i skat og kan skabe de fleste arbejdspladser?
What does it think about easing the burden on the economy by easing the burden on the small and medium-sized enterprises that pay the highest taxes and can create most jobs?
DanishAflastning betyder, at vi ikke begynder en papirkrig som i middelalderen - sådan som vi allerede kalder det i dag - men at vi bør forsøge at indsamle data så automatiseret som muligt.
Reduction means that we are not starting a paper war, as in the Middle Ages - as somebody has already said today - but that we should try to collect data as automatically as possible.
DanishFor således skaber denne bistand på stedet mulighed for, at de flygtninge kan vende tilbage, som i dag er hos os, hvilket tillige ville betyde en økonomisk aflastning for vore kommuner.
Such aid in the field would enhance the possibilities of repatriation for refugees currently living in our countries, which would in turn ease the financial burden on our communities.
DanishOECD har jo netop denne weekend også fremlagt nogle beregninger af, at afgifter på CO2, f.eks. parallelt med en aflastning af produktionsfaktoren arbejde, absolut kan være hensigtsmæssige.
The OECD presented calculations just this weekend showing that a CO2 tax, for example, together with a reduction in taxes on labour as a factor of production, could be really practical.
DanishVi deler synspunktet, som er fremsat i Funk-betænkningen, om at Kommissionens forslag til aflastning af markedet bør suppleres, samt opfattelsen af at der er tale om en længerevarende krise.
We share the view expressed in the Funk report, that the Commission's proposals on supporting the market should be supplemented, and we share the view that this crisis is going to last.