Dansk-engelsk oversættelse af "afledning"

DA

"afledning" engelsk oversættelse

DA

afledning {en}

volume_up
afledning (også: derivation, udledning)

Eksempelsætninger "afledning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish· En afledning af 50 % af det samlede husholdningsaffald fra lossepladser.
· A diversion of 50 % of overall household waste from landfill sites.
DanishKommissionens angivelige interesse for olivenolies kvalitet er en hyklerisk afledning.
The Commission's alleged interest in the quality of olive oil is misleading and hypocritical.
DanishEnhver afledning med henblik på at gå videre vil uvægerlig ramme skævt.
Any drifting beyond that limit will inevitably be ruled offside.
DanishHan har imidlertid desværre brug for afledning og syndebukke.
Unfortunately, however, he needs a diversion and a scapegoat.
DanishDet må ske, fordi De har brug for afledning.
This has to happen, because you need a diversion.
DanishReelt er der tale om en dobbelt afledning.
DanishI 1998 endte de fortløbende versioner af den tekst, der var til debat i Rådet, desværre med at blive til en vigtig afledning.
During 1998, the successive versions of the text discussed in the Council unfortunately resulted in a significant shift.
DanishDe får måske Deres afledning i dag, hr. kommissær, men EU er en fiasko, offentlighedens tillid svigter, og det kommer til at ende dårligt.
So you may have your diversion today, Commissioner, but the EU is failing, public confidence is falling and it will all end in tears.
DanishVi kan f.eks. ikke gå ind i storslåede projekter med afledning af floder osv. i stedet for at fremme vandbesparende foranstaltninger og små projekter, der er mere nyttige.
It is not acceptable, for example, to select Pharaonic projects involving the diversion of rivers when water-saving and small projects would be more beneficial.
DanishJeg følte mig foranlediget til at komme med disse kommentarer på grund af sir Leons brug af udtrykket» afledning af opmærksomheden« under beskrivelsen af Kongressens holdning til Helms-Burton.
I was moved to make these remarks by Sir Leon's use of the expression 'diversion of attention ' when talking of Congress's attitude to Helms-Burton.