Dansk-engelsk oversættelse af "aflevere"

DA

"aflevere" engelsk oversættelse

DA

aflevere [afleverer|afleverede] {verbum}

volume_up
Vores befolkning kan omkostningsfrit aflevere deres bil hos den endelige sælger.
Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
Jeg er glad for, at vi har kunnet aflevere den så hurtigt.
I am happy that we have been able to deliver so quickly.
Mødet med præsident Putin giver os lejlighed til at aflevere et klart og forhåbentligt sammenhængende budskab fra Den Europæiske Unions ledere.
The meeting with President Putin will be a chance to deliver a clear and hopefully coherent message from European Union leaders.

Eksempelsætninger "aflevere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gerne anmode Dem om at aflevere alle oplysninger om emnet til mit kontor.
I would ask you please to supply the full details on that matter to my office.
DanishOfret tvinges til at aflevere indtjeningen enten direkte eller gennem tredjepart.
The victim is forced to hand over her earnings either directly or through a third party.
DanishVores befolkning kan omkostningsfrit aflevere deres bil hos den endelige sælger.
Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
DanishVi kom for sent til at aflevere dem, men vi har allerede talt med en række kolleger om dem.
We were too late to hand it in, but it has been discussed with a number of Members.
DanishGennemsnittet er som sagt 5, 4 %, men vi skal aflevere en samlet revisionserklæring.
As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.
DanishNu sidder min delegation tilbage, eftersom vi vil aflevere en skriftlig stemmeforklaring.
My delegation has remained as we wish to submit a written explanation.
DanishHvorfor skal en person, der kommer på besøg hos os, en af vores borgere, aflevere sit pas.
Why should someone who comes to visit us, one of our citizens, hand over their identity cards?
DanishPoignant er imod idéen om, at også de perifere regioner skal aflevere flådekapacitet.
Rapporteur Poignant opposes the notion that peripheral regions should also give up fleet capacity.
DanishFormandskabet vil også få besøg af vores gruppe i Luxembourg, idet vi vil aflevere vores egne forslag.
It will also receive a visit from our Group in Luxembourg so that we can submit our own proposals.
DanishHvis De ønsker at ændre Deres stemme, skal De bede betjenten om en ny stemmeseddel og aflevere den gamle.
If you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.
DanishJeg er glad for, at vi har kunnet aflevere den så hurtigt.
I am happy that we have been able to deliver so quickly.
DanishI punkt 14 opfordrer Parlamentet Kommissionen til omgående at aflevere en rapport om evalueringen af Leader II.
In point 14, Parliament calls on the Commission to submit an evaluation report on LEADER II immediately.
DanishFru Theato, jeg har tillid til, at ekspertkomitéen vil aflevere sin rapport til os mandag den 15. marts kl.
Mrs Theato, the Committee of Independent Experts is due to submit its conclusions at 5 p. m. on Monday, 15 March.
DanishDet er bedre end det, De plejer at aflevere.
It is better than what you have usually come up with.
DanishKære kolleger, når man rejser i Nederlandene, kan man konstatere, at i Nederlandene kan den sidste ejer aflevere sin bil omkostningsfrit.
If you travel to the Netherlands, you will find that every last owner can get rid of his car cost-free.
DanishJeg vil fortælle, at de inden september - som De sagde - skal aflevere deres forslag på den måde, de mener, det bør ske.
I will say that, before September, as you have said, they must put forward the proposal in any way they think necessary.
DanishJeg er klar over, at de ikke vil aflevere dem alle, men de bør i det mindste angive, i hvor stor udstrækning de vil aflevere dem.
I know they will not give them all up but they at least should give an indication of how much they will give up.
DanishVi vil i hvert fald ikke aflevere Parlamentets ret til at træffe sin egen beslutning om dechargen i garderoben.
In any event, we will certainly not hand in Parliament's right to make its own decision on discharge along with our hats and coats.
DanishJeg vil have dem til at aflevere dem.
DanishBorgerne kan i 2005 gratis aflevere deres produkter til en opsamlingsplads, medmindre medlemsstaten går et skridt videre.
In 2005, citizens will be able to take their products to a collection point free of charge, unless the Member State goes a step further.