Dansk-engelsk oversættelse af "afprøve"

DA

"afprøve" engelsk oversættelse

DA

afprøve {verbum}

volume_up
afprøve (også: forsøge, prøve, teste)
Vi bør helt klart afprøve disse bestemmelser til det yderste.
Surely we should test those rules to the ultimate.
Henstillingerne i Medina-beretningen er en glimrende ramme at afprøve det i.
The recommendations in the Medina report will be an excellent test here.
- Det er godt, at vi har erkendt behovet for at afprøve lægemidler, der er beregnet specielt til børn.
It is good that we have recognised the need to test children ’ s medicine specifically for children.
I denne proces skal lande kunne eksperimentere og afprøve forskellige måder.
In so doing, countries must be free to experiment and try out a variety of routes.
Google Maps Labs gør det muligt at afprøve nye, eksperimentelle funktioner i Maps.
Google Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
Det vil vi netop benytte tobaksfonden til i de kommende år, så vi netop i praksis kan afprøve muligheder, rigtige alternativer, så man kan se, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.
We want to use the Community Tobacco Fund in the coming years for precisely this purpose, so that we are able to try out options and genuine alternatives and see what works and what does not.

Eksempelsætninger "afprøve" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI denne proces skal lande kunne eksperimentere og afprøve forskellige måder.
In so doing, countries must be free to experiment and try out a variety of routes.
DanishDette er noget, som hvert medlemsland med meget, meget stor forsigtighed må afprøve.
This is something which each Member State must consider very, very carefully.
DanishGoogle Maps Labs gør det muligt at afprøve nye, eksperimentelle funktioner i Maps.
Google Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
DanishHenstillingerne i Medina-beretningen er en glimrende ramme at afprøve det i.
The recommendations in the Medina report will be an excellent test here.
DanishProcesserne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Danish500 millioner amerikanske dollars at forske i, afprøve og markedsføre et nyt præparat.
A new drug costs about USD 500 m to research, test and bring to market.
DanishVi har vedtaget at anvende forretningsordenen i tre måneder og i mellemtiden afprøve den.
We agreed to implement the rules for three months, and in the meantime to keep monitoring it.
DanishVi kunne eventuelt afprøve systemet i en periode, og hvis det ikke fungerer, kan vi afskaffe det igen.
It could be tried out for a period and if it does not work we can abandon it.
DanishFind frem til, hvilke dele af dit websted der er effektive, ved at afprøve forskellige versioner af en side.
Discover which parts of your website perform well by testing different versions of a page.
Danish- Det er godt, at vi har erkendt behovet for at afprøve lægemidler, der er beregnet specielt til børn.
It is good that we have recognised the need to test children ’ s medicine specifically for children.
DanishDet er derfor nødvendigt at gennemføre ekstra foranstaltninger og afprøve den seneste udvikling i praksis.
So, additional measures are needed and some recent developments still need to be tested in practice.
DanishHvorfor skal det overlades til fiskerne at afprøve dette?
Why should it be left to the fishing people to test that?
DanishDet kan være vanskeligt at få nogen til at bruge penge på at afprøve disse produkter til én bestemt art.
It may be difficult to get someone to spend the money to test these products for one particular species.
DanishPrincippet om oprindelseslandet tillader dem at vurdere og så afprøve et fremmed marked.
The Council has had to take note of the fact that it was Parliament that adopted a proper and balanced chemicals policy.
DanishVi bør helt klart afprøve disse bestemmelser til det yderste.
Surely we should test those rules to the ultimate.
DanishHan har anvendt en STOA-undersøgelse, og det er præcis, hvad vi skulle gøre i Parlamentet for at afprøve vores synspunkter.
He used a STOA inquiry which is exactly what we should do in this Parliament to test our views.
DanishDeres forsamling foreslår to ændringer til prøveperioden på fire for at afprøve beregningsmetoden.
Thus, your House proposes two amendments concerning the trial period of four years for testing this method of calculation.
DanishDet unikke ved Leonardo er muligheden for at afprøve nye tværnationale fremgangsmåder inden for erhvervsuddannelse.
The unique feature of Leonardo is its ability to test new transnational approaches in vocational training.
DanishDenne nye forordning vil bidrage til at afprøve Unionens politiske evne til at forsvare sine politikker og sin identitet.
This new regulation will test the Union's political ability to defend its policies and its identity.
DanishVi afholdt også vores fælles simuleringsøvelse i sidste uge for at afprøve vores egne og medlemsstaternes planer.
We also held the Common Ground joint simulation exercise last week to test our plans and those of the Member States.