Dansk-engelsk oversættelse af "afrunde"

DA

"afrunde" engelsk oversættelse

DA

afrunde {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "afrunde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg vil gerne efter de forskellige indlæg have mulighed for at afrunde mit bidrag til debatten?
Mr President, perhaps you will allow me to say a few words more at the end of the interventions to complete my contribution to this debate.
DanishI dag skulle vi altså være samlet her med det formål på festlig vis at afrunde en betydningsfuld europæisk diskussion og lade handling følge på ord.
So today we should be meeting here to festively end an important European discussion and turn words into action.
DanishBelgien slår til lyd for at afrunde oprettelsen af Den Europæiske Fødevaremyndighed, så den kan blive operationel i starten af 2002.
Belgium wishes to complete the setting up of the European Food Authority so that it can become operational by the beginning of 2002.
DanishParlamentet afslutter således valgperioden med at afrunde denne sag, der er meget vigtig for vores fremtid, for Europas fremtid og for udvidelsen.
Parliament is therefore ending this legislature by tying up this issue, one which is paramount for the future of Europe and of enlargement.
DanishI lyset af Rådets og Kommissionens strategi om at afrunde en række forhandlinger til næste år skal disse punkter have større opmærksomhed.
In the light of the Council's and Commission's strategy to conclude a number of negotiations next year, these points of criticism deserve extra attention.
DanishJeg vil gerne afrunde denne korte oversigt over Rådets andenbehandling med at understrege, at budgetproceduren er foregået i en god atmosfære.
I should like to conclude this brief outline of the second reading by the Council by highlighting that the budgetary procedure been conducted in a good atmosphere.
DanishJeg har taget beslutningsforslaget, der har til formål at afrunde aftenens forhandling om dette spørgsmål, til efterretning.
The UK authorities informed the Commission that new legislation had been enacted to replace the former regime and answered further Commission questions relating to that new legislation.
Danish- Fru Lehtomäki var nødt til at tage tilbage til Finland - oplysningsfrit - på grund af topmødet med Indien i morgen, så Rådet vil ikke afrunde denne debat.
Mrs Lehtomäki has had to return to Finland – data-free – because it is the Indian Summit tomorrow, so there will be no reply from the Council in this debate.
DanishFor det andet er jeg glad for, at der er indgået et kompromis om denne vigtige betænkning, hvorved det nu er muligt af afrunde førstebehandlingen med succes.
Secondly, I would like to say how delighted I am that a compromise has indeed been reached on this important report, which means that the first reading can be brought to a successful conclusion.