Dansk-engelsk oversættelse af "afskaffe"

DA

"afskaffe" engelsk oversættelse

DA

afskaffe [afskaffer|afskaffede] {verbum}

volume_up
Desuden ønsker vi at afskaffe den underlige tobaksundtagelse for Grækenland.
Moreover, we wish to abolish the peculiar tobacco derogation granted to Greece.
Som Parlament bør vi også afskaffe aldersdiskrimination i ansættelsesspørgsmål.
As a parliament we should also abolish ageism in employment.
Denne grundlæggende ret vil Kommissionen have os til at afskaffe.
It is this fundamental right that the Commission would have us abolish.
I Kommissionens forslag foreslås det at afskaffe momsfritagelsen for ydelser fra offentlige postvirksomheder.
This Commission proposal is intended to remove the VAT exemption granted to public postal service providers.
Tjenestemænd ved Kommissionen har imidlertid indrømmet, at det ikke er lykkedes Finland at afskaffe diskrimineringen i nævneværdig grad.
Commission officials have admitted that Finland has in fact failed to remove the discrimination to any significant degree.
Sammen kan EU og den nye regering i USA afskaffe toldhindringer for landbrugsvarer og tekstilindustrien.
The EU, together with the new administration in the USA, can remove customs barriers for agricultural products and the textile industry.
Jeg tror ikke, at nogen i Kommissionen skal forestille sig, at Parlamentets medlemmer vil afskaffe deres pligter.
I do not think that anybody in the Commission should think that the MEPs in this Parliament are going to abrogate their duties.
Desuden har jeg for nylig hørt, at Afghanistan ikke har nogen planer om at afskaffe den kriminallovgivning, der er baseret på sharia, herunder at man kan blive stenet ihjel for ægteskabsbrud.
Furthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Nu vil regeringen i Venezuela afskaffe de love, der forhindrer lignende aktiviteter i Amazon-staten, der tidligere var et område, hvor fredningsinitiativer var fremherskende.
Now the Venezuelan Government is proposing to abrogate the laws which prevent similar activities in Amazonas State, which was previously an area for conservationist policies.
afskaffe (også: fjerne)
Via Internet, e-mail og mobiltelefon vil man afskaffe arbejdsløsheden.
The Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Med hensyn til bevarelsen af tilbagetagelsesmekanismerne, så ønsker han at afskaffe dem.
Instead of maintaining withdrawal systems, he proposes to do away with them.
Derfor må vi ikke afskaffe kvoterne, men disse skal være realistiske.
We should therefore not do away with the quota system, but quotas should be realistic.
Naturligvis kan man ikke bare afskaffe Euratom-traktaten, vi har brug for den til safe guard og til atomaffald.
Of course we cannot simply repeal the EURATOM Treaty, we need it as a safeguard and for nuclear waste.
Vi bør afskaffe enhver unødig lovgivning og sikre en korrekt gennemførelse af den lovgivning, der er nødvendig.
Any pointless legislation should be repealed, and necessary legislation properly applied.
Man kan måske bedre fundamentalt helt afskaffe systemet.
Perhaps it would be better to get rid of the system altogether.
Det er på tide at afskaffe EU ' s sidste protektionistiske hindringer.
The time has come to get rid of the EU's final protectionist barriers.
What it should do is get rid of subsidies.

Eksempelsætninger "afskaffe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet handler om at afskaffe den statslige intervention og ikke kun at reformere den.
It is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
DanishMen i stedet for at beklage sig, skal man forsøge at afskaffe disse begrænsninger.
But, instead of lamenting the fact, we must try to restrict those limitations.
DanishDesuden ønsker vi at afskaffe den underlige tobaksundtagelse for Grækenland.
Moreover, we wish to abolish the peculiar tobacco derogation granted to Greece.
DanishDen Europæiske Unions største udfordring består i dag i at afskaffe arbejdsløsheden.
Solving unemployment is the greatest challenge facing the European Union today.
DanishDe vil tilmed fuldstændig afskaffe distributionen gennem økopunkter på lang sigt.
They even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
DanishVi må arbejde på at afskaffe alle udviklede landes handelsforvridende subsidier.
We must work towards abolishing all developed countries ’ trade-distorting subsidies.
DanishJuniBevægelsen kan ikke afskaffe euroen, men vi stemmer imod betænkningen.
The June Movement cannot abolish the euro, but we are voting against the report.
DanishDer kan gøres hastigere fremskridt ved at afskaffe de meget farlige drivhusgasser.
More rapid progress can be made in abolishing these very dangerous greenhouse gases.
DanishDette vil forenkle lovgivningen væsentligt og afskaffe unødvendigt bureaukrati.
This will in no small way simplify legislation and eliminate unnecessary bureaucracy.
DanishSom det eneste land i Europa skal Tyrkiet langt om længe afskaffe dødsstraffen.
Turkey must at last abolish the death penalty, the only country in Europe yet to do so.
DanishMed Schengen-aftalen ville man afskaffe de indre grænser i Den Europæiske Union.
The Schengen Agreement sought to dispense with internal frontiers in the European Union.
DanishJeg er ikke sikker på, at det er nødvendigt at afskaffe enhver aldersgrænse.
I am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
DanishIgen er det blevet antydet, at jeg ønsker at afskaffe den europæiske sociale model.
Again, some have suggested that I want to abandon Europe’ s social model.
DanishVil vi ikke bare afskaffe arbejdspladser uden at forbedre sundhedstilstanden?
Are we not going to destroy jobs without improving the health situation?
DanishTyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at kunne blive optaget i Den Europæiske Union.
Turkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
DanishEt godt middel er efter min mening at afskaffe retten til passiv valgret.
I believe a good legal remedy is to take away rights to stand for election.
DanishHøjrefløjen har forsøgt at afskaffe disse understregninger, men heldigvis uden succes.
We wish, however, to emphasise that we are opposed to the harmonisation of income tax.
DanishAt afskaffe denne kompetence er at udhule medlemsstaternes suverænitet.
To take away this authority is to undermine the sovereignty of Member States.
DanishDet går jo ikke an at afskaffe dommeren, fordi der en gang afsiges en dom, der er forkert.
It will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
DanishMed hensyn til bevarelsen af tilbagetagelsesmekanismerne, så ønsker han at afskaffe dem.
Instead of maintaining withdrawal systems, he proposes to do away with them.