Dansk-engelsk oversættelse af "afskrække"

DA

"afskrække" engelsk oversættelse

DA

afskrække {verbum}

volume_up
afskrække (også: fraråde)
Denne udelukkelse anvendes som middel til at afskrække nye asylansøgere.
This exclusion then becomes an instrument for discouraging newcomers.
På baggrund af den øgede tendens til virksomhedsflytninger må Kommissionen snarest fremsætte forslag, som kan afskrække fra spekulation i afledte finansielle instrumenter.
These relocations should lead the Commission quickly to produce proposals to discourage speculation in derived financial assets.
afskrække
De chancer, som rygere tager, ville afskrække enhver anden end en narkoman.
The odds that smokers take would deter anyone but an addict.
Vi må ikke lade os afskrække af de aktuelle vanskeligheder.
We must not be deterred by the present difficulties.
Lad os i mellemtiden ikke lade os afskrække fra at konfrontere en farlig trussel, når vi kan.
In the meantime, let us not be deterred from confronting a dangerous menace when we can.

Eksempelsætninger "afskrække" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne udelukkelse anvendes som middel til at afskrække nye asylansøgere.
This exclusion then becomes an instrument for discouraging newcomers.
DanishSom politikere kan vi gøre noget for at afskrække fremtidige diktatorer, men hævnen er Guds.
We can do something as politicians about future deterrence, but vengeance is the Lord's.
DanishLad os i mellemtiden ikke lade os afskrække fra at konfrontere en farlig trussel, når vi kan.
In the meantime, let us not be deterred from confronting a dangerous menace when we can.
DanishDe chancer, som rygere tager, ville afskrække enhver anden end en narkoman.
The odds that smokers take would deter anyone but an addict.
DanishAlle tyske særregler for at afskrække og chikanere asylansøgere skal bevares.
All the special German arrangements designed to scare off and harass asylum-seekers are to be preserved.
DanishValutarisikoen vil i øvrigt afskrække de fleste sparere.
In addition, the exchange rate risk is likely to scare off most investors.
DanishFor det andet egner foranstaltningerne sig for det meste kun til at afskrække de dummeste forbrydere.
At the same time, most measures are only able to frighten off the really stupid offenders.
DanishFor mange regler forud vil afskrække virksomheder.
Too many rules will simply put firms off before they have even started.
DanishVi må ikke lade os afskrække af de aktuelle vanskeligheder.
We must not be deterred by the present difficulties.
DanishDerfor skal vi oplyse og forebygge, derfor skal vi tage prøver og afskrække, og derfor skal vi gøre begge disse ting sammen.
Who would willingly stunt his growth or make himself prone to violent or aggressive behaviour?
DanishAlene domstolens konkrete indførelse vil efter vores opfattelse afskrække folk fra at begå de alvorligste forbrydelser.
The simple fact of establishing the Court in practice will be a deterrent to committing the most serious crimes.
DanishDer er ingen grund til at lade sig afskrække.
DanishI marts i år indførte Kina sin " antiløsrivelseslovgivning " med henblik på, som man sagde, at standse eller afskrække Taiwans bevægelse i retning af uafhængighed.
Taiwan is one of the most successful Asian tigers, experiencing an enviable 5.9 % economic growth just last year.
DanishVed at forsøge at forbyde militær bistand til lande, der ratificerer Den Internationale Straffedomstol, vil ASPA afskrække folk fra at deltage i den.
By attempting to prohibit military assistance to nations which ratify the ICC, the ASPA could dissuade countries from participating in it.
DanishGår vi efter retfærdighed for den enkelte, kollektiv hævn eller efter at finde ud af, hvordan man i fremtiden kan afskrække militærdiktatorer?
Are we after individual justice, after collective vengeance, or after finding some way of producing future deterrents against military dictators?
DanishVi må ikke lade os afskrække fra at engagere os, men vi skal anerkende, at den manglende stabilitet vil påvirke genopbygningens forløb.
We must not be deterred from making commitments, but we must recognise that the amount of instability will affect the amount of progress in reconstruction.
DanishNetop i denne ualmindeligt vanskelige og komplekse proces må vi heller ikke lade os afskrække af de tilbageslag, der gang på gang indtræffer.
During this unusually difficult and complex process, it is particularly important that we do not allow ourselves to be deterred by the constant setbacks.
DanishPå baggrund af den øgede tendens til virksomhedsflytninger må Kommissionen snarest fremsætte forslag, som kan afskrække fra spekulation i afledte finansielle instrumenter.
These relocations should lead the Commission quickly to produce proposals to discourage speculation in derived financial assets.
DanishOrdningen tager ikke sigte på at afskrække, men tværtimod at støtte unge fiskere i medlemsstaterne, som har nyere fartøjer og driver fiskeri efter hvide tunfisk.
This measure aims not to dissuade but rather to encourage young fishermen from our Member States who fish for albacore using newer vessels.
DanishMen det afskrækker ikke de central- og østeuropæiske lande, og vi i EuropaParlamentet må heller ikke lade os afskrække af de forestående opgaver.
The countries of central and eastern Europe, however, are not deterred by this, nor should we in the European Parliament be deterred by the magnitude of the tasks facing us.