Dansk-engelsk oversættelse af "afsløret"

DA

"afsløret" engelsk oversættelse

DA

afsløret {kort tillægsform}

volume_up
afsløret
Det er nu afsløret, at Europa ikke magter at forvalte sine lande- og søgrænser.
Europe is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
Der blev afsløret en række misforhold og fejl, som berettiger en revision af programmet.
Flaws and defects in the programme were revealed which would warrant it being overhauled.
Krigen mod Irak har på dramatisk vis afsløret EU ' s splittelse.
The war against Iraq revealed the split in the European Union in a dramatic fashion.
afsløret
Forløbet har afsløret en lang række tekniske spørgsmål, som vi ikke havde forudset til at begynde med.
It has disclosed a large number of technical issues that we had not originally foreseen.
Fru formand, i de seneste dage har den italienske presse afsløret skandalen med Mitrokhin-arkivet, der drejer sig om en spionsag.
Madam President, over the last few days, the Italian press has disclosed the scandal of the Mitrokhin files which concern spying.
Det ville imidlertid være rimeligt, om disse interne overførsler inden for ESCB, som ikke kommer til at fremgå af eurosystemets konsoliderede ugeoversigter, blev afsløret på et senere tidspunkt.
It would be warranted, however, for such internal ECB transfers, which will not be included in detail in the Eurosystem's weekly consolidated financial statements, to be disclosed a posteriori.
afsløret
Vi vil se på de nærmere detaljer år for år, f.eks. i det sociale handlingsprogram, der vil blive afsløret i år.
We will be looking for the detail year by year, for example in the social action programme to be unveiled this year.

Eksempelsætninger "afsløret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn hård vinter har afsløret en ny type sikkerhedsrisiko inden for søtransporten.
A harsh winter has exposed a new type of safety risk in sea transportation.
DanishDet er nu afsløret, at Europa ikke magter at forvalte sine lande- og søgrænser.
Europe is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
DanishEndnu en gang har Kosovo-krisen afsløret afstanden mellem hensigt og resultat.
Once again the Kosovo crisis exposes the gap between aspiration and outcome.
DanishUdvalgets betænkning har hverken afsløret noget nyt eller bevist noget som helst.
The committee’ s report has neither divulged anything new, nor has it proved anything.
DanishVi må ikke nu give efter for pres fra virksomheder, som er bange for at blive afsløret.
Even a small food company must know what ingredients they use in bread or snacks.
DanishAlle de aktuelle uoverensstemmelser er blevet afsløret af Parlamentet.
All the current operational problems were exposed by the European Parliament.
DanishHvis det bliver afsløret, er det, fordi der har stået en artikel i pressen et sted.
When it comes out, it is because of an article in the press somewhere.
DanishDer er endnu ikke draget nogen faste konklusioner, men smuthullet er blevet afsløret.
There are as yet no firm conclusions, but one loophole has been exposed.
DanishHvis der gives penge til ngo ' er, og de ikke udnyttes, vil det blive afsløret.
If money is given to NGOs and it is not utilised people will know.
DanishStockholm-konferencen har afsløret en række forfærdende og skrækkelige forhold.
The Stockholm Conference has provided chilling and terrible data.
DanishDer blev afsløret en række misforhold og fejl, som berettiger en revision af programmet.
Flaws and defects in the programme were revealed which would warrant it being overhauled.
DanishJeg må rent faktisk sige, at jeg ikke tror, de har afsløret nogen hemmeligheder.
However, I do not believe that they have told us anything new.
DanishJeg er ikke bekendt med eksempler, hvor Ombudsmanden har afsløret fortrolige dokumenter.
I am not aware of any case in which an ombudsman has leaked documents.
DanishFlere undersøgelser har imidlertid afsløret begrænsningerne ved en sådan ordning på lang sigt.
However, several studies have revealed the long-term limitations of this arrangement.
DanishDette smager efter min mening af rendyrket kommerciel protektionisme, og den er nu blevet afsløret.
This smacks to me of pure commercial protectionism and now it has been exposed.
DanishKrigen mod Irak har på dramatisk vis afsløret EU ' s splittelse.
The war against Iraq revealed the split in the European Union in a dramatic fashion.
DanishSvig er blevet afsløret i mange lande, men navne på landene er ikke nævnt.
In many countries abuses have been revealed, although there is no mention of countries ' names.
DanishDog skal det lærred, der endnu ikke er afsløret, stadig for størstedelens vedkommende males.
However, most of the canvas which is currently covered by that veil has still to be painted.
DanishMen så blev der afsløret metoder, som i sidste ende skal klassificeres som kriminelle handlinger.
But methods have also been exposed which are nothing short of criminal.
DanishVed ankomsten blev det afsløret, at en af dunkene var korroderet, og at der sivede stråling ud.
On arrival it was discovered that one of the canisters had corroded and was leaking radiation.