Dansk-engelsk oversættelse af "afslag"

DA

"afslag" engelsk oversættelse

DA

afslag {et}

volume_up
afslag (også: nedslag, refusion)
afslag (også: afvisning)
Til den store bunke registrerede afslag kommer de utallige mundtlige afslag, fordi procedurekravene ikke er opfyldt.
In addition to the vast number of official rejections, an incalculable number of verbal requests have been refused point-blank.
Til sidst mener vi, at det er nødvendigt med en motiveret, velargumenteret og fuldstændig begrundelse for afslag eller godkendelse.
Finally, we think it is quite right that substantive, detailed reasons should always be given, both for acceptance and rejection.
afslag (også: afvisning)
Jeg gennemgik også detaljerne for afslag på aktindsigt.
I also focused on some details relating to the refusal to disclose information.
Revisionsretten bør ikke acceptere et eneste afslag på at se et bilag.
The Court of Auditors ought not to accept a single refusal to let it see a document.
Kommissionen sender et svar med et nøje begrundet afslag til præsident Obiang.
An answer containing detailed reasons for the refusal is being sent by the Commission to President Obiang.

Eksempelsætninger "afslag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRevisionsretten bør ikke acceptere et eneste afslag på at se et bilag.
The Court of Auditors ought not to accept a single refusal to let it see a document.
DanishMed andre ord ydes der støtte til nogle landmænd, mens andre får afslag.
In other words, it provides aid for some farmers but denies it to others.
DanishVirksomheden kom med en meget interessant udtalelse, efter at Harland & Wolff havde fået afslag.
The company made a very interesting statement after Harland & Wolff were turned down.
DanishAlt for ofte får de et ubegrundet afslag, der stiller dem i en meget uheldig situation.
All too often they are unjustly denied recognition, which places them in an intolerable position.
DanishJeg gennemgik også detaljerne for afslag på aktindsigt.
I also focused on some details relating to the refusal to disclose information.
DanishKommissionen sender et svar med et nøje begrundet afslag til præsident Obiang.
An answer containing detailed reasons for the refusal is being sent by the Commission to President Obiang.
DanishDer er flere afslag end tilsagn, og jeg tror, det er nødvendigt at definere kriterierne på ny.
More applications are rejected than are accepted, and I think there is a need to redefine the criteria.
DanishDer har været en vis kritik af det generelle afslag vedrørende adgang til udtalelser fra Juridisk Tjeneste.
There have been some criticisms about the blanket refusal to give access to legal opinions.
DanishVi har i øjeblikket fået afslag på at kontrollere disse procedurer, hvilket efter min mening er forkert.
We are currently denied the right to scrutinise those procedures, which I believe is improper.
DanishDen, som kan ansøge om forlængelse - ja, det har han dog i det mindste lov til - kan nemlig også få et afslag.
People who can apply for an extension - yes, at least this is still possible - can also be rejected.
DanishDisse klager gælder bl.a. afslag på aktindsigt.
These complaints relate,, to refusals of access to documents.
DanishNogle her i Parlamentet i dag synes at mene, at vi stemmer om et endeligt afslag på at give decharge.
Some people in this Parliament today seem to think that we are voting on a definitive refusal to grant discharge.
DanishHøringerne om afslag finder nu sted på en sådan måde, at alle medlemsstater bliver underrettet herom.
Consultations on denials are now taking place in such a way that all Member States are informed about the consultation.
DanishProdi taler altid smukt om åbenhed, men han har også en afdeling for afslag for aktindsigt.
Mr Prodi always has fine things to say about transparency, but he also has a department for refusing the right of access to documents.
DanishHan er bekymret for, at et afslag på asyl kan blive effektueret, selv om appelfristen ikke er udløbet.
He is worried that a negative decision on asylum might be enforced even if the time for making an appeal is still not over.
DanishFaktisk vedrørte 27 % af klagerne fra EU-borgere manglende gennemskuelighed og afslag på informationer.
In fact, 27 % of the complaints by EU citizens were concerned with lack of transparency and refusal to provide information.
DanishOg hvis det kan lade sig gøre at få opklaret baggrunden for dette afslag, kan vi så ikke overveje et eventuelt nyt forhandlingsmandat?
If we can discover the reasons, why can we then not consider a possible new negotiating mandate?
DanishDet er beklageligt, at Kommissionen som begrundelse for afslag i 38 % af sagerne henviste til " uspecificeret undtagelse ".
It is regrettable that in 38 % of cases the Commission invoked 'unspecified exception ' as the reason for refusal.
DanishFor et par uger siden fik Robert Ménard afslag på sin ansøgning om at kunne deltage i det informationstopmøde, der blev afholdt i Tunesien.
Unfortunately, they all too often fall victim as a result of their passionate pursuit of their duties.
DanishTil den store bunke registrerede afslag kommer de utallige mundtlige afslag, fordi procedurekravene ikke er opfyldt.
In addition to the vast number of official rejections, an incalculable number of verbal requests have been refused point-blank.