Dansk-engelsk oversættelse af "afsluttende"

DA

"afsluttende" engelsk oversættelse

DA

afsluttende {adjektiv}

volume_up
afsluttende (også: sidst)
Kommissionen er ikke en afsluttende post, den er nødvendig for en uproblematisk udvidelsesproces.
The Commission is not a closing entry; it is necessary for a smooth enlargement process.
Uafsluttet streng i kode: afsluttende anførselstegn forventet
Unterminated String in tag: closing quote expected
With your permission, I would like to make two closing comments.
afsluttende (også: afslutningsvist, endegyldigt)
Det er ingen hemmelighed, at de afsluttende forhandlinger er vanskelige.
It is no secret that the final negotiations will not be easy.
Som det ser ud nu, kommer OLAF med sin afsluttende beretning i midten af maj.
It now looks as if OLAF will produce its final report in the middle of May.
Echelon-udvalget fremlagde for et år siden sin afsluttende rapport.
As you know, a year ago the Echelon Committee tabled its final report.
afsluttende (også: afslutningsvist)
Det indleder samtidig den afsluttende fase af forhandlingerne.
This can, at the same time, introduce the concluding phase of negotiations.
Efter denne afsluttende bemærkning anmoder jeg om godkendelse af begge betænkninger!
With those concluding remarks, I urge you to vote for both reports.
Lamys afsluttende indlæg lød langt mindre betryggende end det indledende.
The concluding response from Mr Lamy sounded less reassuring than his beginning.

Eksempelsætninger "afsluttende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLamys afsluttende indlæg lød langt mindre betryggende end det indledende.
The concluding response from Mr Lamy sounded less reassuring than his beginning.
DanishMin afsluttende kommentar lyder, at det projekt, som ligger foran os, er glimrende!
Let me conclude by saying that the project on the table before us is a great one.
DanishDerfor er min afsluttende bemærkning: nej til ophævelse af våbenembargoen.
Hence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘ no’.
DanishArbejdet er nu gået ind i den afsluttende fase, men er endnu ikke afsluttet.
That exercise is now at a very advanced stage, but has not yet been completed.
DanishDe juridiske grunde har jeg gjort rede for inden den afsluttende afstemning.
I explained the legal reason for voting against this report during the final vote.
DanishSom det ser ud nu, kommer OLAF med sin afsluttende beretning i midten af maj.
It now looks as if OLAF will produce its final report in the middle of May.
DanishBlot en enkelt afsluttende bemærkning til emnet, som måske også burde mane til eftertanke.
In conclusion, I would like to say something that should give cause for thought.
DanishDen afsluttende afstemning kunne naturligvis ikke foregå, før der blev stemt om bilaget.
The final vote can clearly not take place before the annex has been voted on.
DanishAfsluttende finder jeg, at dette er en vigtig aftale, som bør godkendes.
To conclude, I believe this to be an important agreement, which should be approved.
DanishTiden er knap, og jeg har derfor et afsluttende spørgsmål til kommissæren.
My time is running out, so I will end with a question to the Commissioner.
DanishForhandlingerne om en Cypern-aftale er netop nu i den afsluttende fase.
The negotiations on a Cyprus settlement are in the final phase as we meet here today.
DanishEfter at have konstateret dette vil jeg gerne komme med et par afsluttende bemærkninger.
This was indeed the word which was heard more than any other this evening.
DanishMen vi er også kritiske med hensyn til spørgsmålet om afsluttende kontrol.
But we also have some criticism regarding the question of final control.
DanishAfsluttende, mine damer og herrer, afventer jeg Deres initiativbetænkning om kontrol.
Lastly, ladies and gentlemen, I await your own-initiative report on fisheries monitoring.
DanishMine damer og herrer, jeg vil gerne komme med nogle få afsluttende bemærkninger.
Ladies and gentlemen, I would like to make a few final comments.
DanishOrdføreren har udarbejdet den afsluttende betænkning i en meget fair og professionel form.
The rapporteur's drafting has made the final report fair and a polished piece of work.
DanishMellem de første symptomer og den afsluttende fase går der seks, syv eller otte år.
It can take seven or eight years to progress from the initial symptoms to the terminal stage.
DanishLad mig komme med en afsluttende bemærkning om sikkerheds- og forsvarspolitikken.
Allow me to make a final comment on security and defence policy.
DanishEfter denne afsluttende bemærkning anmoder jeg om godkendelse af begge betænkninger!
With those concluding remarks, I urge you to vote for both reports.
DanishDerefter gik De over til den afsluttende afstemning, og til sidst stemte vi om bilaget.
You then proceeded to the final vote, then to the vote on the annex.