Dansk-engelsk oversættelse af "afspejle"

DA

"afspejle" engelsk oversættelse

DA

afspejle {verbum}

volume_up
Informationsstrukturerne bør derfor afspejle dette grundlæggende, dobbelte formål.
The information structures should reflect this fundamental dual objective.
Varernes priser skal afspejle deres reelle miljøomkostninger.
In other words, the price of goods must reflect their real environmental cost.
Den endelige pakke må nødvendigvis afspejle Parlamentets prioriteringer.
The final package must perforce reflect Parliament's priorities.
Dette er nødvendigt for at afspejle den politiske bredde og mangfoldighed i de enkelte medlemsstater.
This is required if it is to be possible to mirror the political breadth and diversity in each Member State.

Eksempelsætninger "afspejle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at afstemningsresultatet vil afspejle alle disse kendsgerninger.
I hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
DanishInformationsstrukturerne bør derfor afspejle dette grundlæggende, dobbelte formål.
The information structures should reflect this fundamental dual objective.
DanishPå denne måde vil lufthavnsafgifterne ikke hurtigt afspejle de virkelige omkostninger.
This way is not going to quickly lead to airport charges which reflect real costs.
DanishDe forslag, han vil stille den 11. marts, vil afspejle denne bevidsthed.
The proposals he brings forward on 11 March will reflect that awareness of his.
DanishBorgerne er bekymrede, og vores politikker og støtte bør afspejle denne bekymring.
Our citizens are very concerned and our policies and funding should match their concerns.
DanishStrategierne til bekæmpelse af arbejdsløsheden må derfor også afspejle denne diversitet.
The strategies for combating unemployment must therefore also reflect this diversity.
DanishJeg håber på, at det vil afspejle sig i afstemningen om Karas-betænkningen her til middag.
I trust that we will vote in accordance with that in the Karas report at noon today.
Danish- Hr. formand, forfatningen siges at afspejle både borgernes og staternes vilje.
   – Mr President, the Constitution is said to reflect the will of both the people and states.
DanishDet betyder, at det er befolkningens flertal, der skal afspejle sig i flertalsbeslutninger.
This means that the majority of the population must be reflected in a majority vote.
DanishMen efter afstemningen i plenarforsamlingen er det jo så også mit job at afspejle denne holdning.
As Chairman, it is my job to respect the committee's position, not to oppose it.
DanishDette vil i alt fald afspejle grundtanken bag forslaget om ekspertisetrappen.
The proposal will be in line with at least the spirit of this idea of a stairway of excellence.
DanishVi kræver en fiskeripolitik, der evner at afspejle industriens behov.
We require a fisheries policy that has the ability to reflect the needs of the industry.
DanishVi har vedtaget den for at afspejle nye realiteter, herunder vedtagelsen af resolution 1373.
We have adapted it to reflect new realities, including the adoption of Resolution 1373.
DanishVarernes priser skal afspejle deres reelle miljøomkostninger.
In other words, the price of goods must reflect their real environmental cost.
DanishVi må som politikere udtrykke og afspejle denne holdning og finde måder, hvorpå den kan vokse.
We as politicians need to express and reflect that opinion and find ways for it to grow.
DanishDen endelige pakke må nødvendigvis afspejle Parlamentets prioriteringer.
The final package must perforce reflect Parliament's priorities.
DanishEU ' s tilbud i handlingsplanen kan ændres for at afspejle partnerens fremskridt.
The offer the EU makes in the action plan can be modulated to reflect the progress made by the partner.
DanishVi har forsøgt at afspejle denne balance i Kommissionens forslag.
We have sought to reflect that balance in the Commission’ s proposal.
DanishBetænkningen understreger også det faktum, at budgettet skal afspejle de faktiske budgetbehov.
The report, moreover, stresses the fact that the budget should reflect actual budgetary needs.
DanishJeg håber, at denne prioritering også vil afspejle sig i antallet af internationale projekter.
I hope that this prioritisation will also be reflected in the number of international projects.