Dansk-engelsk oversættelse af "aftage"

DA

"aftage" engelsk oversættelse

DA

aftage {verbum}

volume_up
Medmindre den væbnede modstand begynder at aftage, må russerne spørge sig selv, om det er værd at betale så høj en pris for militær kontrol over et krigshærget Tjetjenien.
Unless armed resistance starts to subside, the Russians will have to ask themselves whether it is worth paying such a high price for military control of war-ravaged Chechnya.
Befolkningstilvæksten under de 20 år vil aftage, medens antallet af mennesker over 65 vil stige stærkt.
The under-20 age group will decline, while the number of people aged over 65 will increase considerably.
Når det gælder landbruget, håber vi, at snyderiet vil aftage i takt med, at landbrugsstøtten overgår fra prisstøtte til en direkte indkomsstøtte til landmændene.
As far as agriculture is concerned, we hope that cheating will decline in line with the shifting of agricultural aid from price support to direct income support for farmers.
aftage (også: falde, dale)
I dag oplever vi, at angsten for udvidelsen gudskelov begynder at aftage.
Today, thank God, fear of enlargement is clearly beginning to recede.

Eksempelsætninger "aftage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRestaurationsbranchen, supermarkederne og slagterierne ville ikke aftage oksekød.
Institutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
DanishI dag oplever vi, at angsten for udvidelsen gudskelov begynder at aftage.
Today, thank God, fear of enlargement is clearly beginning to recede.
DanishUden øget handelsaktivitet vil den globale vækst aftage og den globale fattigdom tiltage.
Without increased trade activity, global growth will slow down and global poverty will rise.
DanishBelastningen af budgettet vil med al sandsynlighed aftage med tiden.
In all probability, the charge on the budget will lessen over time.
DanishKan vi bevare den spanske olie, som Europa ikke aftager for derimod at aftage olie fra Tunesien?
Can we safeguard Spanish oil, which Europe does not take so that it can take oil from Tunisia?
DanishNu lader det til, at konflikterne er ved at aftage, og at forholdene igen bedres.
Now it appears that the difficulties are being resolved and that better relations are once again being established.
DanishSkønt stigningen i methanemissionerne synes at aftage, er det ikke nogen grund til ikke at gøre noget.
While the increase in methane emissions appears to be slowing down, this is not a reason for inaction.
DanishBefolkningstilvæksten under de 20 år vil aftage, medens antallet af mennesker over 65 vil stige stærkt.
The under-20 age group will decline, while the number of people aged over 65 will increase considerably.
DanishEndelig ville også udvandringsstrømmen aftage.
Another consequence would be to reduce the pressure of migration.
DanishMan bør imidlertid heller ikke nu lade som om, at vi kan producere alt muligt, at der altid er en eller anden, der vil aftage det.
But nor should we pretend that whatever we produce, someone will buy it at some point.
DanishDen tredje verden skulle levere billige råstoffer og senere også aftage dyre industriprodukter fra Europa.
The Third World had to supply cheap raw materials, and subsequently buy expensive industrial products from Europe.
DanishSom tingene står nu, vil ingen af parterne forholde sig passiv længe nok til, at disse intense følelser kan aftage.
As things now stand, neither side will stand back for long enough to allow these intense emotions to abate.
DanishDer er næsten 20 mio arbejdsløse, og der synes ikke at være udsigt til, at væksten i arbejdsløsheden vil aftage.
There are already nearly 20 million unemployed and unfortunately no end to the growth in unemployment is in sight.
DanishPå denne måde styrkes både producenten i den internationale konkurrence og forbrugeren, som skal aftage produkterne.
This helps both the producer facing international competition and the consumer as the end user of the products.
DanishDet er ingenting, og vi forsøger at udstykke denne hjælp i forhold til de lokale muligheder for at aftage den.
This is not a negligible amount, and we are attempting to measure out this aid to suit the local capacity to absorb it.
DanishI Darfur dør der hver dag i hundredvis af mennesker af sult, sygdom og den fortsatte vold, som ikke viser tegn på at aftage.
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?
DanishDen stadige strøm af både, der forsøger at nå frem til EU ' s kyster, lader ikke til at aftage, men bliver tværtimod større.
The steady flow of boats trying to reach the Union’ s shores shows no signs of abating; indeed, it is increasing.
DanishDerfor kan en eventuel åbning af markedet ske, men det skal ske gradvist og mellem ligeværdige aktører, der kan aftage de samme mængder.
That is why the market may be opened up, but progressively and between equals who must bear the same responsibilities.
DanishKan vi bevare bomulden, som ligger på lagre i Grækenland, og som Europa ikke aftager for at kunne aftage bomuld fra tredjelande?
Can we safeguard cotton, which is in warehouses in Greece, which Europe does not take so that it can take cotton from third countries?
DanishHerved vil også vores virksomheders konkurrenceevne på verdensplan aftage noget mere, hvilket igen kan have en overordentlig skadelig indflydelse på beskæftigelsen.
Our firms will become a little less competitive in world markets as a result, and this again may cost jobs.