Dansk-engelsk oversættelse af "aftagende"

DA

"aftagende" engelsk oversættelse

DA

aftagende {adjektiv}

volume_up
Den nuværende recession ligger i forlængelse af en gradvis aftagende vækst i Europa i den sidste snes år.
The current recession comes within an extended and gradual slowing down of the European growth trend of twenty years.
Det er rigtigt, at den arbejdsdygtige andel af befolkningen fortsat vil falde på grund af den aftagende befolkningsvækst.
It is true that working age population will continue to decrease due to the slowing-down of population growth.
USA ' s holdning er på en måde den samme nu, hvor vækstraten er aftagende i et internationalt og stadigt opskruet konkurrencemiljø.
The US is taking a similar approach, at a time when growth is slowing down against a background of increased international competition.
aftagende (også: faldende, formindskende)

Eksempelsætninger "aftagende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHysteriet i samfundet, og især i Tyskland, er aftagende.
Society's hysteria, which was particularly marked in Germany, is diminishing.
DanishVores konkurrenceevne er aftagende på mange vigtige områder.
In many crucial areas our competitiveness is waning.
DanishDe er viklet ind i så meget ævl og kævl, at de ikke ser, at Parlamentets betydning er aftagende.
These latter are so embroiled in petty squabbles that they are blind to the fact that Parliament’ s importance is waning.
DanishForståelsen for denne udvikling er i aftagende.
There is less and less sympathy for that development.
DanishDen nuværende recession ligger i forlængelse af en gradvis aftagende vækst i Europa i den sidste snes år.
The current recession comes within an extended and gradual slowing down of the European growth trend of twenty years.
DanishVi må acceptere loven om aftagende udbytte.
We need to recognise the law of diminishing returns.
DanishDet er rigtigt, at den arbejdsdygtige andel af befolkningen fortsat vil falde på grund af den aftagende befolkningsvækst.
It is true that working age population will continue to decrease due to the slowing-down of population growth.
DanishJeg finder en vis opmuntring i det forhold, at niveauet af statsstøtte til industrien i Europa synes at være aftagende.
I take some mild encouragement from the fact that levels of state aid to industry in Europe appear to be falling.
DanishDer er kun et muligt alternativ for et Europa med en aftagende økonomi, skrantende offentlige finanser og tragiske demografiske tal.
There is only one alternative open to a Europe with a declining economy, ailing public finances and tragic demographic figures.
DanishDernæst, som allerede påpeget af nogle ordførere, øges den ældre del af befolkningen, og antallet af unge især i Vesteuropa er i aftagende.
In addition, it has already been noted by other speakers that we are ageing and that the number of young people is decreasing.
DanishUSA ' s holdning er på en måde den samme nu, hvor vækstraten er aftagende i et internationalt og stadigt opskruet konkurrencemiljø.
The US is taking a similar approach, at a time when growth is slowing down against a background of increased international competition.
DanishLangt den overvejende del af regningerne kan også betales inden for denne frist, og antallet af overskridelser af fristen er glædeligvis aftagende.
The large majority of invoices can be paid within this period and the number of overdue payments is falling satisfactorily.
DanishVi kan i grunden først trække os tilbage herfra, når vi ved, at torturen ikke længere finder sted eller er aftagende, men ikke uden den viden.
As a matter of principle, we can only withdraw if we have information that the torture has stopped or lessened, but not without that information.
DanishSamtidig vokser også ønsket om højere livskvalitet, og det betyder, at viljen til at acceptere ekstra støjbelastning er aftagende.
At the same time there is also an increased desire for a better quality of life, which means that people are less willing to tolerate additional noise pollution.
DanishJeg håber, at Kommissionen vil huske på, at den vil møde det aftagende udbyttes lov, hvis den forsøger at regulere denne sektor yderligere.
I hope that the Commission will bear in mind that it will come up against the law of diminishing returns if it tries to regulate even further in this sector.
DanishEn anden grund til, at disse GATS-forhandlinger er vigtige, er naturligvis - eller desværre, bør jeg vel sige - den fortsatte aftagende økonomiske vækst.
Another reason to take these GATS negotiations in hand is naturally - or unfortunately, I should say - the continuing slowdown of economic growth.
DanishI sådanne havne er risikoen for social dumping og aftagende sikkerhed meget større, end hvor en havn faktisk har monopol på et mindre bagland.
In ports such as these, the risk of social dumping and deteriorating safety is much greater than where one port has a virtual monopoly over a smaller hinterland.
DanishBefolkningen i verden aftager ikke som sådan, men vi kan konstatere, at den rolle, Europa spiller demografisk set i forhold til verdensbefolkningen, er aftagende.
The world population is not decreasing, but what we have to note is that, demographically speaking, Europe's importance in the world is diminishing.
DanishSelv med et kraftigt aftagende intensivt dyreopdræt vil det stadig tage mere end 20 år, før grund- og overfladevandet i EU igen bliver halvvejs sundt.
Even if animal husbandry were to become much less intensive, it would still be over 20 years before the surface and ground waters in the EU were even reasonably healthy again.
DanishJeg kommer dernæst, hr. formand, til et mere generelt problem, som Unionen kæmper med, nemlig den efter mine iagttagelser aftagende tillid, som mange borgere har til Unionen.
Moving on now to a more general problem facing the Union, namely the decline in public confidence in the Union, I see the Monti proposals as a good test case.