Dansk-engelsk oversættelse af "aftaleret"

DA

"aftaleret" engelsk oversættelse

DA

aftaleret {en}

volume_up
aftaleret (også: kontraktret)
I sidste uge påstod man, at engelsk aftaleret var truet.
Last week English contract law was supposed to be under threat.
Kommissionen er kommet med nogle meget pragmatiske forslag om aftaleret, som jeg håber, Rådet vil reagere på.
The Commission has made some very pragmatic suggestions about contract law, which I hope the Council will act on.
Det var for at få et svar på dette afgørende spørgsmål, at Kommissionen vedtog sin meddelelse om europæisk aftaleret.
It was in order to get a reply to this fundamental question that the Commission adopted its communication on European contract law.

Eksempelsætninger "aftaleret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI sidste uge påstod man, at engelsk aftaleret var truet.
Last week English contract law was supposed to be under threat.
DanishEn europæisk aftaleret skal støtte sig på den økonomiske verdens krav for at evaluere dens behov.
A legal construction of this kind must, however, be prepared through a transparent and democratic process.
DanishKommissionen er kommet med nogle meget pragmatiske forslag om aftaleret, som jeg håber, Rådet vil reagere på.
The Commission has made some very pragmatic suggestions about contract law, which I hope the Council will act on.
DanishDet var for at få et svar på dette afgørende spørgsmål, at Kommissionen vedtog sin meddelelse om europæisk aftaleret.
It was in order to get a reply to this fundamental question that the Commission adopted its communication on European contract law.
DanishSom ordføreren påpegede, er en af de planlagte foranstaltninger indførelsen af en fælles referenceramme for Fællesskabets aftaleret.
One of the measures envisaged, as the rapporteur pointed out, is the creation of a common frame of reference for Community contractual law.
DanishNår man ser på de nærmere detaljer i forslaget, må man konstatere, at det er vanskeligt at forsøge at harmonisere det, der rent faktisk er aftaleret i 15 lande.
Looking at the detail of the proposal, when you are trying to harmonise what is effectively contract law over 15 countries, that is difficult.
DanishHvis vi nogensinde når frem til en situation med en europæisk aftaleret, må vi ikke risikere, at den lider samme skæbne som forslaget til forfatning sidste år.
If we ever get to the stage of a European contract code, then we cannot risk that it suffers the same fate as the proposed Constitution last year.
DanishKommissionen glæder sig helhjertet over Parlamentets interesse for den fælles referenceramme for aftaleret og for revisionen af EU ' s på forbrugerområdet.
The Commission wholeheartedly welcomes Parliament’ s interest in the common frame of reference – CFR – on contract law and in the review of the consumer.
DanishI denne henseende vedrører Kommissionens rapport kun mulighederne for en aftaleret, men også en revision af fællesskabsretten om forbrugerbeskyttelse.
In this regard, the Commission’ s report does not just refer to the possibilities of a contract law, but also to a revision of the acquis in the field of consumer protection.
DanishVi bør starte med at gennemgå direktiver, der strider mod medlemsstaternes gennemførelsesbestemmelser, og definere en slags fælles grundlag for Fællesskabets aftaleret.
We would start by examining directives that contradict the implementing provisions of the Member States and would define a sort of common base of Community contractual law.
DanishKommissionen glæder sig også meget over betænkningen som Parlamentets svar på Kommissionen høringsproces, der blev iværksat i kølvandet på meddelelsen om europæisk aftaleret.
The Commission also very much welcomes the report as Parliament's response to the Commission's consultation process, launched by the communication on European contract law.
DanishValget af retsgrundlag for et instrument inden for området aftaleret skal grunde sig på et politisk valg vedrørende disse målsætninger og ikke gå forud for dette.
Rather than embark on the utopian road of preparing, at present, a European civil code – a legal 26th regime - would it not be more realistic to prepare model contracts or sector-specific rules?
DanishHr. formand, jeg vil gerne komplimentere vores ordfører for at være kommet videre med dette vigtige spørgsmål, og jeg komplimenterer også Kommissionen for et godt høringsdokument om aftaleret.
Mr President, I should like to congratulate our rapporteur on taking this important issue forward and also to congratulate the Commission on a very good consultation document on contract law.
DanishParlamentet mener, at udviklingen af den fælles referenceramme er uforudsigelig, og at det endelige langsigtede mål kan være en europæisk aftaleret eller endda en fuldt udbygget europæisk civilret.
Parliament considers that the development of the CFR is unpredictable and that the ultimate long-term outcome might be a European code of obligations, or even a full-blown European civil code.