DA

aftalt {adjektiv}

volume_up
aftalt
Når jeg siger " aftalt ", mener jeg aftalt mellem delegationerne.
When I say ‘ agreed’, I mean agreed between the delegations.
Dette er en pakkeløsning, og dette indebærer, at intet er aftalt, før alt er aftalt.
This is a single undertaking and that means that nothing is agreed until everything is agreed.
Med andre ord er ingenting aftalt, før alt er aftalt.
In other words, nothing is agreed until everything is agreed.

Eksempelsætninger "aftalt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
The Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
DanishJeg vil derfor foreslå, at vi fortsætter som aftalt og går videre med afstemningen.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
DanishDet var aftalt med ordføreren, at han skulle erstatte ordet " og " med " eller ".
It was agreed with the rapporteur that the word 'and ' would be replaced by 'or '.
DanishJeg har aftalt med generalsekretæren at komme med en forklaring på ét minut.
Mr President, there are 90 of us who, as MEPs, have signed a motion of censure...
DanishKommissionen har aftalt en tidsplan, som reformen af det hidtidige system skal følge.
The Commission has agreed on a timetable for reforming the system used hitherto.
DanishDet kan sammenlignes med det, der er aftalt i arbejdsoverenskomster for søfarende.
This is comparable to that provided by a collective agreement for seafarers.
DanishDet blev aftalt, at krav på mindre end£ 250 pr. dag kunne accepteres uden videre.
It was agreed that claims for less than£250 a day could be accepted without question.
DanishI medfør af denne aftale er der aftalt intensive møder i løbet af de kommende dage.
As a result of this agreement, intensive meetings will be held over the coming days.
DanishKære kolleger, som jeg har aftalt med min gruppe, trækker jeg min kandidatur tilbage.
Ladies and gentlemen, as agreed with my group, I am withdrawing my candidacy.
DanishGennemførelsen af handlingsplanen, som blev aftalt i Rabat i juli, er en hovedprioritet.
The implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
DanishJeg troede, at det i Amsterdam var aftalt, at jobskabelse havde førsteprioritet.
I thought it had been agreed in Amsterdam that job creation was the number one priority.
DanishDen merværdi, der blev realiseret gennem aftalt samarbejde, er dog langt større.
However, the added value deriving from cooperative arrangements is far greater than that.
DanishJeg minder om det, som blev aftalt i Wien, nemlig at sagen skal afsluttes.
And remember what was agreed in Vienna, that the dossier had to be completed.
DanishDer var ingen tvivl om den eksisterende status for øen, som var aftalt.
There was no doubt about the current status of the island, which had been agreed.
DanishDet er første gang, at dette er blevet aftalt inden for de nuværende finansielle overslag.
This is the first time that has been agreed in the current financial perspective.
DanishDer forelå dog ikke en aftalt plan, ej heller en vurdering af omkostningerne.
However, there was no agreed plan, nor an estimate of the cost involved.
DanishHavde vi ikke aftalt med Rådet, at energibesparende teknologier skulle fremmes?
Did we not agree with the Council that energy-efficient technologies ought to be promoted?
DanishUdbetalingerne skete som aftalt inden 60 dage efter, at kontrakterne var underskrevet.
The payments though were made as agreed within 60 days of the contracts being signed.
DanishGennemførelsen af det indre marked på den måde, som er aftalt i Lissabon, er væsentlig.
It is essential to accomplish the internal market in the way it was agreed in Lisbon.
DanishVi nikker pænt ja og kan ikke kontrollere, om der virkelig sker det, der er aftalt.
We all say yes, and have no way of checking whether what was agreed has actually been done.