Dansk-engelsk oversættelse af "afvikle"

DA

"afvikle" engelsk oversættelse

DA

afvikle {verbum}

volume_up
Jeg vil gerne vide, hvor mange undtagelser vi vil tillade, og om vi ikke snart burde drage konsekvensen deraf og igen afvikle spørgetiden på et fastlagt tidspunkt?
I should like to know how many exceptions we are going to allow ourselves, and whether we should not now accept the consequences and hold Question Time at a set hour.
afvikle (også: fungere, ile, jage, løbe)
Den bedste synlighed opnås ved at afvikle en operation effektivt og professionelt.
The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
Lad mig vedrørende finansieringen gøre opmærksom på, at de organer, der har til opgave at afvikle programmet, i mellemtiden mange gange har gennemført en finanskontrol.
With regard to the financing, I would underline the fact that the bodies appointed to run the programme have carried out numerous financial controls.
afvikle (også: afholde, føre)
Da jeg spurgte mødetjenesten, om det kunne lade sig gøre, sagde de faktisk nej til, at man kunne afvikle forhandlingen på den måde.
When I asked the Sittings Directorate whether this could be done, they in fact said that the debate could not be conducted in this way.

Eksempelsætninger "afvikle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen bedste synlighed opnås ved at afvikle en operation effektivt og professionelt.
The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
DanishDet er på tide for alvor at planlægge at afvikle disse ældre atomkraftreaktorer.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
DanishDen satte muligheden for at afvikle kommunistisk tyranni på den europæiske dagsorden.
It entered on the agenda of Europe the possibility of liquidating Communist tyranny.
DanishJeg synes, at vi alligevel har kunnet afvikle denne sag inden for en meget rimelig frist.
I think we have been able to conclude this case within a very reasonable period.
DanishUnionens mål må jo være at afvikle støtte til skibsbygningsindustrien.
The Union's aim must of course be to phase out aid to the shipbuilding industry.
DanishDer er også behov for at hjælpe producenter, der ønsker at afvikle deres produktion.
There also needs to be help for farmers wishing to retire from the sector.
DanishVi finder, at Kommissionen i " Agenda 2000« peger på at afvikle den fælles landbrugspolitik.
We do not think the Commission is seeking to demolish the CAP with Agenda 2000.
DanishVi mangler at nedbryde alle toldmure og afvikle alle handelshindringer.
We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
DanishDet eneste, jeg anmoder om, er derfor, at De venligst vil afvikle afstemningen lidt langsommere.
Therefore, all I ask is that the vote be taken a little more slowly, please.
DanishAt afvikle den europæiske sociale model er noget helt andet og en fremgangsmåde, vi modsætter os.
Yet the compromise also respects our model and our national collective preferences.
DanishSverige har efter en folkeafstemning besluttet at afvikle atomkraften.
Following a referendum, Sweden has decided to phase out nuclear power.
DanishJeg fortalte ham, at Parlamentet ønskede at afvikle programmet.
I told him that Parliament did indeed want to see the programme wound up.
DanishI så fald skulle man standse støtten til atomkraft og afvikle atomkraften.
Subsidies for nuclear power would then have to cease, and nuclear power would have to be phased out.
DanishDet er også klart, at ikke alle vil blive glade for at afvikle den britiske rabat lige med det samme.
It is clear also that not everybody would be happy to phase out the UK rebate right away.
DanishAltså bestod hovedproblemet i at afvikle denne overkapacitet.
Therefore, our main problem was how to eliminate the excess capacity.
DanishJeg har forsøgt at afvikle vor forhandling så hurtigt som muligt.
I have tried to move this debate along as quickly as possible.
DanishEU skal vise seriøse intentioner med hensyn til at afvikle landbrugsstøtten.
Access by the developing countries to the EU’ s market must be given priority over continued agricultural aid.
DanishHan behøver ikke afvikle ret mange afstemninger.
This will please the President as he will not have to sit through many votes.
DanishVed afstemningen om denne betænkning støtter vi de ændringsforslag, som vil afvikle tobaksstøtten.
In the vote on this report we are supporting the amendments which will phase out tobacco subsidies.
DanishUnder diskussionen her kom det frem, at visse medlemsstater ønsker at afvikle det, vi gør sammen.
It was said in the discussion here that some Member States want to dismantle what we do collectively.