Dansk-engelsk oversættelse af "afvikling"

DA

"afvikling" engelsk oversættelse

DA

afvikling {en}

volume_up
1. business
afvikling

Eksempelsætninger "afvikling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er dem, der argumenterer for en gradvis afvikling af støtte til denne sektor.
Indeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
DanishOrdføreren fokuserer meget på afvikling og harmonisering af nationale afgifter.
The rapporteur focuses strongly on settling and harmonizing national levies.
DanishCenterpartiet har aktivt arbejdet for en afvikling af atomkraften i Sverige.
The Centre Party has been a driving force for phasing out nuclear power in Sweden.
DanishDen gør Kommissionens forslag klarere og garanterer en effektiv afvikling.
It makes the Commission proposal clearer and ensures that it will be effective.
DanishDen, der siger r for reformer, må også sige a for afvikling af landbrugsstøtten.
Those in favour of reform must also be in favour of dismantling agricultural subsidies.
DanishLad det i øvrigt være sagt helt klart, at der ikke er tale om afvikling af gælden.
It should be very clear that there is no question of wiping out the debt.
DanishSå længe dette ikke er sket, skal der ikke foretages nogen afvikling af taxfree-salget.
As long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
DanishVi har erfaret, at det svenske formandskab er interesseret i en hurtig afvikling.
We have learned that the Swedish Presidency is keen to have this matter concluded swiftly.
DanishEn udbygning af mekanismerne til afvikling af markedsreguleringen?
Will the dismantling of mechanisms regulating the market be taken even further?
DanishDer står intet i denne om udgifterne til sikkerhed, afvikling og opbevaring af affaldet.
There is no mention here of the cost of safety, decommissioning and the storage of waste.
DanishDerfor får også den fysiske afvikling af disse forretninger en voksende betydning.
That is why the physical handling of these transactions will also become increasingly important.
DanishHvordan vurderer De scenariet ved en optimal afvikling af acquis?
How do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
DanishEn afvikling over en 10-årig periode er den bedste måde at fremme æglæggende høners velfærd på.
A ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
DanishDette ville have ført til renationalisering og afvikling af den fælles landbrugspolitik.
This would have led to renationalisation and the dismantling of CAP.
DanishPersson har udtalt, at en afvikling af kernekraften er en mulighed, der skal undersøges.
Persson has said that the decommissioning of nuclear power is an opportunity for development.
DanishNavnlig med hensyn til coccidiostatika havde De jo i første omgang anbefalet en afvikling i 2008.
In particular, you had initially recommended that coccidiostats be phased out by 2008.
DanishParlamentet kræver også afvikling af forsinkelser og efterslæb.
Parliament is also demanding that delays and arrears should be dealt with.
DanishAfvikling af atomvåbenlagrene forbliver naturligvis ønskelig.
It is, of course, desirable though that stockpiles of nuclear weapons should be reduced.
DanishDerfor mener vi, at der bør ske en gradvis afvikling, som bør være tilendebragt i år 2005.
It is our view that we should gradually abolish giving aid and cease completely by the year 2005.
DanishAfviklingen af indførselsreglerne betyder en afvikling af svensk alkoholpolitik på længere sigt.
In the long term, phasing out the rules on imports means phasing out Swedish alcohol policy.